donderdag 19 februari 2009

Blog in ontwikkeling

Ontwikkeling is een proces dat bij uitstek past bij de antroposofische zorg. Dat geldt dus ook voor deze Blog. Na de eerste proeve op 17 februari zijn er een aantal reacties binnen gekomen die de redactie ertoe hebben gebracht om de opzet iets te wijzigen. Jawel.., nu al.

Het aantal berichten is te groot en daarmee is het Blog onoverzichtelijk geworden. Zoals ook in de gedrukte versie zal er nu een aantal rubrieken worden gemaakt:

- Een opiniërend artikel, zoals in deze uitgave het artikel van het LOV
- Nieuwsrubrieken per sector van zorg, eerste lijn, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ggz, v&v, algemeen
- Ontwikkelingen in de eigen sector van antroposofische zorg
- De agenda voor de komende periode (volgt)
- Informatie over opleidingen en studies (volgt)

Via de Labels zijn de berichten thematisch op te vragen.

woensdag 18 februari 2009

Levende ouder- en verwantenverenigingen


Bij de diverse heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen bestaan meestal ouder- en verwantenverenigingen (meestal, minder precies, ‘ouderverenigingen’ genoemd).

Sommige leiden een redelijk actief bestaan, andere zijn in stilte vervallen, andere opgeheven. De ouders en andere verwanten met wie we in het LOV contact hebben, zouden het liefst verenigingen zien die een stabieler karakter hebben.

Als u hier klikt volgt het tweede artikel van het Landelijk Ouderverbond (LOV) over ouder- en verwantenverenigingen. Het eerste staat in de VERBREDING nr. 10 (september 2008)

Algemeen nieuws

Baarmoederhalskanker

Vanaf 10 februari krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Dit is een eenmalige actie om meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden te laten vaccineren. In september starten de reguliere inentingen van 12-jarige meisjes binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een half jaar.
De NVAA heeft een Folder uitgebracht over de Vaccinatie tegen dit Humaan Papilloma Virus (HPV). U kunt de Folder hier downloaden.

Congres “Samen genezen”

Op 20 maart vindt in Utrecht het congres “Samen genezen” plaats, dat de samnenwerking tussen regulier en complementair beoogt. Het gaat uit van de ABB (Biofysische geneeskunde). Zie www.samen-genezen.nl

Kanker nu doodsoorzaak nummer één

In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten.

Kanker is in 2008 voor het eerst de belangrijkste doodsoorzaak. In de eerste tien maanden van vorig jaar overleden 33,9 dui­zend mensen aan kanker, tegen 33,1 duizend aan een hart- of vaatziekte. Bij mannen is kanker al sinds 2005 de belangrijk­ste doodsoorzaak. Bij vrouwen staat kanker nog op de tweede plaats, maar het verschil met hart- en vaatziekten neemt snel af.

Bussemaker: Meer allochtonen laten instromen in de zorg

Zorginstellingen moeten profiteren van de economische problemen. Ze moeten ervoor zorgen dat meer allochtonen geïnteresseerd raken en instromen in de directe zorg, aldus de staatssecretaris in haar toespraak tijdens de aftrap van het project ‘Kleurrijke Zorg Werkt!’ in het MCH Westeinde in Den Haag.
Het doel van het project is om meer allochtonen te laten instromen en participeren in de sector zorg en welzijn. Dat probeert het project te bereiken door middel van trajecten van scholing en begeleiding.
De gezondheidszorg krijgt steeds meer cliënten uit andere culturen en het tekort aan personeel groeit. Het werven en opleiden van allochtonen is één van de mogelijkheden om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden.

Uitstel invoering Elektronisch Patiëntendossier


De verplichte aansluiting op het elektronisch patiëntendossier (EPD) van huisartsen en andere zorgverleners wordt uitgesteld.

De minister gaat ervan uit dat de verplichte aansluiting op het EPD een paar maanden tot een half jaar langer op zich zal laten wachten. Dat zal gebeuren als het leeuwendeel van de huisartsen, apothekers en specialisten is aangesloten. Nu zijn dat er 88; de eerste helft van dit jaar moeten het er achthonderd zijn. Het grootste gedeelte van de zorgaanbieders zal zich naar verwachting tegen het einde van dit jaar aansluiten op het landelijke elektronisch patiëntendossier.
Begin 2010 zouden 6500 zorgaanbieders moeten zijn aangesloten.De minister benadrukte dat iedere patiënt straks zijn eigen EPD kan inzien via zijn eigen computer. Ook kan iedereen deze gegevens zelf opslaan en uitprinten. De bezwaren van de sceptici en tegenstanders wuift de minister weg.

