maandag 30 maart 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 4

Van de redactie:

Belangrijk nieuws deze keer is de uitspraak van de tuchtraad van de KNMG die een klacht van reguliere collega's tegen twee artsen die meewerkten aan het programma "Uitgedokterd" niet ontvankelijk heeft verklaard. Een opsteker voor de antroposofische zorg!

Verder in deze uitgave informatie over een feestelijke bijeenkomst van Arta Verslavingszorg dat 33 jaar bestaat, een Bijeenkomst van het Platform Antroposofische Zorg over "Maatschappelijke Zichtbaarheid", en Invitational Conference over Opleidingen, de derde Bernard Lievegoed Lezing en een vooraankondiging van de Herfstconferentie 2009 met als thema "Fakkeldragers".

Kortom, u krijgt het nog druk dit jaar.

Opnieuw vindt u hier een samenvatting van het verzamelde Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.

Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Wilt u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar info@nvaz.nl.

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Artsen uitgedokterd handelden juist.

Zeist, 26 maart 2009. - De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collega’s tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ‘Uitgedokterd’ niet ontvankelijk verklaard.

Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op rekest. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.

In het programma Uitgedokterd’ werden patiënten gevolgd die advies vroegen aan artsen die ook gebruik maken van complementaire geneeswijzen, nadat zij door de reguliere geneeskunde niet verder geholpen konden worden.

De aangeklaagde antroposofische huisarts was verbaasd over de aanklacht. Hij volgt al jaren de richtlijnen van zijn artsenvereniging de NVAA en onderschrijft de richtlijn die de KNMG vorig jaar uitbracht voor artsen die ook ‘niet reguliere geneeswijzen’ toepassen. Antroposofische artsen voldoen ruimschoots aan deze richtlijnen: zij nemen een zorgvuldige anamnese af, doen gericht lichamelijk onderzoek en stellen eerst een medische diagnose. Daarna wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Hierin kunnen zowel reguliere als aanvullende therapieën en ondersteunende medicatie met natuurgeneesmiddelen worden ingezet. Zij werken daarmee altijd vanuit de WGBO met ‘informed consent’.

Uit diverse onderzoeken in Nederland en Duitsland blijkt dat antroposofische huisartsen hierdoor goedkoper werken dan regulier werkende artsen.

Voor meer informatie:
Mevr. M. Winkler, huisarts, voorzitter NVAA
06 54640722
Drs. A. Vroon voorzitter NVAZ

Lievegoed Zorggroep in de schijnwerper

De Volkskrant heeft met zijn artikel “Nooit meer een kopstoot” (7/3) paginabreed aandacht besteed aan een genezingsgeschiedenis in de LZG (Arta-poot, De Witte Hul). “Vandaag het slot: vaarwel kliniek, dag alcohol”. De hoofdpersoon (Ro, 49 jaar) werkt met zijn vriendin Barbara mee aan een boek met de titel “Kopstoot”.


Behandelcentrum (Polikliniek) voor Integratieve Geneeskunde komt dichterbij

Al enige jaren worden voorbereiding getroffen voor een Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde, als vervolg op d teloor gegane Zeylmanskliniek.

Er is een beoogde start van een pilotproject per 1 september a.s. Projectcoördinator is Max Rutgers van Rozenburg. Financiëel wordt er van verscheidene zijden bijgedragen, o.a. van de Lievegoed ZorgGroep.


World-Health-Organisation-definitie van “gezondheid” op de helling?

Lector Erik Baars heeft op een Integrative-Medicine-congres in Berlijn een andere definitie van ‘gezondheid” bepleit.

De uit 1946 stammende tekst luidt: “the state of complete physical, mental and social well-being”. Hij bepleitte meer nadruk op processen vóor handhaving van “heelheid” en “evenwicht” op alle niveaus, overigens op goede wetenschappelijke gronden.

Noot van de redactie: gooi de oude schoenen van de WHO niet weg, want daarin ligt de sleutel voor de gelijkstelling van complementaire geneeswijzen. Zonder deze kunnen mensen zich dood-ongelukkig voelen.

Olmenes behaalt HKZ-certificaat

Vol trots meldde Olmenes, sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking, begin maart zich te mogen scharen in de rij van gecertificeerde instellingen binnen de gehandicaptenzorg.

Na anderhalf jaar van voorbereiding is het HKZ-ISO 9001-certificaat bemachtigd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over de ontwikkeling van de kwaliteit van Olmenes.

Dit jaar viert Olmenes haar 15-jarig bestaan.
De afgelopen jaren is door de combinatie van wonen en werken in een hechte gemeenschap op een prachtige locatie een bijzondere positie verworven in het aanbod van zorg voor mensen met een ontwikkelingsproblematiek.

Door uitbreiding zal Olmenes volgend jaar 28 nieuwe bewoners kunnen opnemen.

Stervensbegeleiding, een wederzijds proces

Eén deze dagen is een nieuw boek verschenen van Renée Zeylmans: "Stervensbegeleidng een wederzijds proces".

Als in een caleidoscoop laat dit boek een veelkleurig beeld zien van stervensbegeleiding als een wederzijds proces. De lezer vindt hier het resultaat van vele visies op dit proces, belicht vanuit verschillende disciplines.

Dit boek is de vrucht van een "levenswerk": de begeleiding van stevenden, rouwenden en gestorvenen.

Het is geschreven voor professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg en voor iedereen die te maken heeft met het begeleiden van stervenden.

ISBN: 978 90 6238 859 2

Voor meer informatie: http://www.reneezeylmans.nl/ / http://www.christophoor.nl/

Een Antroposofisch Herstellingsoord

Een herstellingsoord kan een weldaad zijn voor mensen die het allemaal teveel is geworden op het werk of in het persoonlijke leven.
Een herstellingsoord heeft een eigen plaats in de gezondheidszorg. Ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel vanuit hun aanvullende verzekeringspakket.

Er zijn best wat herstellingsoorden in Nederland, maar sinds vorig jaar is er geen enkele meer met een antroposofische achtergrond. Terwijl juist antroposofische therapieën en zorg een grote bijdrage aan herstel kunnen leveren.

Een groepje geïnteresseerden wil aan dit gemis iets doen. Deze initiatiefgroep wil een herstellingsoord realiseren in Winterswijk waar de omgeving goede mogelijkheden biedt voor vestiging in een rustige en mooie omgeving.

De initiatiefgroep heeft zich georiënteerd op exploitatiemogelijkheden, huisvesting, beschikbaarheid van zorgverleners. de regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en vele andere zaken. De initiatiefgroep heeft gesproken met zorg verleners, personen uit de verzekeringswereld, bestuurders van vergelijkbare instellingen, woningcorporaties en overheidsvertegenwoordigers.

Het lijkt haast onmogelijk om in deze tijd van krediet crisis en bureaucratische regelgeving nog zoiets als een antroposofisch herstellingsoord van de grond te krijgen. Wij denken dat juist in deze tijd behoefte is aan een herstellingsoord waar gewerkt wordt vanuit een antroposofische visie. De initiatiefgroep wil via deze oproep nagaan of er anderen zijn die het gemis aan een antroposofisch herstellingsoord delen en die mogelijkheden hebben of zien die ons ontgaan zijn of ons ontbreken..

Spreekt het initiatief u aan en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met de voorzitter van de initiatiefgroep antroposofisch herstellingsoord Winterswijk, Joke Barends, antroposofisch verpleegkundige. Zij is bereikbaar op telefoon 0543-533235 of per e-mail op jokehoba@gmail.com

Arta Verslavingszorg 33 jaar

Op 11 mei 2009 vindt een feestelijke bijeenkomst plaats in Antropia te Driebergen ter gelegeneheid van het 33 jarig bestaan van Arta Verslavingszorg.

Tijdens de bijeenkomst zal het eerste exemplaar worden uitgereikt van het boek: "Arta, zingeving en verslaving. Een verslag van 33 jaar ervaring" aan professor Jan Walburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Trimbos Instituut, gevolgd door een lezing van de schrijver van het boek over het fenomeen verslaving in de verschillende cultuurperiodes. Deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek aangeboden.

Vervolgens brengen ervaringsdeskundigen en medewerkers hun ervaringen met Arta verslavingszorg voor het voetlicht. Zo zal Abkader Chrifi een inleiding houden. Chrifi schreef in het boek "Strijd van een vreemde" (2008) over zijn verblijf op Arta.
De bijeenkomst eindigt met een debat over "Verslaving, een ziekte?", waarover Filemon Wesselink, BNN-presentator met de aanwezigen in gesprek gaat.

Aanmelden kan via http://www.lievegoedzorggroep.nl/ onder het kopje Arta33.

Invitational Conference Opleidingen Antroposofische Zorg

De Medische Sectie van de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseert op woensdag 13 mei een Invitational Conference met de titel: "Wegen naar Versterking".

Doel van de bijeenkomst is om in ruimere kring de essentiële vragen rond visie en beleid van de opleidingen te bespreken om uiteindeljk een stap verder te komen met een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de opleiding teneinde de positie van de scholing van professionals te versterken.

Uitgenodigd zijn:

- vertegenwoordigers van de opleidingen
- vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen
- vertegenwoordigers van instellingen (HRM, staf en managers)
- experts op het gebied van opleidingen, onderzoek en beleid

Datum: Woensdag 13 mei 2009
Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Plaats: Parivalzaal Zonnehuis Veldheim, Utrechtseweg 69 Zeist

In verband met de logistiek graag voor 1 mei opgeven bij: secretariaat@antrop-ver.nl

Ontmoetingen rond de Bernard Lievegoed Leerstoel

DE KRACHT VAN ERVARINGSKENNIS
De verborgen bron van de zorg

SYMPOSIUM op vrijdagmiddag 15 mei 2009, 14.00 tot 17.00 uur
Toermalijnzaal Christophorus, Duinweg 35, BOSCH EN DUIN


Naarmate de zorgpraktijk met behulp van indicatoren en richtlijnen transparanter en explicieter wordt gemaakt, verdwijnt – vreemd genoeg – de ervaringsdeskundigheid van de professionals zelf uit beeld.

Het alledaagse handelen bestaat niet alleen uit verrichtingen en handelingen die langs de meetlat van output-indicatoren en van gevalideerde (evidence-based) kennis-standaarden kunnen worden gelegd. Het bestaat ook in het vermogen, in de concrete situatie adequaat te handelen door de juiste toon te treffen, de passende inval te krijgen, de goede draai te geven.

Het gaat in de praktijk van het zorgen niet alleen om te weten, dat in geval x de handeling y in het algemeen uitgevoerd dient te worden, maar ook te weten, hoe in situaties te handelen.
Dit laatste wordt ook wel stilzwijgende kennis (tacit knowledge), praktische wijsheid of intuïtief handelen genoemd.

In dit symposium willen wij de waarde van deze ervaringskennis belichten en ook de vraag stellen hoe de praktische wijsheid binnen de moderne zorgorganisatie een structureel aandachtspunt kan zijn.

Sprekers tijdens dit symposium zijn:

- Pim Blomaard, Lid Raad van Bestuur Raphaëlstichting
- Roel Munniks, euritmietherapeut op Christophorus
- Albert de Vries, consultant en docent Academie voor Ervaringsleren
- Hans Reinders, hoogleraar Bernard Lievegoed Leerstoel VU
- Gerard Gerding, Bestuurder Gemiva-SVG Groep

Aanmelding kan per e-mail via: info@nvaz.nl

PAG-bijeenkomst over Maatschappelijke Zichtbaarheid

In het overleg van het Platform Antroposofische Zorg (PAG) waarin vertegenwoordigers bijeenkomen uit de diverse geledingen van de antroposofische zorg, Patiënt-cliëntvertegenwoordigers, Zorgaanbieders, Producenten, Opleidingen, Onderzoeksinstellingen en Medische Sectie, is het afgelopen jaar van verschillende kanten het thema “Identiteit van de antroposofische gezondheidszorg” belicht.
Deze bijeenkomsten met in eerste instantie vertegenwordigers uit deze geledingen waren zeer inspirerend.

Op 26 mei a.s. 18.00 tot 21.30 uur wil het Platform een brede bijeenkomst organiseren om over dit thema niet alleen in gesprek te zijn maar ook zichtbaar te maken naar anderen.

Dit zal ook het thema zijn: "Maatschappelijke Zichtbaarheid".
We willen dit thema graag van verschillende kanten belichten:

- Na een algemene inleiding over de Identiteit van de antroposofische zorg, willen we ingaan op de vraag::
- Hoe wordt de zichtbaarheid ervaren vanuit de therapeutica? Vervolgens:
- Wat is de ervaring vanuit een institutionele zorgaanbieder? Tenslotte:
- Hoe kunnen we de zichtbaarheid vergroten ten behoeve van de aanwas van nieuwe medewerkers, voor de opleidingen.

De voorbereidingsgroep bestaande uit Annemieke Janssen, Truida de Raaf en Adri Benschop, is druk doende het programma verder uit te werken.

Inmiddels hebben Derk Klein Bramel, directeur Arta Verslavingszorg en Peter Staal, antroposofisch huisarts in Tilburg (van het programma "Uitgedokterd") toegezegd hieraan hun medewerking te zullen verlenen.

Het belooft een interessante avond te worden. Noteert u alvast de datum!

De NVAZ zoekt een Bureaumedewerker Verenigingssecretariaat

De NVAZ wordt bij de uitvoering van haar beleid ondersteund door een professioneel en servicegericht verenigingssecretariaat, dat onder toezicht van Directie en Bestuur het door de leden vastgestelde beleid en de in het werkplan vastgelegde activiteiten van de ingestelde projectgroepen uitvoert.

Voor het secretariaat zijn wij op zoek naar een

Bureaumedewerker Verenigingssecretariaat (v/m)

20 uur per week (met op termijn de mogelijkheid van uitbreiding naar 36 uur)
Locatie: Lenteleven Zeist

De bureaumedewerker werkt onder leiding van de directeur en ondersteunt hem op secretarieel en administratief gebied. Tevens verleent hij diensten in de vorm van secretariële en administratieve werkzaamheden voor de organisatie.

Meer informatie vindt u op de site van de NVAZ: http://www.nvaz.nl/ onder Vacatures.

Herfstconferentie 2009

.“ Wij willen niet dat deze toorts
in beter tijden ons ontbreekt
Doordat wij hem in deze tijd van smart
Niet in onze ziel hebben geplant”……
Rudolf Steiner


Herfstconferentie 2009


Fakkeldragers in de 21e eeuw

Iedereen is diep in zijn hart een fakkeldrager. In ieder mens is de goddelijke vonk verborgen.
Hoe sterker dat licht van binnen wordt, hoe meer er kan schijnen naar anderen.
Naar kinderen, bewoners, medewerkers, collega’s.
Die zo op hun beurt weer aangewakkerd worden om het wezenlijke in zichzelf aan het licht te laten komen.

De herfstconferentie van 2009 willen we inrichten voor maar ook door Fakkeldragers in de Antroposofische zorg.
Drie dagen lang laten we het alledaagse los, om ons bezig te houden met de drie thema’s die bij het Fakkeldragen aan de orde zijn:

Hoe verzorg je de verdere ontwikkeling van je eigen lichtbron?

- Hoe zit het met je diepste verlangens en idealen ten aanzien van het werk?
- Hoe zorg je ervoor dat je innerlijk gevoed wordt?
- Waardoor kan je geïnspireerd raken?
- Hoe zorg je voor voldoende leegte in je denken om ingevingen te kunnen ervaren?

Hoe zet je je inspiratie om in handelen?

- Hoe geef je handen en voeten aan wat je wilt?
- De kunst van het nemen van initiatieven
- Naar eigen wijsheid leren handelen
- Hoe bouw je een voedend en ondersteunend netwerk?

Hoe kan je anderen inspireren?

- Hoe inspirerend ben je naar anderen en wat is daarvoor nodig?
- Wat werkt inspirerend op anderen?
- Hoe kan je de antroposofie overdragen in deze tijd?

