woensdag 4 maart 2009

BTW Gezondheidskundige Diensten

Op 2 maart j.l. vond op het Ministerie van VWS een vervolgoverleg plaats over de BTW-problematiek.

Uitgenodigd waren “de organisaties van anderszins gekwalificeerde beroepsbeoefenaren, die in naam dezelfde therapieën aanbieden” (, als de betrokken verenigingen van CAM-artsen). Dit is de formulering die is gebruikt in de uitnodiging. Aan tafel zat een bont gezelschap van ca. 25 beroepsgroepen van “alternatieve” therapeuten, inclusief 4 beroepsgroepen uit de antroposofische zorg.
Bij het aanvaarden van de uitnodiging hebben wij aangegeven dat de uit onze sector uitgenodigde beroepsgroepen, V&VN-Antroposofische Zorg, NVAF, NVAP, NVD, bestaan uit BIG-geregistreerde therapeuten, die hun praktijk uitoefenen in nauwe samenwerking met een antroposofisch arts.

Van het ministerie waren aanwezig ambtenaren van VWS en Financiën.

De voorzitter van het overleg leidde het thema kort in:
Artsen zijn op grond van hun BIG-registratie vrijgesteld van BTW. De rechter heeft uitgesproken dat beroepsbeoefenaren van dezelfde medische diensten ook vrijgesteld zouden moeten worden.
De tweede Kamer wil de CAM-artsen ook vrijstellen. Voor de anderen moet een oplossing worden gezocht. De minister heeft aangekondigd een lijst te willen aanleggen.
Europese wetgeving speelt hierbij ook een rol.
Dat is de insteek van dit overleg.
Half mei moet er een voorstel naar de Tweede Kamer. In juli moet de maatregel van kracht worden.

Men wil voor opname in een te maken register bepaalde kwaliteitseisen gaan stellen. Daarom is aan alle vertegenwoordigers vooraf een vragenlijst gestuurd om dit in kaart te brengen. Op deze manier wil men het kaf van het koren scheiden en excessen van alternatieve genezers uitbannen.

Vanuit de vergadering werd aangegeven dat alle beroepsverenigingen willen meewerken aan het stellen van kwaliteitseisen: opleiding, accreditatie, klacht- en tuchtrecht, etc.. Verenigingen die er niet aan voldoen zouden een overgangstermijn kunnen krijgen.
Op de vraag of dit betekent dat die verenigingen die dan lid zijn geen BTW-plicht zouden krijgen werd geantwoord dat men daar nog niet aan toe is.
Vanuit het ministerie van financiën werd aangegeven dat de BTW-kwestie waarschijnlijk niet eens het belangrijkste punt was. Het gaat er de Tweede Kamer om dat met een ordening wil van alternatieve therapeuten en daar een kwaliteitstoets aan wil koppelen, bijvoorbeeld door het laten accrediteren van de opleiding. Men wil op die manier de kwaliteit van de zorg reguleren.

Geconcludeerd werd dat het prettig is dat het veld en het ministerie wat betreft het aanleggen van een dergelijke lijst en het stellen van kwaliteitseisen op één lijn lijken te zitten.
Er volgen nog enkele andere gesprekken en daarna gaat men dit uitwerken tot een concept voorstel.

Wat de NVAZ betreft is het beleid dat de aangesloten beroepsverenigingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de NIVEL en worden getoetst door de Consumentenbond. Met de Zorgverzekeraars is afgesproken dat daarmee het lidmaatschapschap van de NVAZ de garantie biedt dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en voldoende is voor financiering door de zorgverzekeraars.
Het aanleggen van een register zoals het ministerie dat nu voor ogen heeft daarmee voor onze beroepsverenigingen geen eerste prioriteit.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter