dinsdag 16 juni 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 8

In deze Uitgave een verslag van de PAG-bijeenkomst op 26 mei over "Maatschappelijke Zichtbaarheid".

Op 27 en 28 november 2009 vindt er een Congres plaats over Kanker in het Geert Groote College in Amsterdam, over de visie en behandeling in de verschillende therapieën en in de medicatie op antroposofische grondslag.

Zoals gebruikelijk ook in deze uitgave ook een nieuw overzicht van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.

Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd. Wilt u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar info@nvaz.nl.

Expositie Lilian van der Stap

Op het kantoor van de NVAZ hangt sinds deze week een nieuwe expositie van kunstwerken van één van de leden.
Het zijn schilderijen van Lilian van der Stap ('s Gravenhage 1944).

Lilian studeerde als beeldend kunstenaar af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Tevens volgde zij een opleiding L.O. tekenen.

In 1989 werd zij kunstzinnig therapeute na een vierjarige opleiding aan de Academie De Wervel in Zeist.

Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag en de NVAZ. Lilian van der Stap geeft ruim 20 jaar diverse cursussen en therapieën.

U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken.

PAG-bijeenkomst "Maatschappelijke Zichtbaarheid"

In het vorige nummer beloofden wij u een uitgebreider impressie van deze PAG-bijeenkomst op 26 mei.

Redacteur Michel Gastkemper heeft een verslag gemaakt, dat in zijn geheel te lezen is door hier te klikken. Hier volgt een samenvattende weergave:

”Truida de Raaf, coördinator Opleidingenoverleg vanuit de Medische Sectie, opende de avond met een korte terugblik op twee jaar PAG.
Het thema voor deze algemene bijeenkomst was ‘maatschappelijke zichtbaarheid’. Dat was de noemer waaronder veel van de gespreksonderwerpen van de afgelopen twee jaar geschaard konden worden: identiteit, profilering en zichtbaarheid kwamen steeds weer terug. Antroposofische zorg richt zich op een integratieve gezondheidszorg; zij wil een duidelijke, herkenbare en gerespecteerde plaats innemen binnen het geheel van de Nederlandse zorg. Maar hoe doe je dat? Twee sprekers leidden dit thema in.

De eerste was Peter Staal, huisarts in therapeuticum de Linde in Tilburg. Hij was ook de antroposofische dokter die optrad in het NCRV-programma ‘Uitgedokterd?!’
Filosoferend over het onderwerp ‘zichtbaarheid’, vroeg Peter Staal zich af voor wie hij de antroposofische zorg eigenlijk zichtbaar zou willen maken. Dat waren vooral de patiënten, gevolgd door ‘mensen’ in het algemeen, en dan organisaties in het (reguliere) medische veld.
Hij had als huisarts o.a. regelmatig deelgenomen aan het overleg op de afdeling oncologie binnen het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Wat hij daar kon inbrengen, was het beeldend kunnen samenvatten van de besproken gegevens. Hij zag dit als een verworvenheid binnen de antroposofische praktijk, verschillend van die van reguliere artsen. Dat viel steeds erg goed en werd gewaardeerd.
Met twee stellingen belichtte hij de kwestie van de zichtbaarheid: antroposofische geneeskunde gedijt in de intimiteit van de spreekkamer, in het verborgene zogezegd. Terwijl het anderzijds nodig is om zich te professionaliseren in het gezien worden. Is dit een absolute tegenstelling, of kan die ook vruchtbaar worden gemaakt?

Na de pauze was het de beurt aan Jeroen Lutters om een inleiding te houden. Hij is oud directeur van de Vrije Hogeschool. Tegenwoordig is hij voorzitter van het bestuur van de Vrije Hogeschool, die overigens zijn naam heeft veranderd in ‘Bernard Lievegoed College for Liberal Arts’.
De titel van zijn inleiding luidde: ‘Waar zit de patiënt/cliënt eigenlijk op te wachten?’ Voor wie is de antroposofische gezondheidszorg, was de vraag die hij zichzelf had gesteld. Hij had alleen ‘de patiënt’ kunnen bedenken. Maar wie is de patiënt van de toekomst? Bernard Lievegoed keek altijd naar morgen, die had een sterke verbondenheid met de toekomst. Daardoor heeft Lievegoed heel sterk een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de nieuwe generatie.

Antroposofie vormt een geweldig potentieel voor de jongere generatie. Maar alleen als je in staat bent om kort, compact, en met overtuiging voor antroposofie te gaan staan. Want deze jongeren hebben een geweldige aversie tegen pretentie van de waarheid. Ze accepteren waarheid alleen als die ter plekke kan worden heruitgevonden. Ze zijn tegen voorspelbaarheid, maar willen juist verrast worden. Zappen betekent voor hen zoeken, waarbij je vooraf het resultaat niet weet.
Jeroen wijst op het boekje over generatie Einstein van Boschma en Groen die een aantal punten noemt die deze generatie kenmerken. Eén daarvan is het zoeken naar het ‘oprecht jezelf zijn’.

Wanneer je zo de klant en de patiënt benadert, dan volgen daarna vanzelf politiek, verzekeraars, enzovoort. Een succesvol voorbeeld hiervan is Triodos Bank, die brengt dit in praktijk.
Dan spreek je de nieuwe generatie aan en ben je voor hen van betekenis. Het is zijn overtuiging, zo zei Jeroen Lutters, dat hetzelfde ook geldt voor de antroposofische gezondheidszorg.

Aansluitend werd door de aanwezigen een geanimeerd gesprek gevoerd over de ingebrachte thema’s inzake maatschappelijke zichtbaarheid, dat zeker om een vervolg vraagt.”

Herfstcongres over kanker

Op vrijdagavond 27 en zaterdag 28 november 2009 vindt weer een Herfstcongres plaats, dit keer op het Geert Groote College in Amsterdam en geheel gewijd aan kanker.

Doelgroep: artsen en therapeuten (ook studenten) in de antroposofische gezondheidszorg. Drie sprekers zullen deze in onze tijd zo gevreesde en zo sterk aanwezige ziekte - sinds kort zelfs in ons land opgeschoven naar de eerste plaats – behandelen vanuit antroposofische perspectief. Christa van Tellingen (consultatief huisarts) geeft op vrijdagavond een algemene inleiding. Bart Maris (gynaecoloog) richt zich zaterdagmorgen op borstkanker. Tenslotte zal op zaterdagmiddag Karel Jan Tusenius (algemeen internist) een slotbeschouwing geven, waarin hij de nadruk zal leggen op het belang van het immuunsysteem bij de behandeling van kanker. Ook zal hij de verhouding bespreken van de mistelbehandeling ten opzichte van de reguliere kankertherapie.

Op zaterdag vinden bovendien achtereenvolgens drie rondes van werkgroepen plaats, waarbij een staalkaart zal worden aangeboden van therapeutische mogelijkheden (17x), zoals die te vinden zijn binnen de antroposofische gezondheidszorg; dit omvat ook de mogelijke medische behandeling. De firma’s Weleda (mistelpreparaat Iscador) en Wala (mistelpreparaat Abnoba) zijn ook met workshops vertegenwoordigd.

De kosten van dit congres bedragen € 90 (incl. koffie, thee & lunch). Leden van de NVKToag krijgen € 10 korting op de congreskosten. Zij betalen dus € 80. Studenten betalen € 60. Aanmelden is mogelijk via de website www.herfstcongres.nl. De aanmelding is pas definitief na het overmaken van de congreskosten. Deze kosten kunnen worden overgemaakt op giro 1608077 t.n.v. Herfstcongres, te Zoetermeer. Als uiterlijke betalingstermijn geldt 8 november 2009. Er geldt een maximum van 300 deelnemers. Toekenning van plaatsen verloopt in volgorde van betaling. Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Jeannette & Jelle van der Schuit, tel: 079-3211837 of via e-mail: info@herfstcongres.nl.

Algemeen Nieuws

Patiënt laat pil met bijwerking staan

Patiënten laten geneesmiddelen die zij langdurig dan wel hun hele leven moeten slikken, staan als ze veel last van bijwerkingen hebben. Ze kiezen liever voor een minder effectief middel zonder bijverschijnselen dan voor een effectieve pil die vervelende bijeffecten heeft.

Dit constateert apotheker Hans-Peter Bootsma op basis van eigen onderzoek. Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van bijwerkingen op patiënten die een middel lang moeten gebruiken.