Deze conferentie wordt anders dan anders georganiseerd. Enerzijds bieden we een diversiteit aan inspirerende workshop met inspirerende deskundigen en inleiders die in diverse geledingen in de praktijk werkzaam zijn. Tegelijkertijd zal een groot gedeelte van de bijeenkomst nog open blijven om gevuld te worden in co-creatie met de deelnemers.

De organisatie van de conferentie zal spelregels aanbieden, de inhoud van het open deel van de conferentie wordt ter plekke gevuld met de inspiratie van de deelnemers. Iedereen wordt uitgenodigd om co-creërend de inhoud mee vorm te geven. Dat betekent dus dat we JOU bij deze uitnodigen om actief bij te dragen aan de inhoud van de conferentie!

Datum: 22 tot 24 oktober 2009
Plaats: Zonnehuizen, Zeist.


Meer informatie bij de werkgroep Herfstconferentie die te bereiken is via het bureau van de NVAZ of via info@nvaz.nl.


Algemeen Nieuws

Beperking zorgtoeslag en 1,2 miljard bezuiniging in de Gezondheidszorg

De belangrijkste bezuiniging in de zorg, is een forse beperking van de zorgtoeslag.
De uitgaven voor de zorgtoeslag zijn sterk toegenomen omdat de kosten van de gezondheidzorg harder groeien dan de econo­mie. In 2006 kostte de zorgtoe­slag de overheid nog 2,5 miljard euro, in 2009 is dat 4 miljard. Momenteel krijgen ruim 5 mil­joen huishoudens de compen­satie, 60 procent van het totaal. Zonder wijzigingen zou het tot 70 procent stijgen in 2010.

Klink moet nu bedenken hoe hij de zorgtoeslag aanpast. Pas dan worden de koopkrachtgevolgen duidelijk.
Ook zal Klink 1,2 mil­jard euro moeten besparen met andere maatregelen. Hij wil dat doen met een verdere liberalise­ring. Over de prijzen van de helft van alle behandelingen zouden ziekenhuizen vanaf 2011 moeten onderhandelen met zorgverze­keraars. Ook verwacht de minister dat huisartsen meer kunnen doen voor chronisch zieken zo­dat het beroep op dure medisch specialisten afneemt. Verder wil hij kijken of privaat kapitaal aan te trekken is door winstuitkerin­gen in de zorg toe te staan.

Onderhandelaarsresultaat cao gehandicaptenzorg van tafel?

CNV Publieke Zaak heeft laten weten het onderhandelaarsresultaat van de cao gehandicaptenzorg, inclusief 3% loonsverhoging, toch niet te tekenen. CNV PZ zei eerder tegen leden dat er garanties waren dat de oude rechten gehandhaafd bleven als er geen nieuwe regelingen tot stand zouden komen. Dit bleek echter niet te kloppen. Er waren acties gepland op 23 maart die door zouden gaan.

Echter, inmiddels is er een totaal-sociaal-akkoord met de vakbonden gesloten over de nullijn. Dus de 3% kan men vergeten!

Anonimiteit nadelig voor patiënt

Veel radiologen bestuderen en beoordelen vaak onderzoeksgegevens zonder dat zij de betreffende patiënt ooit hebben ontmoet. Om erachter te komen of dit effect heeft op hun beoordeling kregen vijftien radiologen, verbonden aan het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem, ruim driehonderd patiëntendossiers met daaraan extra toegevoegd een zeer recente, in het Centrum gemaakte foto van de patiënt. De groep radiologen vond tijdens het bestuderen van de scans in 81 gevallen afwijkingen.
Drie maanden later werd dit experiment herhaald met een andere groep radiologen. Zij kregen dezelfde dos­siers, maar dan zonder foto. Het aantal afwijkingen dat nu werd gesignaleerd was 16. (Bron: Medical News Today/2008/12/03)

Tranzo (UvT) en CZ onderzoeken effect leefstijlinterventies

Tranzo, het Wetenschappelijk Centrum op het gebied van Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg, is onlangs een samenwerkingsverband 'Preventie verzekerd' aangegaan met Zorgverzekeraar CZ.

In dit samenwerkingsverband onderzoeken praktijk en wetenschap samen het ontwikkelen en invoeren van interventies op het terrein van individuele preventie. CZ en Tranzo richten zich op de ontwikkeling, evaluatie en invoering van leefstijlinterventies bij personen met een hoog risico en mensen met een chronische aandoening. Nu het Ministerie van VWS meer individuele preventie binnen de Zorgverzekeringswet wil opnemen, heeft de verzekeraar meer ruimte om verzekerden een preventief aanbod te bieden.

Tranzo heeft als missie een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. In academische werkplaatsen werkt het centrum samen met (zorg)organisaties op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Dode patiënt is goedkoopste patiënt

Een Japanse arts heeft recent op een congres gesteld dat mensen zichzelf op vroege leeftijd dood moeten roken om het land een hoop kosten aan ouderenverzorging te besparen.

"Het is duidelijk dat de medische kosten aan ouderenzorg toenemen als iedereen stopt met roken. Het is beter als mensen veel roken en vroeg sterven" aldus de arts. In Japan rookt bijna 40 procent van de volwassen mannen en 12,9 procent van de vrouwen.

Eerstelijnszorg

Vaccinatie verdeelt jonge meiden in twee kampen

Het opkomstcijfer in de tweede week was opnieuw lager dan de verwachte 70 procent. De eerste week kwam 60 procent van de 70.725 opgeroepen meisjes voor de prik, de tweede week daalde het percentage verder naar 47 procent van de 98.561 opgeroepen meisjes.

Het RIVM wijt de lage opkomst onder meer aan de 'indianenverhalen' die rondgaan over de vaccinaties en roept mensen op hun keuze te baseren op informatie die is gestoeld op feiten.
In augustus worden de meisjes die niet zijn geweest, opnieuw benaderd met de vraag om er nog eens over na te denken. De lage opkomst in de eerste weken is voor het RIVM geen reden voor een actie om meisjes nu al te vragen alsnog het vaccin te komen halen.

Nederlandse vondst voor diabetes-2 patiënten

Insuline helpt suikerpatiënten beter als er metformine aan wordt toegevoegd. Toevoeging van die stof verlaagt voor patiënten met diabetes type 2 de kans op hart- en vaatziekten met 39 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van diabetoloog Adriaan Kooy van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Van alle diabetespatiënten heeft 95 procent diabetes type 2. Die ziekte komt met name voor bij mensen met ernstig overgewicht. Patiënten met diabetes type 2 hebben een vier keer grotere kans op hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten is de belangrijkste doodsoorzaak voor patiënten met diabetes 2. Ongeveer 75 procentvan hen sterft eraan. Kooy deed zijn onderzoek samen met onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

De studie is vandaag verschenen in het Amerikaanse wetenschappelijke blad The Archives of Internal Medicine.

Instellingen Algemeen

Goed nieuws: Investeringen in Instellingen

De coalitie wil de komende twee jaar zo'n 5,5 miljard euro extra investeren in de economie, onder meer door:

- AWBZ-instellingen, zoals verpleeghuizen, opknappen;
- Geld voor de bouw van eenpersoonswoningen in verpleeghuizen.

Verbazing over ‘maatwerk­regeling’ zorgzwaarte

Zorgbestuurders zijn verontwaardigd over de overgangsregeling voor zorgzwaartebekostiging. Wie er veel geld bij krijgt, moet een plan indienen bij het zorgkantoor.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een regeling voor aanbieders wier budget door de invoering van zorgzwaartebekostiging meer dan dertien procent stijgt of daalt. Zij moeten een plan van aanpak indienen. “Het kan niet zo zijn dat de NZa beoordeelt waar ik het geld aan uitgeef”, zegt Hetty de With, bestuurder van gehandicaptenzorgaanbieder De Zijlen die er zo’n vijftien procent bij krijgt. “Dat geld is gekoppeld aan de zorgzwaarte van cliënten.”

