woensdag 29 april 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 6

Van de redactie:

In deze uitgave een nieuw overzicht van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector. Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd. Wil u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar info@nvaz.nl.

Verder o.a. een korte terugblik op de Netwerkbijeenkomst Antropososfische Ouderenzorg op 6 maart en de Therapeuticadag op 18 april. Een uitgebreid verslag van deze laatste bijeenkomst hebt u nog tegoed.

Urtica De Vijfsprong viert op 4 en 5 juni haar 25 jarig Jubileum.
Voor de andere agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van de NVAZ.

Een dagelijkse beschouwing over Antroposofie in de Pers vindt u ook op de Weblog van Michel Gastkemper: http://antroposofieindepers.blogspot.com

Therapeuticadag 2009


Op zaterdag 18 april vond voor de tweede keer een landelijke bijeenkomst plaats van en voor de therapeutica, de antropsofische gezondscentra in Nederland.

Jos Dries, huisarts in therapeuticum De Wilg hield een inleiding over de ontwikkelingen in Alkmaar, waarna de ongeveer 25 deelnemers met elkaar in gesprek gingen.

Na de lunch waren Erik Baars, Adriaan Bekman en Uta aanwezig om te spreken over de organisatieaspecten van een therapeuticum en over een praktijkonderzoek wat zij willen entameren via de Hogeschool Leiden naar “Optimaal organiseren van antroposofische gezondheidszorginstituten”.

Binnenkort kunt u hierover een uitgebreider verslag verwachten. Deze foto's tonen alvast aan dat het een geanimeerde bijeenkomst was.

25 jarig Jubileum Urtica De Vijfsprong

Op 4 en 5 juni viert Urtica de Vijfsprong haar 25 jarig bestaan.

In de Jubileumfolder vermeldt:

"Een kleine boerderij met wat koeien was de plek waar de initiatiefnemers van De Vijfsprong het ideaal van een woon-, leef- en werkplek wilden realiseren. Nu 25 jaar later wonen meer dan vijftig kinderen, jeugdigen en volwassen mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische hulpvraag op de Vijfsprong, maar ook in het dorp Vorden en op Hackfort. Samen werken zij op de tuin, in de stal, in de zuivel, in de winkel en in het huis. Verbonden zijn: dat was en is het ideaal. Verbonden met jezelf, met de andere mensen, met aarde, planten, dieren, met de spirituele werkelijkheid.

Graag kijken we op deze 25 jaar terug én vooruit. Wij willen dat doen met alle mensen die bij de Vijfsprong betrokken waren en zijn."

Op 4 juni is er een Julileumconcert voor genodigden.

Op 5 juni is er een symposium waarop met een aantal inleiders, Karel Freeve, Tom van Duren, Derk Klein Bramel teruggeblikt wordt, naar het NU gekeken wordt en een blik geworpen wordt in de toekomst.

Uiteraard is er ruim de gelegenheid voor ontmoeting en voor het hernieuwen van vriendschappen.

Meer informatie vindt u in de Julileumfolder die u hier kunt downloaden.

PAG-bijeenkomst over Maatschappelijke Zichtbaarheid

Zoals eerder gemeld organiseert het Platform Antroposofische Gezondheidszorg op 26 mei a.s. een bijeenkomst over Maatschappelijke Zichtbaarheid.

Iedereen die te maken heeft met de antroposofische gezondheidszorg, of het nu is als cliënt of patiënt, als zorgaanbieder, als producent of als onderzoeker wordt dagelijks geconfronteerd met vragen over de identiteit van de antroposofische gezondheidszorg. Er wordt vaak met veel waardering over gesproken, patiënttevredenheidsonderzoeken scoren vaak heel hoog. Maar de vraag die daarbij regelmatig terugkomt is: hoe profileren wij onszelf.
Wat verwacht de cliënt/patiënt eigenlijk? Is de gemiddelde burger wel geïnteresseerd in de antroposofische gezondheidszorg of wil hij gewoon antwoord op de vraag: wat draagt bij aan de kwaliteit van mijn leven?
En welk antwoord hebben wij daarop dan. Hoe kunnen wij hem daarbij helpen?