Dokters houden omvang eigen groep bewust krap

Opheffing van de numerus fixus is “buitengewoon onverstandig”, zegt KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman. “Het maakt de zorg duurder en het leidt tot kwaliteitsverlies.”
Minister Klink heeft onlangs de Raad van de Volksgezondheid en Zorg om advies gevraagd over afschaffing van de numerus fixus. Klink gaat ervan uit dat de salarissen van de medisch specialisten zo hoog zijn, vanwege de schaarste van het aanbod. Door meer artsen op te leiden, hoopt de minister de inkomens te temperen. De KNMG ziet meer in het promoten van een andere beroepsgroep, de “nurse practitioner”, die de patiënten tevredener zou maken. Het advies van de RVZ wordt na de zomer verwacht.

Fusie ziekenhuis en zorgverzekeraar niet verbieden

Er hoeft geen wettelijk verbod te komen op fusies tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg komen niet in het geding door fusies.
Dat blijkt uit het onderzoek van de commissie verticale integratie. Klink stuurde het eindrapport daarvan recent naar de Tweede Kamer.
Een fusieverbod is volgens de commissie geen oplossing voor de problemen die spelen op de zorgmarkt. Daarnaast is het wettelijk niet haalbaar om een verbod in te stellen, aangezien een verbod in strijd is met het Europees recht en zelfs makkelijk te omzeilen is.

Competenties spirituele zorg in de palliatieve fase

Het rapport 'Competenties voor het bieden van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten' biedt een basis voor verdere discussie.

Annemieke Kuin inventariseerde voor Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, verschillende visies van deskundigen op het gebied van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Het uiteindelijke doel is aandacht voor zingevingsvragen en spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Het omgaan met spirituele behoeften is de taak en verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener die zorg biedt aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, dus niet het alleenvertoningsrecht van geestelijke verzorgers.
Agora heeft dit project uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van VWS.

De patiëntenfederatie betaald door VWS: his masters voice?

De NPCS wordt vrijwel helemaal door de rijksoverheid betaald, voor een deel via de stichting PGO:,,een unit van het agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland” (eigen website).
Via PGO ontving de NPCF 1.331.581 plus 312.500 plus 1.673.132 dus 3.317213 euro. Opgeteld bij de 5.601.491 euro rechtstreeks uit de begroting van VWS is het totaal over 2007 dat de NPCS van VWS heeft gekregen: 8.918.704 euro.
Het valt bij sommigen op dat de NPCF vaak hetzelfde geluid laat horen als het ministerie van VWS.

CG-Raad: te weinig draagvlak voor snelle invoering EPD

De CG-Raad benadrukt dat een kleine half miljoen mensen bezwaar heeft gemaakt tegen opname in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Bovendien werd onlangs bekend dat eenderde van de artsen niet wil dat hun eigen medische gegevens in het EPD worden opgenomen. De artsen vinden dat de privacy onvoldoende is gewaarborgd en dat de veiligheid van het systeem nog onvoldoende is. Ook de correctheid en betrouwbaarheid van de patiëntgegevens vinden de artsen nog onvoldoende gegarandeerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een steekproef van het blad Medisch Contact. De CG-Raad vindt dat er daardoor onvoldoende draagvlak is om het EPD al per 2010 in te voeren.Recent is ook bekend geworden dat niemand officieel aansprakelijk is als er misbruik wordt gemaakt van patiëntgegevens uit het EPD. Mensen met klachten over misbruik kunnen bovendien nergens terecht. Ook is er geen meldplicht wanneer privégegevens in verkeerde handen vallen.

De CG-Raad vindt dat het EPD pas ingevoerd kan worden als de veiligheid, het eigendom van gegevens en het inzagerecht goed zijn geregeld. Daarnaast wil de CG-Raad dat het EPD alleen die gegevens bevat die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling.

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Braziliaanse gezondheidszorg kiest voor kruiden

Natuurgeneesmidelen staan voor een doorbraak in Brazilië. Een zeventigtal typische middeltjes die grootmoeders inzetten om kwaaltjes te bestrijden, worden opgenomen in de openbare gezondheidszorg.
Het Nationale Programma voor Medicinale Planten en Fytotherapie heeft 71 planten uitgekozen die de basis zullen vormen voor nieuwe geneesmiddelen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is Brazilië het land met de grootste biodiversiteit ter wereld. Er groeien tussen de 350.000 en 550.000 plantensoorten, waarvan er meer dan 55.000 geklasseerd zijn. Het land heeft ook een diepgewortelde cultuur van medicinaal gebruik van de planten.
De motieven zijn: de grote biodiversiteit in Brazilië, de mogelijke combinatie met andere ecosystemen, het stimuleren van geneeskrachtige planten als inkomen voor de kleine boeren. De effectiviteit van sommige plantenextracten is onomstreden in Brazilië.