PGO-organisaties bundelen kennis

De Chronisch zieken en Gehan­dicapten Raad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Oude- renorganisaties (CSO) en de Ne­derlandse Patiënten Consumen­ten Federatie (NPCF) hebben, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijk Gehandi­capten (PlatformVG), de krach­ten gebundeld.
Zij hebben hun ondersteuningsprogramma's voor lidorganisaties met elkaar verbonden en uitgebreid. Samen hebben zij het Programma Versterking en Ondersteuning PGO-organisaties, PGOsupport, opgezet. Een van de eerste acties van PGO­support is de lancering van een website, http://www.pgosupport.nl/ op 15 januari 2009 jl.
Op deze interac­tieve site kunnen PGO-organisaties hun kennis en informatie delen met PGOsupport, maar vooral ook onderling. De site biedt een forum waar PGO-organisaties ideeën en meningen met elkaar kunnen uit­wisselen over thema's die zij zelf belangrijk vinden. De uitkomst van zo'n discussie wordt opgenomen in een document, waarop organisa­ties op Wikipedia-achtige manier kunnen reageren. Zo ontstaat een document waarin alle kennis en ervaring van de verschillende par­tijen verwerkt is. Dat eindproduct wordt dan in een kennisbank op­genomen.

Regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten
Vanaf 2009 krijgen chronisch zieken en gehandicapten automatisch op basis van een aantal indicaties een tegemoetkoming in de kosten.
Hoogte ervan varieert van 150 tot 500 euro, afhankelijk van zorgbehoefte en leeftijd (65+ 0f 65-). Het geld wordt in november 2010 overgemaakt. Arbeidsongeschikten (meer dan 35% op 1 juli 2009 ) met een uitkering via het uwv, krijgen rond augustus 2009 een netto tegemoetkoming van 350 euro.
Hier staat tegenover dat voor aftrek bij de fiscus de volgende posten vervallen: verzekeringspremies incl. aanvullende verzekering, huisapotheek, uitgaven wegens ouderdom, chronisch ziekte en arbeidsongeschiktheid, visuele hulpmiddelen als bril en lenzen, ooglaser-behandelingen, eigen bijdrage awbz/wmo (hiervoor in de plaats komt korting op de eigen bijdrage voor deze kosten), uitgaven voor adoptie, overlijden en kraamhulp.
Nog wél aftrekbaar blijven: genees- en heelkundige hulp (zoals eigen bijdragen kronen en bruggen), vervoer, eigen bijdrage medicijnen, dieetkosten, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek (0,19 ct.) en niet-visuele hulpmiddelen, zoals steunzolen, kunstgebit, aanpassing woning.Zie voor uitgebreide informatie over deze nieuwe regeling de website van het ministerie van volksgezondheid (http://www.minvws.nl/) of vraag de belastingtelefoon: 0800-0543

Eerstelijnszorg

Hoge bloeddruk in de reguliere zorg

De Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 aan 2,4 miljoen mensen één of meer antihypertensiva.

Ongeveer de helft van hen gebruikt één antihypertensivum, de andere helft gebruikt er twee of meer. Antihypertensiva behoren tot diverse groe­pen: diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS- remmers. De consumptie van deze laatste groep stijgen het hardst. De daarmee gepaard gaande kosten, zonder de vergoeding voor de werkzaamheden in de apotheek, komen uit op € 360 mil­joen. Mede als gevolg van het zgn. preferentiebeleid (sturing door zorg verzekeraars) zijn deze kosten 9,2 procent lager dan de € 395 miljoen van 2007. (Bron: SFK).

Medisch onverklaarbare klacht vooral lichamelijk benaderd

Bij patiënten met medisch onverklaarbare klachten richten (niet complementair werkende) artsen zich te eenzijdig op de lichamelijke kant. Ook als een patiënt signalen afgeeft die wijzen op een emotionele of psychische oorzaak van de klachten, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BioPsychoSocial Medicine.

Doktersconsult via internet neemt vlucht (telezorg)

(Niet complementair werkende) artsen stellen steeds vaker diagnoses op afstand door gebruik te maken van internet.