In deze themabijeenkomst wordt hierover gesproken en gediscussieerd.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle deelnemers aan het platform, zorgaanbieders, patiënten- en cliëntenverenigingen, opleidingen, producenten, onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen en de medische sectie.

Dinsdagavond 26 mei 2009, 18.00 uur - 21.30 uur
Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen


Meer informatie en de agenda voor deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.
Aan de bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. In verband met de logistiek verzoeken wij u uw aanwezigheid wel graag te melden voor 20 mei op info@nvaz.nl.

Netwerkbijeenkomst ouderenzorg

Netwerkbijeenkomst initiatieven antroposofische woongroepen voor ouderen.

Op 6 maart 2009 is er voor de tweede keer een landelijke netwerkbijeenkomst voor particuliere initiatiefnemers in de antroposofische ouderenzorg gehouden.

Op uitnodiging van Antroz en in samenwerking met het Rudolf Steiner Verpleeghuis en het landelijk bestuur van de Christengemeenschap is een groot aantal afgevaardigden bijeengekomen van initiatieven om te komen tot woongroepen / woongemeenschappen van ouderen.
Naast een korte uitwisseling van de stand van zaken van de diverse initiatieven is er een inleiding gegeven over het concreet vorm geven van een initiatief met behulp van een ondernemingsplan.
In de inleiding gegeven door Anita Lahuis van het adviesbureau Usus, kwamen de vragen aan de orde die de deelnemers voor de bijeenkomst schriftelijk ingediend hadden.
Na de inleiding werden diverse thema’s, namelijk de opzet van een ondernemingsplan, de samenwerking met diverse partijen en de combinatie wonen en zorg, in kleine werkgroepen verder uitgediept. De resultaten hiervan zijn uitgewisseld en besproken.

De vertegenwoordigers concludeerden zich geïnspireerd en gesteund te voelen door deze bijeenkomst en een paar van hen hebben op zich genomen een digitaal platform op te zetten om ook op deze wijze informatie met elkaar te kunnen uitwisselen.
Tot deze tijd fungeert het secretariaat Antroz, info@antroz.nl als het centrale meldpunt.

Meer informatie bij: Ted van Schie, Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag

Algemeen Nieuws

Enquête: burgers accepteren stijging kosten gezondheidszorg

Negen van de tien Nederlanders vindt dat de overheid meer geld moet uitgeven aan de zorg. Wel vindt 67 procent van de Nederlanders dat op de totale over­heidsuitgaven moet worden bezui­nigd vanwege de kredietcrisis.

Dit blijkt uit een enquête die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft laten uitvoeren onder 3733 Nederlanders. Uit de enquête blijkt dat 40 pro­cent van de ondervraagden zegt dat er meer geld moet gaan naar de ouderenzorg. Ook zien burgers besparingsmogelijkheden bij ver­loskunde, de geneesmiddelen, de tandheelkunde, de huishoudelijke zorg en de fysiotherapie. Zo wil­len jongeren meer betalen voor ziekenhuizen, geneesmiddelen en verloskunde. Vijftigplussers leggen hun prioriteit bij ouderen- en ge­handicaptenzorg. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat de overheid zich moet blijven be­moeien met de zorguitgaven.

Personeelskosten vormen het grootste deel van de zorguitga­ven. Burgers zijn van mening dat de inkomens van directeuren van zorginstellingen, apothekers en medisch specialisten (m.n. radiologen) te hoog zijn.