Complementaire geneeskunde onder de loep

De Belgische chirurg en psychotherapeut Thierry Janssen heeft recent in ‘Het innerlijk medicijn’ (Kampen 2009) verslag gedaan van zijn onderzoek naar de werkzaamheid van complementaire geneeskunde. Hij komt tot ongeveer dezelfde conclusies als eerder getrokken zijn binnen de antroposofische zorg, namelijk sterke argumenten voor het zelfhelend vermogen van de mens.

Hoger opgeleide vrouw vaker naar "alternatieve" arts

Uit een Nivel-onderzoek (S. van Dulmen) is gebleken dat vrouwen, en vooral de hoger opgeleiden onder hen, niet geloven in het alleenvertoningsrecht van de westerse geneeskunde. Zij willen een holistische benadering, bovendien door een arts die de tijd neemt het lichamelijke en het psychische te combineren. Zij zien dit als ‘complementair’, dus niet in plaats van de reguliere zorg.

Vrouwen en hoger opgeleiden kiezen vaker voor alternatieve zorg dan anderen. Wat bij sommigen vragen oproept is het feit dat mensen met een Hbo-diploma of een universitaire graad een stuk vaker naar de homeopaat en natuurgenezer gaan. Jaarlijks bezoeken ruim een miljoen Nederlanders een alternatieve hulpverlener, en hoger opgeleiden gaan twee keer zo vaak als lageropgeleiden, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
„Een grote rol speelt het feit dat patiënten menen dat alternatieve behandelingen geen nadelige effecten hebben. Baat het niet, dan schaadt het niet, denken ze”, zegt Skepsis.

„Mensen zoeken een manier om zich sterker te voelen, om er beter tegenaan te kunnen tijdens de chemotherapie of bestraling.” Patiënten zijn in het algemeen zeer tevreden over complementaire zorg; méér dan over de zorg in het ziekenhuis.

Slotervaart mag verder gaan met complementaire geneeskunde

Op vragen van kamerlid Van Gerven (SP), over het feit dat het Slotervaartziekenhuis complementaire behandelingen in het ziekenhuis aanbiedt, antwoordt de minister:
“De technieken en behandelingen die het Slotervaartziekenhuis toepast ter bestrijding van pijn, angst en stress, zijn aanvullend op reguliere behandelwijzen. Zolang deze complementaire behandelwijzen en technieken worden toegepast onder de voorwaarden die in antwoord 7 worden genoemd, zie ik geen probleem in het aanbieden van integrative medicine in het ziekenhuis.” En, antwoord 7: “Het oordeel van de Inspectie is dat het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen m.b.t. de medische zorg aan patiënten (diagnostiek, behandeling en verpleging) zich houden aan wat wetenschappelijk aanvaard is. Daar waar de wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt, verrichten zij de werkzaamheden op grond van hun deskundigheid en binnen de kaders die daarvoor binnen de beroepsgroep zijn gegeven.”

Verder wijst de minister op de verplichting van “informed consent”, zodat de patiënt te allen tijde toestemming moet geven.

Jomanda vrijgesproken

De rechtbank in Amsterdam heeft 'genezend medium' Jomanda vrijdag vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam.
De rechters vinden dat niet is bewezen dat Jomanda in overwegende mate heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat ze geen kanker had, maar een bacteriële infectie.
Sylvia Millecam overleed in augustus 2001 aan borstkanker.

De rechtbank vindt de twee alternatieve artsen die ook in deze zaak hebben terechtgestaan, wel schuldig aan het benadelen van de gezondheid van de actrice. Dit met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.
Ze krijgen echter geen straf opgelegd, omdat deze zaak zowel hun professionele als hun privéleven op zijn kop heeft gezet. Ook zijn ze al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt.