Volgens Ksyos en TCCN, de twee grootste aanbieders van medische consulten op afstand, zijn bij de organisaties nmiddels vijfduizend van de in totaal ongeveer 8500 huisartsen in Nederland aangesloten. Het afgelopen jaar verdubbelde het aantal teleconsulten dat werd uitgevoerd door Ksyos TeleMedisch Centrum tot meer dan 22.000. Hierbij beoordeelden dermatologen foto’s en informatie over mogelijke huidproblemen die zij elektronisch kregen opgestuurd door huisartsen via een beveiligde internetverbinding.

In de telezorg worden tal van vernieuwingen ingevoerd. Zo werkt TCCN nu met een programma waarmee de thuiszorg foto’s kan maken van mensen die zijn geopereerd. De camera zelf analyseert of de wond goed geneest. Als er twijfel is, kan thuiszorg de gegevens onmiddellijk laten beoordelen door een specialist. Uit onderzoek zou blijken dat patiënten nieuwe toepassingen van de computer in de zorg waarderen. Driekwart van de Nederlanders zou via internet de huisarts willen raadplegen.

Psychosepillen verhogen sterftekans
De- nieuwste generatie medi­cijnen tegen psychoses geven net zoveel bijwerkingen als de oude. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de pillen net als de oude een flink verhoogd risico opleveren op plotseling overlijden door hart­problemen. Vooral ouderen en kinderen zijn extra kwetsbaar.

De middelen wor­den in Nederland buiten de geregi­streerde indicaties om ook voorge­schreven aan patiënten met ADHD en autisme.

Thuiszorg en V&V

Convenant van Bussemaker weer van de baan

De rechter acht het convenant dat VWS sloot over de positie van bemiddelingsbureaus en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) in strijd met de AWBZ. Dat is de uitslag van het kort geding dat ActiZ had aangespannen tegen het ministerie.

Het grootste bezwaar van ActiZ tegen het convenant was het feit dat daardoor een ongelijk speelveld zou ontstaan tussen reguliere thuiszorgorganisaties en bemiddelingsbureaus. De bemiddelingsbureaus zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg die de ZZP'ers verlenen. Reguliere thuiszorgorganisaties dragen die verantwoording wel. Toch zouden de bemiddelingsbureaus door het convenant nu ook contracten kunnen afsluiten met de zorgkantoren die de AWBZ-zorg inkopen. Dat is volledig in strijd met de wet, stelde ActiZ.

De rechter heeft dit met zijn uitspraak bevestigd. Verder zou het convenant zorgen voor oneigenlijke concurrentie met de reguliere thuiszorg. Die organisaties hebben namelijk hogere kosten doordat zij werknemers in loondienst hebben en volop investeren in kwaliteit om de cliënt verantwoorde zorg te kunnen bieden. De bemiddelaars hoeven die investering niet te doen en dragen geen werkgevers-/werknemerslasten.

Opsplitsing Meavita noodzakelijk?

Het opsplitsen (‘defuseren’) van Meavita Nederland, een grote (thuiszorg-)organisatie in het noorden en oosten van het land, is volgens VWS noodzakelijk om de zorgverlening te kunnen waarborgen.

Financiële problemen bij Meavita vormen een gevaar voor de continuïteit van zorg en huishoudelijke hulp door deze organisatie, aldus VWS

Nieuw: het verplaatsbare kleinschalige verpleeg- of verzorgingshuis

Eerder dit jaar heeft PasAan een tweetal vernieuwende verplaatsbare zorgconcepten gelanceerd: de kant-en-klare zorgkamer en de mantelzorgwoning.

PasAan voegt daar nu een derde vernieuwing aan toe: het verplaatsbare kleinschalige verpleeghuis. Dit sluit goed aan bij de brief die staatssecretaris Bussemaker onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. In haar brief schetst de staatssecretaris dat zij wil dat mensen vooral in hun eigen omgeving en sociale netwerk blijven wonen. Juist in het eigen dorp of de eigen wijk. De grote voordelen van het verplaatsbare kleinschalige verpleeghuis zijn:- de bouwtijd wordt teruggebracht tot enkele maanden;- de kosten zijn zo’n 80% van gebruikelijk;- tussentijdse aanpassingen/verbouwingen zijn veel makkelijker realiseerbaar.- indien niet meer nodig, gaat het huis weer naar een andere locatie met een andere groep bewoners.