Code Red: groot gat tussen inkomsten en zorguitgaven

De bezuinigingsvoorstellen in de zorg moeten premiestijging tegengaan en de grijze golf opvangen, maar zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Tot 2014 moet de zorgpremie met 16% per jaar stijgen, tot € 1.500,- per persoon per jaar, om de kosten voor de toegenomen zorgvraag op te brengen. Dit concludeert onderzoeksbureau Gupta Strategists in zijn rapport Code Red: Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis, waarin een niet bepaald rooskleurig beeld geschetst wordt ten aanzien van het nut van de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet.

Eerstelijnszorg

Wereldwijde bezorgdheid over varkensgriep

Wereldwijd zijn zondag 26 april maatregelen genomen en de regels voor de import van varkensvlees aangescherpt, als gevolg van bezorgdheid over de varkensgriep, het griepvirus H1N1, dat naar mensen is overgeslagen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde dat het gevaar van een pandemie aanwezig is.
Volgens de WHO zijn in Mexico zeker 81 mensen bezweken aan zware longontsteking, veroorzaakt door een griepachtige ziekte. Van sommige slachtoffers staat vast dat hun dood is veroorzaakt door het nieuwe virus, dat kenmerken combineert van vogel-, varkens- en mensenvirussen.

Er bestaat geen vaccin tegen varkensgriep en het is onduidelijk of bestaande griepvaccins effectief zijn.
Inmiddels heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft op 29 april de alarmfase voor de Mexicaanse griep verhoogd. Er is nu sprake van alarmfase 5, de laatste fase voordat gesproken kan worden over een pandemie.

Overzicht van ontwikkelingen in het Wmo-dossier (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning)

In de ledenbrief 'Stand van zaken Wmo' blikt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet alleen achteruit. Ze besteedt ook aandacht aan openstaande discussiepunten met het kabinet.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Financiële afspraken Wmo
- De financiële systematiek Wmo
- Afspraken over de AWBZ-pakketmaatregel
- De gevolgen van Wmo-wetswijziging met het oog op de inzet van alfahulpen
- De inzet VNG op het Meavita-dossier
- Het project De Kanteling (gericht op een nieuwe invulling van het compensatiebeginsel)
- Afspraken over een nieuw verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang
- Informatievoorziening en ICT.

Openstaand discussiepunt met het kabinet is o.a. dat het maatschappelijk nuttig beleid de gemeenten geld kost, terwijl de baten neerslaan in het AWBZ-budget of bij verzekeraars. Deze kwestie van 'perverse prikkels' op het grensvlak tussen gemeentelijk domein en verzekerd domein is nog steeds niet opgelost.

Huisartsen in 2006 meer inkomen

Huisartsen ontvingen in 2006 boven hun inkomen € 366 miljoen; gemiddeld is dat per praktijk € 54.257. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de relatief hoge opbrengsten uit inschrijftarieven, consulten en innovatie.
Dit is een van de conclusies van het 'Kostenonderzoek Huisartsenzorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa neemt de resultaten uit het onderzoek mee in haar advies aan de minister over functionele bekostiging van de eerstelijnszorg. De gemiddelde omzet van een huisartsenpraktijk was € 237.733 in 2006, de praktijkkosten € 183.476. In die praktijkkosten is het inkomen van de huisarts verwerkt. Het verschil tussen opbrengsten en kosten is gemiddeld € 54.257. Gecorrigeerd voor kosten die in 2006 buiten de administratie zijn gebleven, maar die door middel van een vraag in de vragenlijst zijn geïnventariseerd (bijv. de kosten van een meewerkende partner) is dit verschil € 48.508, hetgeen landelijk gelijk staat aan € 328 miljoen (dus in 2006).

Weer een nieuwigheidje: functionele bekostiging

Klink wil bezuinigen op de chronische zorg, waartoe functionele bekostiging wordt ingevoerd. Functionele bekostiging betekent dat bekostiging plaatsvindt op basis van de integrale zorg die wordt geleverd aan een patiënt met een bepaalde aandoening. Er komt éen prijs voor een bepaalde aandoening, en alle zorg die de patiënt nodig heeft voor de aandoening valt binnen die prijs. Hierdoor zou de zorg meer op de patiënt gericht worden, wat de kwaliteit zou verhogen, en de kosten zou drukken.