Nieuwe website met ‘alternatieve’kankerbehandelingen

Op de site van KWF Kankerbestrijding kunnen patiënten zien welke experimenten er zijn met behandelmethodes, medicijnen of andere doseringen van medicijnen.

De site bevat vooralsnog alleen trials die in Oost- en Zuid-Nederland worden uitgevoerd. Het gaat om ‘reguliere’ experimenten, niet om behandelingen uit de complementaire hoek (bv. Iscador).De inspectie juicht transparantie toe, maar vindt de site 'te optimistisch' van toon.

Artsenorganisatie KNMG waarschuwt ook voor te hooggespannen verwachtingen. KNMG is wel positief over de openheid die de site biedt.

Complementaire ‘gezondverstandgeneeskunde’

In het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is een project gestart met ‘integrative medicine’ door kinderarts Dr. Inez A. von Rosenstiel, waarbij de wisselwerking tussen lichaam en geest beïnvloed wordt door Aromaneveling in de operatiekamer, acupunctuur, hypnose, massage en ontspanningsoefeningen.

Al deze technieken zijn ‘evidence-based’: de effecten zijn bewezen. De directie ziet dit project als ‘unique selling point’ voor het ziekenhuis.

Upside Down poli in Haarlem

In het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem is een poli van start gegaan, speciaal voor kinderen met een Down-syndroom. De kinderen krijgen op een ochtend vier specialisten en vier meekijkende artsen te zien. De doelstelling is de positieve aspecten van het syndroom te benadrukken, en door vroegdiagnostiek de gang door het leven te vergemakkelijken.

Overigens worden er veel minder kinderen met dit syndroom geboren vanwege de aan alle zwangere vrouwen aangeboden twintigwekenecho, wat vaak tot beëindiging van de zwangerschap leidt.

Gehandicaptenzorg

ActiZ: stop bezuinigingen, voer basisverzekering AWBZ in

Mocht het kabinet op de AWBZ willen bezuinigen dan moet dat niet door te korten op de tarieven voor de zorg. Dat zorgt alleen maar voor een verdere verschraling van de zorg voor cliënten en verslechtering van de financiële positie van zorgorganisaties.

De AWBZ-sector heeft de afgelopen jaren al ruim € 700 miljoen ingeleverd. Nieuwe tariefkortingen zijn daarom onverantwoord, aldus ActiZ. Om de AWBZ toekomstbestendig te maken moet het kabinet nu knopen doorhakken en concrete stappen zetten, meent de brancheorganisatie van zorgondernemers.
In de recente bezuinigingsronde schijnt de AWBZ verder gespaard te worden.

VWS: oud-bestuurders Philadelphia aansprakelijk te stellen

Staatssecretaris Bussemaker van VWS antwoordt op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over zorgorganisatie Philadelphia dat het primair op de weg van direct betrokkenen ligt om te bepalen of bestuurders van zorginstellingen verantwoordelijk zijn dan wel moeten worden gesteld voor de financiële gevolgen van hun handelen. Het ministerie zelf heeft geen wettelijke mogelijkheden oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. De rechtspersoon Stichting Philadelphia Zorg wel.

GGZ

Fitness tussen de oren

Het Trimbos-Instituut is samen met de Universiteit van Twente begonnen aan een programma ‘Mental Fitness’.

Het wordt een internetprogramma waarop iedere gewone, ‘gezonde’ burger kan inloggen en gedurende vier weken wetenschappelijk onderbouwde adviezen en oefeningen krijgt om mentaal vitaler te worden. Je moet leren in het ‘nu ‘te leven, te investeren in relaties met andere mensen, en positiever te denken. Middelen: bij voorbeeld yoga- en ademhalingsoefeningen vóór een tentamen.

dinsdag 17 maart 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 3

Van de redactie:

In deze derde Uitgave van de Digitale Verbreding vindt u opnieuw een samenvatting van het verzamelde Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.
Voor onze sector is van belang de BTW-discussie, waarover we u in de vorige aflevering informeerde. Als NVAZ wachten we op een voorstel van het Ministerie.

Inmiddels is ook de landelijke inentingscampagne voor meisjes tegen het HPV-virus gestart. Tot nu toe heeft 60% van de meisjes zich gemeld. Voor een standpunt van de NVAZ en de Folder verwijzen we u graag naar één van de Labels rechts op deze pagina.

Verder verwijzen we u graag naar het bericht van het SCP over de verwachte stijging van het beroep op de Jeugdzorg in de komende jaren. Een uitdaging voor onze samenleving.

Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Voor actuele informatie over de BTW-kwestie verwijzen we u graag naar de Weblog van Michel Gastkemper: http://antroposofieindepers.blogspot.com/.

Antroposofische (en Complementaire Zorg)

Ouderenzorg

Met ingang van 1 januari jl. heeft Antroz, de Antroposofische Woonzorggroep, haar lidmaatschap van de NVAZ opgezegd. De NVAZ en haar bestuur betreuren dit besluit ten zeerste en dankt de Raden van Toezicht en Bestuur evenals de medewerkers van Antroz voor hun jarenlange inzet voor de antroposofische ouderenzorg.

De antroposofische ouderenzorg is nu (binnen de NVAZ) alleen door Het Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag vertegenwoordigd.

Aanvulling n.a.v. een reactie van Antroz:
Antroz is een antroposofische woonzorggroep en zal dat ook blijven. Zij heeft alleen het lidmaatschap van de NVAZ opgezegd.

De NVAZ zoekt bestuursleden

Voor het op een adequate wijze laten functioneren van de Vereniging is de NVAZ op zoek naar betrokken en enthousiaste bestuursleden.
Bestuursleden worden aangesteld op basis van profielen die de vereiste deskundigheden en de herkenbaarheid voor de verschillende sectoren beschrijven. Zij vertegenwoordigen niet een bepaalde sector, maar zijn verantwoordelijk voor het besturen van de gehele vereniging.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de algemene ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de functie van de Vereniging en dat zij buiten de NVAZ maatschappelijk actief zijn.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie of kent u mogelijke kandidaten die aan het profiel voldoen, dan kunt u dit tot 15 april 2009 schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van het Bureau de heer drs. A. Benschop.
Voor nadere informatie kunt u zich tot hem wenden of tot de voorzitter van het Bestuur, de heer drs. A. Vroon, tel 06-22807744.

Klik hier voor een uitgebreidere Profielschets.

Algemeen Nieuws

Zestig procent meisjes haalt vaccinatie

Van de meisjes die werden opgeroepen voor de eerste vaccinatie tegen het hpv-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, is slechts zestig procent verschenen.

Dat is aanzienlijk minder dan de 75 procent waarop het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op had gehoopt. Tegenstanders van het toevoegen van deze vaccinatie aan het rijksvaccinatieprogramma, spreken van een mislukking. Er zou, statistisch, slechts een geringe kans op baarmoederhalskanker zijn. Het vaccin is bedoeld voor persoonlijke bescherming, maar een aandoening kan ook vroegtijdig opgespoord via een uitstrijkje, en zou dan nog te behandelen zijn. Het effect van deze vaccinatie is pas na vele jaren te beoordelen.

“Gezonde Scepsis” roept sceptische reactie op

Het initiatief “gezonde scepsis” dat menigmaal kritiek uit op behandelwijzen met medicijnen, is door de minister van VWS organisatorisch ondergebracht bij de stichting DGV, Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
Nefarma (koepelorganisatie Farmacie) is bang dat de minister daarmee negatieve publiciteit over medicijngebruik wil aanjagen. Dit wordt door de minister ontkend. De Tweede Kamer bemoeit zich ermee.

Weinig overstappers

Verzekerden hadden tot 1 februari 2009 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.
In 2008 switchte 3,5 procent van de verzekerden naar een andere zorgverzekeraar; in 2009 daalde dit percentage tot 3%, ondanks het feit dat het aantal collectieve verzekerden is toegenomen naar 62%.