Verpleeg- en verzorgingshuis: kamer leeg in 13 dagen

Per 1 januari 2009 is de doorbetaling van verpleeg- en verzorgingstehuizen gelijkgetrokken naar 13 dagen.
Bij verpleeghuizen stopte de bekostiging voorheen 1 dag na het overlijden. Verzorgingshuizen kregen hiervoor 30 dagen. Aan deze ongelijkheid is nu een einde gekomen. Het is echter aan de instelling zelf om te bepalen hoe deze richtlijn in de praktijk wordt toegepast.

Meer geld voor woonvormen dementerenden

Het kabinet trekt tot 2011 80 miljoen euro uit om kleinschalige woongroepen voor ouderen op te zetten. De ambitie van staatssecretaris Bussemaker is dat binnen 4 of 5 jaar eenderde van alle opvang voor dementerende ouderen kleinschalig is. Concreet betekent dit dat er dan 20.000 plaatsen zijn. Ter vergelijking: in 2005 waren er nog ruim 4.400 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

De 80 miljoen euro die het kabinet nu beschikbaar stelt, is vooral bedoeld om zorginstellingen te helpen meer variatie in woonvormen aan te bieden. Bussemaker heeft een voorkeur voor kleinschalige voorzieningen in de wijk, omdat cliënten dan in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het contact met familie en mantelzorgers blijft op die manier in stand.

Gehandicaptenzorg

VGN helpt bij stopzetten zorg gehandicapten

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een interne handreiking verspreid onder zorgaanbieders voor verstandelijk gehandicapten, om te helpen bij het stopzetten van de zorgverlening aan ‘moeilijk behandelbare cliënten’ en om nieuwe gehandicapten te weigeren.
In de handleiding van de VGN staat: “Er is geen wettelijke verplichting om met een geïndiceerde cliënt een zorgovereenkomst te sluiten.” Maar ook de zorgaanbieder heeft een verantwoordelijkheid, aldus de VGN.

Cao-akkoord gehandicaptenzorg (nog niet rond!)


CNV Publieke Zaak en werkgeversorganisaties in de gehandicaptenzorg VGN en MEE hebben een cao-akkoord bereikt. De andere partijen, ABVAKABO FNV, NU’91 en FBZ, hebben te laat gereageerd en hebben zich daardoor buiten spel gezet.

Er zijn afspraken gemaakt over een loonstijging van 3 procent en de mogelijkheid decentraal door te onderhandelen over een (deel-)cao waarin individuele werknemers zeggenschap krijgen over hun arbeidsvoorwaarden. Werknemers zouden dan zelf keuzes kunnen maken op het gebied van verlof, levensloopregeling en scholing. De looptijd van de cao is van 1 januari 2009 tot 1 maart 2010.

Correctie: De CAO is nog niet verbindend verklaard!

Actie ’s Heeren Loo: slimme of domme truc?

Nu de onderhandelingen over de CAO-gehandicaptenzorg moeizaam verlopen, heeft Werkgever ‘s Heeren Loo (gehandicaptenzorg) eenzijdig het oude sociaal plan aangemeld als cao bij het ministerie van SZW. De AbvaKabo/FNV is ontstemd. De werkgever moest weten dat de vakbond zich niet in het sociaal plan kan vinden en dus ook geen voorstander is van het aanmelden als cao.

Inmiddels heeft ABVAKABO FNV samen met betrokken de vakorganisaties die het oude Sociaal Plan ondertekend hebben, dan ook direct bezwaar aangetekend bij het ministerie. Voor werknemers betekent e.e.a., dat het oude sociaal plan doorloopt en dat de individuele werknemer alleen op basis van zijn arbeidsovereenkomst hiertegen in actie kan komen.

Fusie Christophorus


De zorginstellingen Amerpoort en Christo­phorus streven naar een fusie uiterlijk per januari 2011.

Hiertoe werd op 15 decem­ber een intentieovereenkomst getekend. De ondersteunende diensten van beide organisaties gaan in 2009 al samenwerken. Het doel van de fusie is het verbeteren van de zorg door optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde die in beide orga­nisaties voorhanden is.

Een fusie tussen een antroposofische Camphill organisatie (Christophorus) en een reguliere organisa­tie (Amerpoort) lijkt een opmerkelijke stap, maar blijkt goed te passen binnen de visie van beide organisaties.