Door het invoeren van functionele bekostiging wordt samenwerking tussen de verschillende aanbieders noodzakelijk. Daarnaast kunnen patiënten langer binnen de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen) in behandeling blijven, waardoor vaker voorkomen kan worden dat patiënten doorgestuurd moeten worden naar een specialist (tweede lijn).

In 2010 wil Klink dit invoeren voor COPD, hartfalen, cardiovasculair risico en diabetes. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert Klink echter om in eerste instantie alleen voor diabeteszorg en cardiovasculair risicomanagement deze vorm van bekostiging te introduceren. Dit omdat er volgens de NZa op dit moment nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan wordt, maar de minister is het er niet met die beperking eens, zoals hij op 23 april aan de Tweede Kamer schrijft.
In dezelfde brief reageert Klink ook op een rapport van de NZa over de kosten van de huisartsenzorg. De NZa concludeert daarin, dat huisartsen meer consulten gedaan hebben, waardoor hun inkomen boven het norminkomen uitkwam. Klink vraagt de NZa om verder onderzoek naar veranderingen in de huisartsenzorg sinds 2006, en wil het vaststellen van nieuwe tarieven graag zien in relatie met de functionele bekostiging.

Toegankelijkheid oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Sinds 1 juli 2008 kunnen patiënten terecht bij oefentherapeuten Cesar en Mensendieck zonder verwij­zing van de huisarts. Van juli tot oktober maakte 19% van de pa­tiënten gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Vooral jonge, hoger opgeleide patiënten vinden ge­makkelijk zelf hun weg naar de oefentherapeut. Er wordt in totaliteit niet meer gebruik gemaakt van deze zorg dan vroeger.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

In de Bollenstreek Verzet tegen fusie in zorg

Het fusieplan van zorginstellingen WWZ, Valent en Mariënstaete (Bollenstreek) stuit op toenemend verzet van personeel, cliënten en toezichthouders. Drie toezichthouders hebben hierom ontslag genomen.

De Ondernemingsraad van WWZ (Oegstgeest) zegt naar het gerechtshof te stappen. De financiële positie van de zorgcombinatie zou zeer zorgelijk zijn. WWZ’s ondernemingsraad wil opschorting van de fusie tot onafhankelijk onderzoek de voordelen financieel onderbouwt.
Door fusie ontstaat een organisatie met circa 115 miljoen euro omzet, twintig thuiszorglocaties, elf zorgcentra en verpleeghuizen in de Duin- en Bollenstreek, de regio’s Leiden en Haarlem, 3.400 werknemers en 20.000 cliënten.

Inspectie valt alsnog voor incident

De Inspectie voor de Volkgezondheid had sneller moeten reageren op de meldingen van misstanden in verpleeghuis Jan Bonga in Amsterdam. Dat zei Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid, in 'de praktijk', het gezondheidsprogramma van de Avro op radio 1.

In het gesprek zei Van der Wal: "Wijzelf hadden alerter moeten reageren op de eerste signalen van de bron: de verpleeghuisartsen. Ik denk niet dat we uiteindelijk veel anders hadden moeten doen, maar we hadden sneller en eerder moeten reageren. Wij zijn natuurlijk ook een organisatie die niet zonder fouten is; dat zou ook gek zijn. Ik denk dat het misging bij de inschatting hoe erg is dit en wie moet wat oppakken", aldus Van der Wal.

Staatssecretaris Bussemaker van VWS zei vorige week nog dat ze de Inspectie zou aanspreken op het te lang wachten met ingrijpen in het verpleeghuis, waar afgelopen jaar drie artsen ontslag hadden genomen, omdat ze geen verantwoorde zorg meer aan patiënten konden leveren.

Gehandicaptenzorg

Philadelphia moet alle panden verkopen

Gehandicaptenorganisatie Philadelphia kan dit jaar financieel weer gezond worden, verwacht staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid.