Negatief resultaat basisverzekering

In tegenstelling tot de afgelopen twee jaren waarin de gemiddelde marge op de basisverzekering verbeterde, lijkt dit jaar weer een verslechtering op te treden.
De hoogte van de gemiddelde nominale premie (inclusief collectiviteitskortingen) ligt 2% onder de door het Ministerie van VWS afgegeven kostendekkende rekenpremie (€ 1.074). Dit leidt tot verlies van totaal € 320 miljoen; het verlies zal versterkt worden door de tegenvallende beleggingsopbrengsten, die nu niet meer het verlies kunnen compenseren.

Eerstelijnszorg

CVZ: Geef PGB niet aan bemiddelingsbureaus

Het College voor zorgverzekeringen adviseert een persoonsgebonden budget niet rechtstreeks over te maken aan bemiddelingsbureaus. Bijna de helft van deze bureaus biedt namelijk een risicovolle combinatie van diensten aan, volgens het CVZ. Bijna tien procent van de ruim 100.000 budgethouders maakt gebruik van deze bureaus.

Thuiszorg Groningen failliet

Thuiszorg Groningen, voormalig onderdeel van het mislukte fusieproject Meavita, is recent failliet verklaard.
De vroegere stichting is twee jaar geleden gefuseerd met onder meer het Haagse Meavita, maar dit bedrijf is een mislukking geworden. De nieuwe zorgaanbieder, Stichting Continuiteit Uitvoering AWBZ en WMO Groningen, neemt alle ruime 3800 medewerkers en de ongeveer 1600 alfahulpen in dienst.

Instellingen Algemeen

SCP verwacht sterke stijging gebruik jeugdzorg

Het aantal jongeren dat een beroep doet op provinciale jeugdzorg neemt de komende jaren toe , blijkens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van VWS.

Het SCP verwacht een toename van gebruikers van pleegzorg en ambulante zorg. Bij deze laatste vorm gaat het om kortstondige zorg, vaak in de thuissituatie. Het beroep op dagbehandeling en residentiële zorg - waarbij een jongere wordt opgenomen - neemt volgens het SCP straks af. In totaal zullen in 2011 naar verwachting 94 duizend jongeren provinciale jeugdzorg ontvangen. In 2007 telde deze zorg 78 duizend gebruikers.

Ook keek het SCP naar de kenmerken van jongeren die met jeugdzorg te maken krijgen. Risicofactor is of het een jongen betreft, een kind met een lage opleiding, komende uit een eenoudergezin, en/of een gezin met een niet-westerse achtergrond en /of een gezin met een laag inkomen. Dat wisten we allemaal al.

Sterfte aan chronische aandoeningen

Elk jaar overlijden er in Nederland ongeveer 135.000 mensen.

Het aantal dat sterft aan een chronische aandoening blijkt tussen 1996 en 2006 met ongev eer 6% te zijn toegenomen. Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van dementie steeg van 1996 tot 2006 met 75%. Dientengevolge is het aandeel patiënten dat sterft in een verpleeghuis ook iets toegenomen.

Naar verwachting neemt de sterfte door chronische aandoeningen in de toekomst toe. Hierdoor zullen steeds meer mensen een beroep gaan doen op palliatieve zorg.

RVZ: Goed bestuur voorwaarde voor betere kwaliteit van zorg

Raden van Bestuur moeten mogelijkheden krijgen om medisch specialisten ter verantwoording te roepen. Aan de raden van toezicht, die de directies controleren, moeten meer eisen worden gesteld.

Dat staat in het een adviesrapport ‘Governance en kwaliteit van zorg’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), dat minister Klink recent in ontvangst nam.

Specialisten te veel macht

Volgens de RVZ hebben medisch specialisten te veel macht binnen ziekenhuisorganisaties.

Specialisten controleren via eigen commissies elkaars functioneren, maar de ziekenhuisdirectie krijgt vaak geen inzicht in de rapportages. Voor de zomer stuurt de minister nog een brief naar de Tweede Kamer over toezicht in de zorg.

Omgevingsfactoren in kliniek van invloed op patiënt

Karin Dijkstra (gepromoveerd 6-3-09) onderzocht de effecten van muziek, natuur en kleur in zorgomgevingen. Dit zijn elementen die ingezet kunnen worden om een healing environment te creëren.

Klassieke muziek in de wachtkamer van de huisarts zorgt ervoor dat de patiënt rustiger wordt. Deze is door de muziek minder gestrest als hij de behandelkamer binnenloopt. Hetzelfde experiment met popmuziek leverde geen significante resultaten op. De muziekvoorkeur speelt geen rol.

Ook onderzocht de promovenda het effect van planten en kleur in ziekenhuiskamers en behandelruimten. Hieruit bleek dat een plant, of zelfs een schilderij van een boom, een stressreducerend effect heeft op de patiënt. Dit kan bijdragen aan een vlotter herstel. De effecten van kleur zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke karaktereigenschappen van de patiënt. Wel werd duidelijk dat een witte behandelkamer professionaliteit uitstraalt en ervoor zorgt dat patiënten meer over zichzelf vertellen aan bv. een psycholoog.

Voor Klink is Amerika een voorbeeld

Een verzekeraar mag mede-eigenaar van een ziekenhuis worden. Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) is hier niet op tegen en ziet er zelfs de voordelen van, zo zei hij onlangs in het Radio 1-Journaal.

Klink denkt dat als zorgverzekeraars zich inkopen in ziekenhuizen, meer aandacht gaat naar preventie. Zorgverzekeraars hebben er immers een groot belang bij dat zorgaanbieders vooral preventief te werk gaan, zegt hij. Meer preventie kan ervoor zorgen dat mensen minder vaak naar het ziekenhuis of de huisarts moeten, en dat betekent minder kosten. "Dat hebben we in Amerika gezien. Het kan echt een meerwaarde voor ons zijn in de gezondheidszorg."

UVIT: revalidatieprogramma in Duitsland succes

Honderden Nederlandse knie- en heuppatiënten van verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) laten zich in Bielefeld opereren.

UNIT biedt haar klanten sinds twee jaar de mogelijkheid te revalideren in een revalidatiekliniek in Duitsland na een knie- of heupoperatie. Patiënten worden geopereerd door een gespecialiseerde arts in het Städtischen Klinikum in het Duitse Bielefeld en revalideren in de nabijgelegen Median-revalidatiekliniek.

Onderzoek onder de patiënten zou volgens UVIT uitgewezen hebben dat zij erg enthousiast zijn over het arrangement.

Gehandicaptenzorg

Akkoord over ontslagen Philadelphia

De zorginstelling Philadelphia heeft met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een sociaal plan voor naar schatting tachtig werknemers die ontslagen worden. In totaal verdwijnen er bij de zorginstelling 330 banen, de meeste via natuurlijk verloop. De ontslagen vallen in het middle-management en onder mensen die geen directe zorg aan cliënten leveren. Philadelphia is in financiële problemen gekomen door jarenlang wanbeleid. Bij de zorginstelling werken zo'n 10.000 mensen, en het bedrijf heeft duizenden cliënten in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.
MCG-kinderen ter discussie

In het Tv-programma Rondom Tien (NCRV, 14-3) werd de zingeving en het lijden van zeer zwaar meervoudig complex gehandicapte kinderen aan de orde gesteld.

Statements:
-“Waar artsen kunstmatig het leven kunnen verlengen (bv. bij neonaten) moeten zij ook meekunnen werken aan het verkorten.”
-“In de beslissing over wel of niet doorbehandelen in crisissituaties, heeft niet de behandelend arts, maar de ouder de eindregie.”
In het programma namen vrouwelijke artsen en moeders een ‘progressiever’ standpunt in dan vaders en de enige in het programma aanwezige mannelijke arts.
Niet aan de orde kwam de zingeving van zorgvragend gehandicapt leven voor hen die de zorg verlenen.

GGZ

Afkicken in JellinekMentrum Jeugdkliniek

Jongeren die kampen met zowel verslavings- als psychiatrische problemen kunnen sinds kort terecht in de JellinekMentrum Jeugdkliniek in Amsterdam.