GGZ

Zorgpaden in de GGZ

Zes bestuurders in de ggz vertelden dinsdag 3 februari 2009 elk in twee minuten hoe in hun instelling de efficiëntie in de zorg is verbeterd door het toepassen van het samen met Plexus ontwikkelde concept van de zorgpaden.

De rode draad is het creëren van optimale toegevoegde waarde (kwaliteit per gespendeerde euro). Daarbij is het maken van onderscheid tussen inhoudelijk verschillende groepen patiënten een telkens terugkerend thema: een open deur, of nog ver van ons bed?

Wie moet de baas zijn in de GGZ?


Vaak is er een duaal leiderschap: een medisch directeur tezamen met een zakelijk directeur hebben de leiding. Van Leersum (Emergis): 'Bij ons spreken we liever niet van duaal voorzitterschap, maar duo-voorzitterschap.' Ook volgens Bastiaansen van Rivierduinen completeren de medisch professional en de bedrijfskundig professional elkaar en is er geen noodzaak voor koerswijziging op hoog niveau.

In het boek “Scherp aan de wind” leest men hoe nieuwe methoden verschil maken voor zowel patiënt als zorgverlener en hoe dit binnen een aantal instellingen al succesvol in de praktijk wordt gebracht.

Instellingen Algemeen

Arts en verpleegkundige geregeld oneens, verpleegkundige in de lift

Artsen en Verpleegkundigen verschillen regelmatig van mening over de behandeling van patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Verpleegkundigen en Verzorgenden (LEVV), in samenwerking met de KNMG. Het gaat om dilemma’s als gevolg van een verschil van inzicht of mening tussen de verschillende professionals. Verpleegkundigen/verzorgenden leggen zich dan vaak neer bij de mening van de arts of besluiten naar eigen inzicht te handelen, of vertrekken.

Onlangs heeft de minister besloten de specialistische verpleegkundige te gaan erkennen, wat een opwaardering van dit beroep betekent en de wens, te vertrekken, zal doen afnemen.

Reorganisaties op het werk gaan meestal gepaard met stress en gezondheidsklachten

Uit een onderzoek van FNV-Bondgenoten in het najaar 2008 blijkt dat bij 41 procent van de werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie hebben meegemaakt, dit geleid zou hebben tot gezondheidsklachten zoals stress, spanningen en slapeloosheid. Ook blijkt dat werknemers meer betrekken bij de veranderingen kan helpen de gezondheidsklachten te verminderen.

Driekwart van de werknemers vindt overigens dat er in het eigen bedrijf best efficiënter gewerkt kan worden.

Goed nieuws voor de tegenstanders van marktwerking.

Er is een wetsvoorstel door Kamerleden ingediend, om het kartelverbod voor kleine bedrijven te versoepelen. Het CDA, VVD en PvdA willen dat bedrijven die gezamenlijk minder dan tien procent marktaandeel hebben onderling ongestoord afspraken mogen maken over prijzen en marktafbakening. Zo kunnen kleine ondernemingen gezamenlijk opboksen tegen de inkoopmacht van het grootbedrijf. De grens ligt nu nog op vijf procent marktaandeel. Een groeiend aantal gemeenten overweegt de marktwerking in de thuiszorg op een laag pitje te zetten.

’Zorginstellingen moeten zuinig zijn op hun oudere werknemers’

De zorgsector moet niet alleen nieuwe, jonge mensen aantrekken, maar ook oudere werknemers zien te behouden. Maar dan moeten 50-plussers wel op waarde worden geschat, meent de projectleider van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.

„Het kwam steeds terug. 50-plussers die zeiden: “Er wordt vaak een beroep op ons gedaan om extra diensten te draaien, om flexibel te zijn. En we springen ook vaak in. Dat kan omdat we niet meer de zorg voor kleine kinderen hebben, al doen nu onze ouders vaak een beroep op ons. Maar het wordt volstrekt normaal gevonden. Die positieve inbreng wordt nauwelijks opgemerkt, terwijl wel allerlei negatieve etiketten op oudere werknemers wordt geplakt.”

De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe door de vergrijzing. Er is al veel aandacht voor de instroom van nieuwe, jonge mensen in onze sector. Maar wordt nog te weinig nagedacht hoe we ouderen voor de zorg kunnen behouden. Terwijl ze wel hard nodig zijn.