De organisatie moet dan wel alle panden verkopen en uit het samenwerkingsverband Espria stappen. Dit schrijft de PvdA-staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Philadelphia verleent met 9.500 medewerkers thuiszorg aan zo'n twaalfhonderd mensen en zorg aan 8.200 verstandelijk gehandicapten op achthonderd locaties.

Instellingen Algemeen

Een nieuw begrip: goedschaligheid

Naast groot- en kleinschaligheid als organisatieprincipe, is nu ook de term “goedschaligheid’ geïntroduceerd door SDW, ter gelegenheid van het afscheid van hun bestuurder. “Goedschaligheid is een ideaalbeeld en dat ziet er voor iedereen weer anders uit, Wij mogen onze eigen voorkeuren dan ook nooit tot norm voor anderen verheffen”, aldus staatssecretaris Bussemaker.

Schoonmaak in ziekenhuizen onder de maat - NIC wijt dit aan slecht bestuur

De brancheorganisatie van de Nederlandse ziekenhuizen, NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), reageert geschrokken op de uitzending van Zembla over de schoonmaak in ziekenhuizen. 'Wat we daar zagen, kan niet,' stelt Gita Gallé, directeur NVZ. 'Elk ziekenhuis heeft precies in protocollen staan hoe, wat en wanneer er schoongemaakt moet worden.
Deze uitzending toont aan dat de naleving van die protocollen beter kan en beter moet. Tegelijkertijd gaat het te ver om op basis van deze beelden de conclusie te trekken dat het dus in de Nederlandse ziekenhuizen een bende is.'

Prof. Jacques Reijniers, bestuursvoorzitter van het Nederlands Inkoop Centrum (NIC), zegt dat de slechte hygiëne vooral te wijten is aan de ziekenhuisbestuurders zelf.

GGZ

Zorgzwaartebekostiging in GGZ uitgesteld

Staatssecretaris Bussemaker laat de GGZ dit jaar als enige AWBZ-sector buiten de zorgzwaartebekostiging. Uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat de zorgzwaartepakketten (ZZP's) voor deze sector niet helder genoeg zijn.

Overig Nieuws

Politie houdt grote controle op traditionele Chinese medicijnen

Medewerkers van het Regionaal Milieuteam van de politie Rotterdam-Rijnmond hielden in maart samen met de Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg een grote controle op traditionele Chinese medicijnen.
Daarbij controleerde het team of er preparaten aanwezig waren die delen van beschermde planten of dieren bevatten. Bij de helft van de winkels was dit niet in orde.

De Inspectie Gezondheidszorg nam op diverse adressen geneesmiddelen in beslag, die daar niet verkocht mochten worden. Een groot deel van de geneesmiddelen is normaliter alleen op recept en na consultering van een arts verkrijgbaar, maar in deze winkels werd daarmee de hand gelicht.

woensdag 15 april 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 5

Van de redactie:

Het is weer Hooikoortstijd!
Het Louis Bolk Instituut is al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de behandeling van hooikoorts.
Om de werking van natuurlijke geneesmiddelen te onderzoeken is men regelmatig op zoek naar mensen die mee willen doen aan dit onderzoek. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Rutger Amons van het Louis Bolk Instituut via email: r.amons@louisbolk.nl

Nieuws van de Zonnehuizen uit Zeist is dat men inmiddels een nieuwe polikliniek heeft geopend in West-Friesland.

Overigens willen wij u nog even uw aandacht vragen voor:

- De Therapeuticadag 2009, 18 april
- Symposium Arta Verslavingszorg 33 jaar, 11 mei
- Invitational Conference opleidingen, 13 mei
- De kracht van ervaringskennis, bijeenkomst Bernard Lievegoed Leerstoel, 15 mei
- Platform Antroposofische Gezondheidszorg over: Maatschappelijke Zichtbaarheid, 26 mei
- "Yes we Care", Congres Langdurige Zorg, Ministerie VWS, 5 juni
- "Fakkeldragers in de 21e eeuw" Herfstconferentie NVAZ, 22-24 oktober, (binnenkort hoort u hier meer over)

Zie hiervoor ook de vorige Digitale Verbreding en de agenda op de website van de NVAZ.