De rechtbank stelt in het vonnis: "Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht. Jomanda heeft haar daarin gesteund en bevestigd."
De rechters tekenen daar wel bij aan dat het medium zich op het terrein van het medisch jargon heeft begeven, een terrein waar ze eigenlijk van weg moet blijven. "Dat is haar ernstig aan te rekenen", aldus de rechtbank.
Maar in de hele periode dat Jomanda zich met de zieke Millecam bemoeide, stond de actrice onder behandeling van artsen. Zij zijn in de ogen van de rechters eindverantwoordelijk, niet Jomanda. Aan artsen stelt het recht dan ook veel hogere eisen dan aan Jomanda, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.

Vrijspraak Jomanda "terecht"

Jomanda is door de rechtbank in Amsterdam terecht vrijgesproken. Haar blazoen is schoon, meent Nol Willemsen, de partner van de in 2001 overleden actrice Sylvia Millecam.
Willemsen, die niet bij de uitspraak van de rechtbank was, zei vrijdagavond in het tv-programma Nova dat Jomanda wel het nodige te verwijten valt. ''Ze gaf ons de hoop dat er iets te gebeuren stond. Daar zijn wij te snel in meegegaan.''
Dat de rechtbank de beide alternatieve artsen die Millecam onder behandeling hebben gehad toen zij al kanker had, wel heeft veroordeeld, vindt Willemsen terecht. Zij zijn in zijn ogen beiden nalatig geweest.

Willemsen hoopt dat met het vonnis van de rechtbank het boek gesloten kan worden en dat er geen proces in hoger beroep volgt.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Zorgstroom (Zeeland) leidt fors verlies in 2008

Zorgstroom, leverancier van thuiszorg en zorg in zorg- en verpleegcentra in Zeeland, heeft een tekort van tenminste 2,2 miljoen euro over 2008. De organisatie moet reorganiseren en bezuinigen Zorgstroom heeft vorig jaar geweigerd in te schrijven op de aanbesteding van de gemeente, omdat de vergoedingen te laag zouden zijn om de kosten te dekken. Er zullen nu drastische bezuinigingen worden gerealiseerd, ook in de zorg aan cliënten.

Bussemaker: Extraatjes pas bij verantwoorde basiszorg

Verpleeg- en verzorgingshuizen mogen hun bewoners pas extraatjes bieden als de zorg die ze leveren op orde is. Dat heeft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid dinsdag in de Tweede Kamer gezegd. Ze gaat de ouderenzorg hier nog eens op wijzen, maar wil deze eis niet formeel vastleggen.
De Kamer heeft in meerderheid geen bezwaar tegen pluspakketten
Aanleiding voor de Kamervragen waren berichten dat steeds meer extra’s uit het reguliere zorgaanbod verdwijnen en door instellingen in zogeheten pluspakketten worden aangeboden.
Brancheorganisatie in de zorg ActiZ heeft al 250 leden voorgelicht over het opstellen van pluspakketten.

Verpleeghuis in Vlissingen wint eerste LNV-smaakprijs

Verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen heeft op 28 mei 2009 de eerste LNV-smaakprijs ontvangen uit handen van minister Gerda Verburg. Het verpleeghuis kreeg de prijs omdat het de eerste zorginstelling in Nederland zou zijn die biologische producten structureel heeft opgenomen in het assortiment. Ook werkt het verpleeghuis zo veel mogelijk met producten uit de eigen regio. Dit tot volle tevredenheid van de bewoners, die de streekgerechten en de smaak van vroeger zeer waarderen.

Instellingen Algemeen

Werk in de zorg voor 5000 werklozen

ActiZ en ABVAKABO FNV gaan de komende twee jaar 5.000 werkloze jongeren opleiden voor een baan in de zorg bij een verpleeg-, verzorgingshuis, de thuiszorg of kraamzorg. Ook gaan de organisaties nog eens 1.000 mensen van bedreigd werk naar werk in de zorg begeleiden. Als een van de grootste arbeidssectoren willen ActiZ en ABVAKABO FNV zo een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

Salarissen zorgbestuurders beperkt


Bestuurders in de gezondheidszorg mogen maximaal 190.000 euro per jaar gaan verdienen.