Het gaat om jongeren tussen de twaalf en 23 jaar oud. Deze opvang zou uniek in Nederland zijn en maakt onderdeel uit van de overkoepelende instelling voor geestelijke gezondheidszorg Arkin. Naast poliklinische en dagbehandelingen biedt de kliniek nu ook detoxopnames voor ontwenning en klinische behandelingen. Jongeren die verslaafd zijn aan cannabis, alcohol, harddrugs, gamen of gokken komen hiervoor in aanmerking. Voorwaarde is wel dat bij hen eveneens sprake is van psychiatrische problematiek. (ANP)
Ook de Lievegoed ZorgGroep werkt met dubbele diagnosecliënten.

Overig Nieuws

Ethiek bij discussie over het zwanger mogen worden van gehandicapten

In het Verenigd Koninkrijk is evenals in Nederland, een discussie over het recht een erfelijk belaste gehandicapte vrouw moeder te laten worden.

De Britten hebben tussen 2005 en eind 2007 hierop gereageerd met het plaatsen van een door kunstenaar Marc Quinn vervaardigd beeld op het 4de tableau aan het Trafalgar Square in Londen (“Alison Lapper Pregnant”), dat door zijn imaginatieve uitstraling de discussie daar heeft beïnvloed.

De afgebeelde gehandicapte persoon is overigens ook een kunstenares, die trouwens nadien een gezond kind ter wereld heeft gebracht.

woensdag 4 maart 2009

De Digitale Verbreding, uitgave 2

Van de redactie:

Voor u heeft u de tweede uitgave van de Digitale Verbreding.

Op 2 maart j.l. vond een overleg plaats op het Ministerie van VWS over de BTW gezondheidskundige diensten. Een gesprek op aandringen van de Tweede Kamer over het voorstel om BTW te gaan heffen over de diensten van bepaalde beroepsbeoefenaren in de zorg. Hieronder een korte impressie van het overleg en de visie van de NVAZ daarop.

Er zijn twee nascholingscursussen waarvoor we graag uw aandacht vragen.

In deze uitgave verder een samenvatting van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode. Het is gerubriceerd per sector. (Zoals ook in de geprinte versie steeds vermeld, zijn niet alle formuleringen diepgaand overwogen. Eventuele tekortkoningen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.)

Voor de informatie per sector kunt u ook gebruik maken van links rechts:

- In de rubriek "Blogarchief" vindt u ook eerder geplaatste en gearchiveerde informatie. U vindt daar ook een verwijzing naar de Agenda van de NVAZ en over Opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de antroposofische zorg.

- Wilt u informatie over een bepaald thema dan kunt u gebruik maken van de Rubriek: "Labels".
Reacties zijn van harte welkom.

BTW Gezondheidskundige Diensten

Op 2 maart j.l. vond op het Ministerie van VWS een vervolgoverleg plaats over de BTW-problematiek.

Uitgenodigd waren “de organisaties van anderszins gekwalificeerde beroepsbeoefenaren, die in naam dezelfde therapieën aanbieden” (, als de betrokken verenigingen van CAM-artsen). Dit is de formulering die is gebruikt in de uitnodiging. Aan tafel zat een bont gezelschap van ca. 25 beroepsgroepen van “alternatieve” therapeuten, inclusief 4 beroepsgroepen uit de antroposofische zorg.
Bij het aanvaarden van de uitnodiging hebben wij aangegeven dat de uit onze sector uitgenodigde beroepsgroepen, V&VN-Antroposofische Zorg, NVAF, NVAP, NVD, bestaan uit BIG-geregistreerde therapeuten, die hun praktijk uitoefenen in nauwe samenwerking met een antroposofisch arts.

Van het ministerie waren aanwezig ambtenaren van VWS en Financiën.

De voorzitter van het overleg leidde het thema kort in:
Artsen zijn op grond van hun BIG-registratie vrijgesteld van BTW. De rechter heeft uitgesproken dat beroepsbeoefenaren van dezelfde medische diensten ook vrijgesteld zouden moeten worden.
De tweede Kamer wil de CAM-artsen ook vrijstellen. Voor de anderen moet een oplossing worden gezocht. De minister heeft aangekondigd een lijst te willen aanleggen.
Europese wetgeving speelt hierbij ook een rol.
Dat is de insteek van dit overleg.
Half mei moet er een voorstel naar de Tweede Kamer. In juli moet de maatregel van kracht worden.

Men wil voor opname in een te maken register bepaalde kwaliteitseisen gaan stellen. Daarom is aan alle vertegenwoordigers vooraf een vragenlijst gestuurd om dit in kaart te brengen. Op deze manier wil men het kaf van het koren scheiden en excessen van alternatieve genezers uitbannen.

Vanuit de vergadering werd aangegeven dat alle beroepsverenigingen willen meewerken aan het stellen van kwaliteitseisen: opleiding, accreditatie, klacht- en tuchtrecht, etc.. Verenigingen die er niet aan voldoen zouden een overgangstermijn kunnen krijgen.
Op de vraag of dit betekent dat die verenigingen die dan lid zijn geen BTW-plicht zouden krijgen werd geantwoord dat men daar nog niet aan toe is.
Vanuit het ministerie van financiën werd aangegeven dat de BTW-kwestie waarschijnlijk niet eens het belangrijkste punt was. Het gaat er de Tweede Kamer om dat met een ordening wil van alternatieve therapeuten en daar een kwaliteitstoets aan wil koppelen, bijvoorbeeld door het laten accrediteren van de opleiding. Men wil op die manier de kwaliteit van de zorg reguleren.

Geconcludeerd werd dat het prettig is dat het veld en het ministerie wat betreft het aanleggen van een dergelijke lijst en het stellen van kwaliteitseisen op één lijn lijken te zitten.
Er volgen nog enkele andere gesprekken en daarna gaat men dit uitwerken tot een concept voorstel.

Wat de NVAZ betreft is het beleid dat de aangesloten beroepsverenigingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de NIVEL en worden getoetst door de Consumentenbond. Met de Zorgverzekeraars is afgesproken dat daarmee het lidmaatschapschap van de NVAZ de garantie biedt dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en voldoende is voor financiering door de zorgverzekeraars.
Het aanleggen van een register zoals het ministerie dat nu voor ogen heeft daarmee voor onze beroepsverenigingen geen eerste prioriteit.

dinsdag 3 maart 2009

Nascholingscursussen Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden organiseert dit voorjaar een tweetal nascholingscursussen. Het betreft de cursus "Expressieve technieken", bestemd voor kunstzinig therapeuten en de cursus "Hechtingsproblematiek" bij kinderen en volwassenen, bestemd voor medewerkers in de gezondheidszorg.


Meer informatie vindt u door op de betreffende links in dit artikel te klikken of door contact op te nemen met Odulf Damen, Truida de Raaf of Dick Keijzer.

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Ambtenaren van VWS geven per ongeluk een brief vrij over ‘alternatief’

Voordat VWS met Justitie en Economische Zaken had overlegd, gaf een ambtenaar van VWS een vertrouwelijk brief vrij van minister Klink, waarin hij een aantal maatregelen tegen alternatieve èn tegen falende artsen aankondigde.

De brief werd haastig ingetrokken.
In de brief werden maatregelen aangekondigd om ‘alternatieve’ artsen èn falende artsen aan te pakken, naar aanleiding van de affaire r ondom Sylvia Millecam, die overigens zelf een behandeling tegen borstkanker had geweigerd omdat haar vader aan een vergelijkbare, toen foutieve diagnose was bezweken.
Kern van de brief is het voorstel om artikel 96 van de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg), zodanig aan te passen, dat het 'bui­ten noodzaak' de gezondheid van een ander schaden niet een overtreding is, maar een misdrijf. Gevolg: gevangenisstraffen voort dokters.

Reactie uit het veld op de inhoud van de brief

De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde) acht de voorstellen niet erg doelmatig. Het probleem is dat justitie vrijwel niets kan beginnen met het begrip schade of de kans daarop. Daarom treedt justitie bijna nooit op.
De samenwerkende vereniging van complementaire artsen waaraan de antroposofische artsen deelnemen, staat achter de maatregel. Gediplomeerde artsen die een ernstige fout maken, moeten kunnen worden gestraft. Antroposofische artsen willen zich niet encanailleren met charlatans.
De voorzitter van de homeopathische artsenvereniging VHAN vindt het jammer dat de minister alleen naar Millecam verwijst, maar niet naar de neuroloog in Twente die ernstig verwijtbaar in de fout is gegaan.