Verder in deze uitgave een overzicht van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.
Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle formuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Wil u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar info@nvaz.nl.

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Interesse voor deelname aan onderzoek naar hooikoorts?

Het Louis Bolk Instituut is regelmatig op zoek naar mensen met hooikoorts die willen meewerken aan onderzoek naar de werking van natuurlijke geneesmiddelen.

Mensen met hooikoorts hebben in de lente en de zomer klachten van snotteren, niezen en hoesten door diverse pollen die de natuur produceert. Van mei tot juli zijn het vooral de graspollen die de klachten veroorzaken. Het onderzoek naar de werking van natuurlijke geneesmiddelen zou op termijn kunnen leiden tot een betere behandeling van hooikoorts.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Rutger Amons van het Louis Bolk Instituut via email: r.amons@louisbolk.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer), of bel tijdens kantooruren naar: 0343 523860. Ook als u meer wilt weten over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het Louis Bolk Instituut.
Het Louis Bolk Instituut verricht al meer dan dertig jaar wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Uitgangspunt is de natuur als bron voor kennis over het leven. Het instituut vervult op haar werkterrein een pioniersfunctie, gericht op nieuwe inzichten en inspirerende wegen in onderzoek.

Nieuwe poli Zonnehuizen

West-Friesland heeft er een nieuwe polikliniek bij. Een initiatief van de stichting Zonnehuizen.

De polikliniek aan de Nieuwe Steen is door de stichting opgezet voor kinderen tot 18 jaar die met psychische problemen kampen. ,,We hebben nog geen wachtlijst.''
De stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd werkt al jaren elders in het land met de opvang van kinderen en jongeren die in de knel zijn geraakt. Dat varieert van ambulante hulp tot opvanghuizen en psychiatrische begeleiding. Men werkt op basis van de antroposofie, waarbij elk kind wordt geholpen met een natuurlijke leefomgeving en een gezond leefritme. Dat geldt voor kinderen die psychisch in de knoop zijn geraakt, of voor kinderen met een verstandelijke beperking. De verwijzing naar de polikliniek aan de Nieuwe Steen 2, gebouw E-F, gebeurt in de regel door de huisarts, bureau Jeugdzorg of een kinderpsychiater.

Europese actie vóór o.a. antroposofica gaat door!

Er is een actie gaande, richting Europese Parlement, voor

• vrijheid van onderwijs
• vrijheid van therapiekeuze
• behoud van biologisch-dynamische landbouw

1 miljoen handtekeningen kunnen van invloed zijn, daarom wordt iedere lezer van dit bericht gevraagd zijn handtekening te zetten via http://www.eliant.nl/.

De actie is gestart door verschillende Europese NonGouvernementele Organisaties (NGO's) die vanuit de antroposofie werken, en pleitbezorger zijn van de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en vrijheid van keuze in een pluriforme samenleving.

Weer een congres over ‘integrative medicine’

Op 20 maart j.l. vond het congres van de artsenvereniging voor biofysische geneeskunde plaats onder het motto “Samen genezen”. Sprekers waren de inmiddels beroemde Pim van Lommel en de internationale expert Ervin Laszlo.