Hier kan alleen een opslag van ten hoogste 30 procent bovenop komen voor bestuurders van zorginstellingen die aan een sterke marktwerking onderhevig zijn.
De organisaties van zorgdirecteuren (NVZD) en toezichthouders (NVTZ) zijn dat overeengekomen in hun nieuwe beloningscode die na goedkeuring van de leden in juli ingaat. Anders dan hun vorige code is deze niet adviserend, maar dwingend, aldus de twee partijen.
Die verhoging tot maximaal 245.000 euro kunnen alleen topmanagers van thuiszorgorganisatie en ziekenhuizen krijgen als zij een marktrisico van 100 procent lopen.
Interim-bestuurders mogen straks maximaal 332.500 euro verdienen en niet meer dan een jaar aanblijven.
De beloningscode past in het advies van de commissie Dijkstal voor beloningen van bestuurders in de semipublieke sector en lijkt conform de wensen van het kabinet. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) moet er zijn goedkeuring aan geven.
„Na al het overleg met Volksgezondheid, zou het mij verbazen als hij deze code afkeurt”, zegt Jan Aghina van de NVZD.

Kritiek op loon markgerichte zorgbestuurders

De extra beloning voor zorgbestuurders die leidinggeven aan een marktgerichte instelling, valt bij een groot deel van de Tweede Kamer in slechte aarde. Het CDA vindt de voorwaarden te onduidelijk, waardoor lonen toch weer kunnen gaan stijgen. De SP is tegen het extra belonen van marktwerking in de zorg.
Bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen bij een gedwongen ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Alles wat bestuurders meer ontvangen, moeten ze terugbetalen.
Dat staat in een advies dat oud-politicus Hans Dijkstal onlangs heeft uitgebracht aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. De regel wordt dat in hun contracten moet worden vermeld dat bestuurders elke ontslagvergoeding boven het jaarsalaris terugbetalen en dat mogelijke constructies om dit te ontduiken, wettelijk moeten worden verboden. De regeling zal gelden voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die meer dan 106.000 euro per jaar verdienen.

‘Cliënt centraal in AWBZ-zorg’

Staatssecretaris Bussemaker herhaalde bij de opening van het congres ‘Yes we care’ de bekende kreet, dat Zorgaanbieders zich meer richten op de wensen van de cliënten moeten richten. Ze introduceerde daarvoor de term cliëntvolgende bekostiging. De cliënt heeft de regie en kiest een aanbieder. Voor de aanbieders betekent dit: ‘geen cliënten, geen centen.’

Bussemaker herhaalde verder dat het toezicht op bestuurders zal worden verscherpt, met ‘echte afrekenbaarheid op de geleverde prestaties’. Aan de Professionals moet de motivatie worden teruggegeven. Zij vertelde er niet bij hoe dat gepaard kan gaan met drastische bezuinigingen.

UVIT in zee met commerciële Duitse keten

Zorg verzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft een contract getekend met de Duitse Helios Klinieken, zodat de verzekerden gemakkelijk terecht kunnen in een van de tientallen ziekenhuizen van de Duitse, commerciële keten., zonder enige administratieve rompslomp. “Alles gaat rechtstreeks en vanzelf”.


College Sanering adviseerde behoud Meavita, maar NZa reageerde te laks

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) maakte zich vorig jaar sterk voor instandhouding van Meavita als één concern. Volgens het CSZ waren de plannen om Meavita weer gezond te maken “realistisch” en was er “voldoende managerial power en veranderingsbereidheid”. De steunaanvraag is – anders dan was overeengekomen met VWS – in november door de NZa afgewezen.
Het CSZ vond overigens defusie geen passend antwoord op het probleem.

Eerstelijnszorg

Al weer grieppatiënt in Nederland, gelukkig?

VWS meldde dat er een vierde grieppatiënt in Nederland is aangetroffen. Gelukkig maar, want anders wordt de door de critici verweten ‘overkill’ van het rijks vaccinatieprogramma pijnlijk zichtbaar. De RIVM deed er nog eens 6 bij. Totaal 10 dus. Drie zijn er reeds hersteld.

Meer euthanasiemeldingen bij toetsingscommissies

De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben in 2008 2331 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ontvangen.

Het aantal meldingen in 2008 ligt hoger dan in de voorgaande jaren (2120 meldingen in 2007 en 1923 meldingen in 2006). Het ging in 2146 gevallen om euthanasie, in 152 gevallen om hulp bij zelfdoding en 33 keer om een combinatie van beide.
De toetsingscommissies oordeelden in bijna alle gevallen dat de arts overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. In 10 gevallen was dit niet zo. Deze zaken zijn doorgestuurd aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Bij melding door de arts van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding verstrekt de arts aan de gemeentelijk lijkschouwer een beredeneerd verslag dat is opgesteld volgens een modelverslag. Een nieuwe versie van dit modelverslag is per 1 juni 2009 voor de artsen beschikbaar.