Wetenschappelijk status Acupunctuur

Op 29 januari 2009 lezen we in de NRC de kop: Acupunctuur beetje beter dan nep-acupunctuur....
En de eerste zinnen: Acupunctuur op traditioneel Chinese wijze verlicht pijn een klein beetje beter dan een nep-acupunctuur behandeling. Het effect van deze nep-acupunctuur scoort overigens ook weer iets hoger dan standaard pijnbehandelingen.
De behandelaars (St. Iocob) vinden dit een opzettelijke negatieve verdraaiing van de onderzoeksresultaten en streven naar: a) meer steun in academische centra; b) binnen academische centra ingezet als pijnbehandeling en c) neurobiologisch bewijs voor werkzaamheid.

Overig Nieuws

“Wij hebben te lang onze plas opgehouden”zegt de nieuwe koepelvoorzitter NVZ

De nieuwe voorzitter van de Ziekenhuizen (NVZ) , oud LPF-minitser Roelf de Boer, wil een aantal misstanden in de sector aanpakken. “We hebben te lang onze plas opgehouden.” Het belangrijkste is , dat ziekenhuisdirecteuren gemiddeld slechts 2,8 jaar hun positie kunnen uitzitten.
Het eerste jaar kijkt zo iemand rond, het tweede jaar is hij effectief, en in de rest van de tijd, – 0,8 jaar – zijn vooral de specialisten alweer aan zijn stoelpoten aan het zagen.’

Hij wil de zelfstandige positie van specialisten aanpassen. In de ‘toelatingsovereenkomst’ die een specialist sluit met een ziekenhuis, moeten de gezagsverhoudingen tussen management en medisch specialist duidelijker worden omschreven. De positie van het management – de raad van bestuur in het bijzonder – moet zo steviger worden. Ook moet de raad van toezicht professioneler worden
Er is een transparantieparadox. Steeds meer dingen die niet goed gaan worden zichtbaar – terecht. Maar het tegenstrijdige is dat je vooral daarop wordt afgerekend. Kijk naar de spoorwegen. Die worden overladen met kritiek over vertragingen. Maar alleen in Zwitserland rijden de treinen in Europa beter op tijd. Met de zorg moeten we niet in dezelfde val trappen.’

Britse huisarts verdient het best

Terwijl de Europese en ook de Nederlandse huisarts de laatste twintig jaar (gecorrigeerd voor inflatie) minder is gaan verdienen, steeg het inkomen van de Engelse huisarts flink. Hij werd de best betaalde huisarts in Europa, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de Universiteit Maastricht in BMC Health Services Research.
Terwijl vroeger werd gekeken naar algemene bevolkingskarakteristieken, wordt nu voor de financiering van huisartsen gekeken naar hun patiëntenpopulatie. Er wordt rekening gehouden met het aantal ouderen en chronisch zieken in de praktijk, of de praktijk in de stad of op het platteland ligt, of in een achterstandsgebied.

GGZ

Ziekenhuizen claimen ‘oud geld’ voor nieuwbouw

Instellingen voelen zich gedupeerd door de verandering van het bouwregime. De plannen waren nog ontwikkeld onder het oude bouwregime, waarin de overheid opdraaide voor de kapitaallasten.
Sinds 1 januari 2008 moeten ziekenhuizen de kapitaallasten zelf verdienen met hun eigen dbc-productie. De instelling niet heeft kunnen sparen en daardoor het hele bedrag, 180 miljoen euro, moet lenen. De hoge rentelasten zouden leiden tot onverantwoorde hoge opslagen op de dbc-tarie ven. Ziekenhuizen die pas over 15 jaar gaan bouwen, kunnen sparen en zo de rentelasten drukken. Het ongunstige instapmoment voor ziekenhuizen die nu nieuwbouw moeten plegen leidt zo tot een onevenredig nadeel.

Gehandicaptenzorg

De nieuwe CAO gehandicapten
Hier en daar ontstaat er zorg in gehandicaptensector om de nieuwe cao, die niet door alle bonden onderttekend is, maar die wel verbindend is verklaard.
De zorg wordt ingegeven om kleine
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt onder andere het seniorenverlof voor 55plussers afgeschaft. Vergeten wordt, dat deze CAO nog ene loonstijging heeft; was deze later afgesloten, zou men op dit punt waarschijnlijk het nakijken hebben. De bonden willen voor 23 maart met de werkgevers praten. Overigens geeft deze CAO nog 3% loonsverhoging, terwijl de andere, nog komende CAO’s waarschijnlijk op de nullijn uitkomen, gelet op het beroep van het kabinet op de werkgevers in het kader van de kredietcrisis

Ouders schuld van verstoorde relatie: Blindeninstituut mag contract met cliënt opzeggen

De ouders van een visueel gehandicapte vrouw van wie het zo rgcontract was opgezegd door zorginstelling Bartiméus hebben bot gevangen bij de rechtbank in Utrecht. Ze hadden in een kort geding geëist dat de opzegging zou worden teruggedraaid.
De voorzieningenrechter stelt vrijdag dat er 'gewichtige redenen' waren om de overeenkomst op te zeggen. Die zijn vereist om een zorgovereenkomst op te mogen zeggen. Verder ligt herstel van de verstoorde vertrouwensrelatie tussen de ouders en de instelling volgens de rechtbank niet in de lijn der verwachting. Ook heeft Bartiméus 'voldoende zorgvuldig' gehandeld in de aanloop naar de opzegging.
De meervoudig gehandicapte dochter woont sinds 1987 in een huis van Bartiméus. Ze is ernstig slechtziend en kampt verder onder meer met motorische beperkingen. In maart 2004 verhuisde ze naar een andere woongroep, waarna de instelling en de ouders het aan de stok kregen over de aard en de omvang van de zorg en de ondersteuning van hun dochter.
Talloze klachtenprocedures en bemiddelingspogingen leverden geen resultaat op. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg boog zich over de situatie. Die stelde vast dat er een diepe vertrouwenskloof was ontstaan tussen de ouders en woonbegeleiders.
De vrouw woonde sinds juni vorig jaar weer bij haar ouders na een medische ingreep aan haar ogen. Wel maakte ze nog gebruik van de dagbesteding en de fysiotherapie van Bartiméus. In juli volgde een gesprek over de gewenste terugkeer. Toen maakte de instelling duidelijk dat een eventuele terugkeer voor veel onrust en emotie zou zorgen bij de groepsleiding.

Speciaal onderwijs blut

Leerlingen in het speciaal onderwijs komen in grote problemen.
Sinds het besluit van de regering om te korten op de AWBZ-vergoeding dreigen 2000 meervoudig gehandicapte leerlingen niet meer naar school te kunnen. Er is simpelweg geen geld meer voor de begeleiding die de kinderen nodig hebben. Die leerlingen blijven dus noodgedwongen thuis en nieuwe leerlingen worden door de scholen geweigerd.
Volgens de scholen is de nood hoog, er is een tekort van 15 miljoen euro.

Instellingen Algemeen

Algemene Rekenkamer en RvT

De Algemene Rekenkamer vergeleek jaarverslagen van 84 raden van toezicht bij ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen. Conclusie in een vandaag verschenen rapport: ‘Ze geven vaak nog weinig inzicht in de manier waarop raden van toezicht hun taken vervullen.’

Het blijkt nauwelijks te achterhalen op welke gronden de raad van toezicht tot een beoordeling van bestuur en instelling komt. Laat staan dat de buitenwacht het zou kunnen volgen. Minder dan de helft van de raden meldt of het functioneren van het bestuur onderwerp van gesprek is geweest, en iets meer dan de helft slechts doet uitspraken over het behalen van doelstellingen.
Over de benoeming èn bezoldiging van bestuurders meldt de helft van de toezichthouders helemaal niets. Als positief punt noemt de Rekenkamer dat de toezichthouders meestal wel de moeite nemen om gebruik te maken van externe bronnen als een accountant. Ook blijkt één op de drie raden zelf de accountant te benoemen.