Therapeuticadag 2009

Therapeuticadag 2009

Bent u als arts, therapeut, medewerker, of misschien als bestuurslid of lid van een patiëntenvereniging betrokken bij de Therapeutica in Nederland, dan willen wij u graag attenderen op de Therapeuticadag 2009 die dit jaar wordt georganiseerd op

Zaterdag 18 april 2009. Aanvang 10.30 – ca. 15.00 uur
Plaats: Parcivalzaal Zonnehuizen
P.C. Hooftlaan 19, 3705 AE Zeist

De bedoeling is om met elkaar in gesprek te gaan over de profilering van de antroposofische zorg in deze tijd. Jos Dries zal daarvoor een inleiding verzorgen. Ook in het Platform Antroposofische Gezondheidszorg (PAG) van de NVAZ is het thema identiteit en profilering al een aantal keren onderwerp van gesprek geweest. Wij willen dit graag met u vanuit de therapeutica verder belichten.

Daarna is er een uitgebreide gelegenheid voor ontmoeting tijdens de lunch.

Na de lunch zijn Erik Baars en Adriaan Bekman aanwezig om met u in gesprek te gaan over de organisatieaspecten van een therapeuticum en over een praktijkonderzoek wat zij willen entameren via de Hogeschool Leiden naar “Optimaal organiseren van antroposofische gezondheidszorginstituten”. Bijgaand treft u hierover meer informatie aan.

Kortom het belooft een interessante dag te worden.

Het programma is globaal als volgt:

10.30 uur Ontvangst met koffie
10.45 uur Welkom door Adri Benschop, directeur NVAZ
10.50 uur Inleiding door Jos Dries over de profilering van de antroposofische zorg in deze tijd. Aansluitend discussie.
12.30 uur Lunch, met gelegenheid tot uitwisseling en ontmoeting
13.30 uur Inleiding Erik Baars en Adriaan Bekman over het Optimaal organiseren van
antroposofische gezondheidszorginstituten. Aansluitend discussie.
15.00 uur Afsluiting

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers en leden van de sector therapeutica van de NVAZ. Ook belangstellenden uit andere sectoren van de NVAZ zijn welkom.

Algemeen Nieuws

Kabinetsmaatregelen

Het kabinet gaat € 1,2 miljard beknibbelen op de zorgtoeslag. Daarnaast zal Klink nog eens voor een zelfde bedrag geld vrij moeten maken, en zal daartoe de gezondheidszorg verder commercialiseren. Marktwerking zou de kosten van gezondheidszorg voor de overheid omlaag moeten brengen.

Bij het snijden in de zorgtoeslag zal wel gekeken worden naar draagkracht. De toeslag is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd. Een verplichte zorgverzekering verving het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering. Om de stijging van de zorgpremie te compenseren kwam er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag. Vorig jaar kwamen daar volgens voorlopige cijfers van de Belastingdienst ruim 5 miljoen huishoudens voor in aanmerking.

Meer vrije prijzen

Klink is van plan de andere € 1,2 miljard binnen te halen met een aantal plannen die al in de pen zitten.
Hij stuurt aan op een 'onomkeerbaar besluit' over een uitbreiding van het vrije segment per 1 januari 2011. Het vrije segment bedraagt nu 34% en kan omhoog naar 70%. De overige 30% betreft complexe behandelingen en acute zorg die altijd gereguleerd zal blijven. Verdere invoering van vrije prijzen in de ziekenhuizen zal de prijzen kunnen drukken. Chronisch zieken zullen meer door huisartsen geholpen moeten gaan worden dan in de, duurdere, ziekenhuizen. Ook moet er meer ruimte komen voor privaat geld in de zorg.
Daarom zou er een experiment moeten komen met uitkering van winst in de zorg.

Privaat Deltaplan voor de gezondheidszorg

Op dinsdag 7 april 2009 is door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden (AVMV) een Deltaplan voor de Gezondheidszorg in Nieuwspoort te Den Haag gelanceerd. Met het Deltaplan wil de AVMV een einde maken aan de al jaren steeds grotere en continue crisis in de gezondheidszorg: de kosten stijgen, de premies stijgen, de keuzevrijheid van patiënten daalt en de gezondheid neemt af.