Tip: verzeker uw vrijwilligers bij de gemeente

Bussemaker ondertekent op 29-1 een convenant vrijwilligersverzekering, waarin gemeenten gewezen wordt op de mogelijkheid voor vrijwilligers een verzekering af te sluiten.
Het Kabinet stort jaarlijks 4 miljoen euro in het Gemeentefonds. Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers.
Instellingen kunnen proberen de verzekering van hun vrijwilligers bij de gemeenten onder te brengen, die er immers geld voor krijgen!

Indicatoren vanaf 2010 verplicht voor iedereen binnen ggz, vvt, en ziekenhuizen

Het registreren van de indicatoren binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is nu al verplicht voor zorgaanbieders met een WTZi-erkenning. Vanaf 2010 zijn de indicatoren voor alle zorgaanbieders binnen de sectoren ggz, vvt en ziekenhuizen verplicht.
De indicatoren maken onderdeel uit van het jaardocument maatschappelijke verantwoording.

U kunt de kwaliteitsindicatoren vinden in het document ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg’ (pdf, 1.06MB). Voor de GGZ: op de pagina ‘Basisset 2007-2008’ van de website Zichtbare Zorg.

Kabinet ondersteunt zorgsector

Instellingen krijgen extra geld ter compensatie van hogere rente bij leningen voor nieuwbouw. ‘Om vertraging bij bouwplannen van zorginstellingen te voorkomen, zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de vergoedingen die zorginstellingen krijgen voor rente aanpassen.’ Zo luidt een van de kabinetsmaatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis voor een aantal cruciale sectoren te beperken.

Onafhankelijke financiering cliëntenraden

VWS wil de positie van cliëntenraden versterken. In de (komende) Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) krijgen cliëntenraden de beschikking over een eigen budget.
Het budget wordt gebaseerd op een werkplan en een begroting die de cliëntenraad zelf opstelt. Daarmee is het budget niet langer afhankelijk van de wensen van het bestuur.

Doel is het wetsvoorstel WCZ vóór de zomer voor advies aan te bieden aan de Raad van State.

Overig Nieuws

Klinieken mogen niet opereren

(Kosmetisch) Medisch Centrum Silhouet in de Sophiastraat in Breda en de dependance te Weert, beide geleid door Belgische artsen, mogen geen operaties meer uitvoeren.
Volgens de IGZ (inspectie) voldoet de hygiëne in de operatiekamers niet aan de eisen. Medische instrumenten worden na gebruik niet goed schoongemaakt en vuile en schone instrumenten worden onvoldoende van elkaar gescheiden. Patiënten krijgen een verdoving, zonder de aanwezigheid van een anesthesist en de lucht in de behandelkamers bevat teveel bacteriën door een gebrekkige zuiveringsinstallatie.

IJsselmeerziekenhuizen krijgen 18 +12,5 + 3,6 + 2 miljoen euro

Het Rijk verstrekt de IJsselmeerziekenhuizen een liquiditeitskrediet van 12,5 miljoen euro, dat moet worden terugbetaald. De gemeente Lelystad scheldt de ziekenhuizen een achtergestelde lening van 3,6 miljoen kwijt. Daarnaast wees de NZa op 2 februari 2009 de noodlijdende ziekenhuizen 18 miljoen euro toe.

Nederlands-Duits Woonzorgcomplex

In het Duitse Suderwick is het onlangs geopende woonzorgcentrum Het Bultenhuis via een brug verbonden met het Nederlandse verpleeghuis Dr. Jenny in Dinxperloo.

Een ideale mogelijkheid voor de Duitse gezondheidszorg om Nederlandse patiënten te ‘vangen’, en omgekeerd.

Nederlandse zorg dupe van gebrekkig Europese integratie

De Nederlandse gezondheidszorg krijgt op termijn meer last van de gebrekkige Europese integratie dan andere landen. Nederland zal als kleine nationale markt niet in staat zijn de noodzakelijke ontwikkelingen bij te houden waardoor de kwaliteit en de innovatie van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk komen te staan, aldus de KPMG.
Een Europees voorstel voor verdere Europese integratie stuitte vorig jaar op grote weerstanden van nationale overheden die hun eigen zorgmarkt wensen te beschermen.

‘Expansiezucht nekt Philadelphia Zorg’

Uit een rapport van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) blijkt dat het - voormalige - bestuur en de raad van commissarissen van de stichting Philadelphia zorg hebben gefaald in hun ongebreidelde expansiezucht.

Twee van de drie commissarissen zijn afgetreden. De IGZ is verscherpt toezicht opgedragen.
 
Site Meter