Ook de revalidatiezorg buiten de Revalidatiecentra wordt overgeheveld per 1-1-2010

Hoewel de bewindslieden zeggen dat een draagvlak daarvoor onontbeerlijk is, worden wordt de somatische revalidatie – voor zover die zich buiten de gevestigde revalidatiecentra afspeelt - overgeheveld naar Zorgverzekeringswet per 1-1-2010.
Eén financierings- en sturingssysteem draagt bij aan een goede afweging van alternatieven (welke vorm van zorg is het best voor de cliënt) en dus een betere organisatie van de zorgketen. Tot slot zorgt de overheveling voor meer logica in de financiering: revalidatiezorg die geleverd wordt door revalidatiecentra valt ook al onder de Zvw.

Eerstelijnszorg

Vrij besteedbaar pgb komt zorginkoop ten goede

Het is onwenselijk dat houders van een persoonsgebonden budget (pgb) geld dat zij van het pgb overhouden, moeten terugstorten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Door pgb-houders het geld te laten houden dat ze niet uitgeven aan zorg, kunnen efficiencywinsten worden behaald.
Sinds 2008 mogen cliënten wanneer ze een deel van hun persoonsgebonden budget (pgb) niet opmaken, dit niet meer meenemen naar een volgend jaar. Voorheen kon dit met tien procent van het pgb wél.
Al eerder wees prof. Cees Zwart op de werking van “Entscheidungsfreude” in de zorg: het zelf beslissingen kunnen nemen. Managers gaan steeds in de fout om deze vrije ruimte in te perken of af te romen: winst op de korte termijn en verlies op de lange.

Thebe moet tien miljoen bezuinigen


De Brabantse thuiszorgorganisatie moet zeker tien miljoen bezuinigen op een omzet van 170 miljoen euro, meldt BN/De Stem. Dit moet gebeuren door efficiënter te werken en door te snijden in management- en indirecte functies, voorlopig via natuurlijk verloop.

De oorzaak van de financiële problemen ligt in dalende tarieven en dalende indicaties. De tarieven voor huishoudelijke hulp zijn niet in alle gemeenten waar Thebe werkt kostendekkend en ook de vergoeding voor persoonlijke verzorging en verpleging is gedaald. Het geven van injecties is uit de AWBZ gehaald, zonder dat er een andere regeling voor is. En dan is er de wijziging in de indicatiestelling, waarbij een aantal handelingen zijn veranderd van verpleging in verzorging.

Mogelijk faillissement zorggroep Meavita

Belangrijke delen van zorgconcern Meavita stevenen af op faillissement. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze meldt dat Meavita’s werkmaatschappijen in Groningen en Den Haag vermoedelijk uitstel van betaling zullen aanvragen.

Om te voorkomen dat tienduizenden cliënten van Thuiszorg Groningen en Meavita Den Haag hun zorg en huishoudelijke hulp kwijtraken, zijn eerder deze maand stichtingen opgericht die activiteiten en personeel van het zorgconcern kunnen overnemen. Op die manier verwacht de overheid ook duizenden personeelsleden „voor de zorg te kunnen behouden”.

Tien miljoen voor aanpak diabetes

Na goedkeuring van minister Klink start het programma Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) op 1 maart 2009 en loopt tot 2013.


Het voorstel voor het programma is ontwikkeld door de Nationale Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met VWS. VWS heeft hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Klink hoopt dat het programma een succes wordt en dat het een voorbeeld is voor de aanpak van andere chronische ziekten.

Algemeen Nieuws

Werken in de zorg moet je wel willen

’We voelen er niets voor om jan en alleman zomaar aan het bed te zetten’
Minister Donner van sociale zaken overweegt nu een bonus te geven voor omscholing van werklozen die bij voorbeeld in de zorg willen gaan werken.

De verwachting dat vele werklozen zich laten omscholen tot een baan in de zorg is echter een illusie. „Niet iedere werkloze heeft zin om billen te wassen”, zegt Monique Verkerk van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V & VN. „En niet iedereen heeft gevoel voor dit werk.” De beroepsgroep wijst bovendien op een ander probleem. „Jaarlijks verlaten er 80.000 mensen de zorg”, zegt Verkerk. „Daar maken we ons zorgen over. Je kunt wel nieuwe mensen via de voordeur binnenhalen, maar dan moet je ervoor zorgen dat ze er niet snel weer via de achterdeur de zorg verlaten.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat er bij de achterdeur veel te winnen is als zorginstellingen meer doen aan binding van personeel.”

Tweede Kamer stemt in met landelijk elektronisch patiëntendossier

De Tweede Kamer stemde 19-2 in met een wet die de verplichte aansluiting van zorgverleners op het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) regelt.

Naar verwachting worden zorgverleners in het voorjaar van 2010 verplicht om zich aan te sluiten op het landelijk EPD. De verplichte aansluiting geldt alleen voor huisartsen, apothekers en specialisten. Patiënten mogen bezwaar maken tegen deelname aan het dossier en moeten een arts toestemming geven om hun gegevens in te zien. Een arts mag dit alleen doen als hij de patiënt in behandeling heeft. Velen in het veld achten de invoering op dit ogenblik niet mogelijk. Wordt vervolgd.

1000 slaappillen voorgeschreven

De apothekersorganisatie KNMP wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid een maximum stellen aan het voor te schrijven aantal pillen.
Aanleiding is de hoeveelheid van duizend slaappillen die door een psychiater uit Enschede is voorgeschreven. De psychiater mag dat doen omdat de regelgeving voor slaappillen per 1 januari is veranderd. Toch vindt de apothekersorganisatie het onverantwoord om zoveel pillen uit te schrijven. Om welke psychiater het gaat wil de apothekersorganisatie niet zeggen.

AGIS in het nauw

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) overweegt juridische stappen tegen zorgverzekeraar Agis. Fysiotherapeuten kunnen in aanmerking komen voor een hoger honorarium als zij voldoen aan extra kwaliteitseisen.

Zo’n ‘intensief contract’ is echter alleen beschikbaar voor behandelaars die ook een reclamezuil voor AGIS in hun praktijk plaatsen.

Apothekers verzetten zich net als de fysiotherapeuten tegen de bijzondere contracten die zorgverzekeraar Agis wil afsluiten.
Een contract over kwaliteitszorg kan met Agis alleen worden gesloten als de apotheker bereid is om een rek met reclamefolders van de zorgverzekeraar neer te zetten. De brancheorganisatie van apothekers, de KNMP, onderzoekt of deze 'koppelverkoop' via de rechter te voorkomen is.

KNMG pleit tegen bezuinigingen AWBZ

De (KNMG) vindt bezuinigingen op de AWBZ onbespreekbaar. Volgens de KNMG is de politiek te afwachtend met de overheveling van de 22 miljard aan voorzieningen naar de Zorgverzekeringswet. “Als gevolg daarvan dreigt de AWBZ vanwege deze ondoelmatigheid onderwerp te worden van bezuinigingen in reactie op de kredietcrisis.”
“Alle adviesorganen van de overheid, de SER en de zorgverzekeraars delen de visie dat de cliënt onvoldoende centraal staat door de AWBZ en dat er onvoldoende prikkels zijn om het geld doelmatig te besteden”, aldus de KNMG. De conclusie: enkel de Zorgverzekeringswet en de WMO zouden genoeg moeten zijn voor de financiering van de nationale vraag naar zorgverlening.

De agenda van de NVAZ

Voor de agenda van de NVAZ, het bestuur, de sectoren en de activiteiten van de lidinstellingen verwijzen wij u graag naar de volgende pagina op onze website: Agenda NVAZ

Opleidingen voor beroepen in de antroposofische zorg

Voor opleidingen voor beroepen in de antroposofische zorg verwijzen wij u graag naar de volgende pagina op onze website: Opleidingen
 
Site Meter