GGZ

Nog geen akkoord over cao GGZ bereikt

Er is nog geen akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de GGZ. Inmiddels hebben er vijf overlegronden plaatsgevonden tussen de vakbonden en de werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Het levensfasebeleid vormt het grootste obstakel.
ABVAKABO, FBZ en NU’91 willen de huidige 55+ regeling vervangen. Het nieuwe levensfasebeleid is bedoeld om de sector aantrekkelijker te maken voor werknemers in alle levensfasen. De bonden willen een tijd-voor-tijd verlofmodel om duurzame inzetbaarheid van alle werknemers te garanderen. GGZ Nederland ziet hier niets in. Kosten spelen een grote rol in deze overweging. Het overleg wordt op 15 juni hervat.

Resultaten van verslavingszorg zouden goed te meten zijn


Routine outcome monitoring is (ROM) is hot, maar hoeveel nut heeft het? Promotieonderzoek van Suzan Oudejans toont aan ROM in de verslavingszorg een “zinnig” instrument is voor effectmeting.
Nu overheid en zorgverzekeraars de druk op zorginstellingen opvoeren om de kwaliteit van de geleverde prestaties ook echt aan te tonen, wordt het steeds belangrijker te weten hoe nuttig een instrument als Routine outcome monitoring (ROM) is. Dit meetinstrument mag zich verheugen in een snel groeiende belangstelling bij zorginstellingen. Suzan Oudejans promoveerde vorige week aan de Universiteit van Amsterdam op dit onderwerp.

Bij nadere bestudering van het onderzoek kan blijken dat de respons waar je wat aan hebt, minder dan 50% is zodat de conclusies fragwürdig zouden zijn.

Gehandicaptenzorg

Alternatieve indicatiestelling St. Arduin niet door VWS geaccepteerd

De Stichting Arduin heeft een nieuwe methode voor indicatiestelling ontwikkeld (SIS= Supports Intensity Scale) dat volgens Amerikaans uitgangspunt alleen kijkt naar wat de gehandicapte nodig heeft, niet naar wat hij mankeert. De Stichting hefet de Vaste Commissie voor Volksgezondheid in de Tweede Kamer achter zijn visie weten te krijgen, maar een poging om de SIS-systematiek te vervangen door de CIZ-indicatiestelling wordt door VWS niet geaccepteerd. VWS wil éen systeem voor het hele land. Wel wordt toegegeven dat de SIS-systematiek beter is bij het formuleren van het zorgplan, omdat het uitgaat van vraaggericht denken in plaats van het gewraakte aanbodgerichte.

Kennisplein gehandicaptenzorg

Op 28 mei vond de eerste Kennismarkt voor de gehandicaptensector plaats, waar ruim 300 betrokkenen elkaar ontmoetten om kennis, producten en goede voorbeelden te delen. Dit was tevens het startschot voor het nieuwe Kennisplein Gehandicaptensector en de lancering van de nieuwe website.
In het Kennisplein zijn bestaande initiatieven van het NGBZ (de netwerken), het LKNG (werkplaatsen), de KennisPortal Gehandicaptenzorg van VGN en het Kennismanagement van MEE Nederland verenigd. Andere kennisdragers in de sector zijn ook van harte uitgenodigd om zich aan het plein te verbinden, zoals cliëntorganisaties, expertisecentra, beroepsverenigingen en vakbladen. Zie: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/.

Overig Nieuws

Orbis redt het, maar overwoog eigen faillissement

Het gigantisch moderne ziekenhuis Orbis in Sittard pobeert een doorstart te maken o.l.v. Cees Sterk. De raad van toezicht en bestuurlijke top van Orbis hebben in september vorig jaar overwogen het zorgconcern zelf geregisseerd failliet te laten gaan.

De optie tot een faillissement is meerdere keren aan de orde gekomen tijdens besprekingen over de voorwaarden die Fortis en ABN Amro stelden bij de onderhandelingen over het overbruggingskrediet van 180 miljoen euro. Bij de afweging is nadrukkelijk is gekeken naar de gevolgen die een faillissement zou hebben voor de zorg.
 
Site Meter