Het kan anders, stelt de AVMV. Ziekte en invaliditeit kunnen met ten minste 50% worden teruggedrongen. De kosten in de gezondheidszorg kunnen met eenzelfde percentage omlaag. Maar dat vraagt om een heel andere aanpak. Het Deltaplan voorziet daarin.De AVMV, initiator van het Deltaplan, is al jaren zeer bezorgd over het feit dat het gezondheidspotentieel in Nederland (voeding en preventie) onvoldoende benut wordt, ten gunste van de te eenzijdige aandacht op de behandeling van ziekten met nagenoeg uitsluitend farmaceutische middelen, die vaak allerlei bijwerkingen vertonen.

Zorgprofessional gaat er relatief op vooruit

Afgezien van uitgesproken luxezorg, lijkt de vraag naar gezondheidszorg redelijk immuun voor veranderingen in patro­nen van besteding en consumptie.
Dit betekent voor de zorg een toekomst die er in dubbel opzicht gunstig uitziet: een blijvend solide economische basis, en een zo mogelijk hoger maatschap­pelijk aanzien.

Preventie levert geld op

De Nederlandse Hartstichting heeft in de afgelopen 25 jaar voor 334 miljoen euro bijgedragen aan daling van maatschappelijke kosten van hartinfarcten. Het geld zit voor een deel in verlenging van de levensduur en de kwaliteit van leven van mensen die door een hartinfarct zijn getroffen.

Deze rekensom is de uitkomst van een studie van een promovenda aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. De grootste ’winst’ van de Hartstichting zit ’m in de laatste categorie: levensduurverlenging. Later worden mogelijk ook het effect van de organisatie bij andere hart- en vaatziekten, zoals beroerte, geanalyseerd. De organisatie besteedde in 2005 elf miljoen aan de wetenschap, ongeveer 16 procent van het totaal dat er in Nederland wordt geïnvesteerd in onderzoek naar hart- en vaatziekten. In de afgelopen vijftien jaar leidde door haar gefinancierd onderzoek tot bijna 1400 publicaties in meer dan 125 tijdschriften.

Artsen vragen aandacht voor stralingsrisico's

De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen.

Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appèl van het Nationaal Platform Stralingsrisico's. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico's van mobiele telefoons en andere apparaten, maakte dit begin april bekend. Volgens de ondertekenaars is sprake van een algemene toename van chronische aandoeningen, zoals chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met ,,de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving'', onder meer via mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur.

Instellingen Algemeen

Overheveling somatische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet

Revalidatie na een medische behandeling vindt in de meeste gevallen plaats in speciale revalidatiecentra. Die richten zich vooral op mensen bij wie reva­lidatie redelijk snel tot resultaat leidt. Voor ouderen is dit vaak moeilijk reali­seerbaar. Herstel verloopt bij hen sowieso trager. Bovendien hebben veel ouderen last van meer dan één beperking. Gevolg is dat zij vaak revalideren in verpleeghuizen na bijvoorbeeld een heupoperatie. Dit wordt bekostigd uit de AWBZ. De revalidatie in verpleeghuizen is primair gericht op reactive­ren van cliënten om hen zo zelfstandig mogelijk te laten leven. De doel­groep is echter meer gebaat bij intensieve, op fysiek herstel gerichte revali­datie. Dit betekent overheveling van geld uit de AWBZ naar de somatische zorgverzekering.

Eerstelijnszorg

Uitkomst Benchmark (onderlinge vergelijking) WMO

Gemeenten sluiten contracten af met zorgaanbieders in het kader van de huishoudelijke hulp in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gemeenten zijn sinds 2007 zelf verantwoordelijk voor de indicaties voor hulp bij het huishouden. Ruim 170 gemeenten hebben in 2008 aan de benchmark WMO deelgenomen. Sindsdien is er in de benchmark een verschuiving in het cliëntenbestand hulp bij het huishouden: het aandeel cliënten dat HH2 (huishoudelijke werkzaamheden inclusief organisatie van het huishouden) ontvangt was in 2007 nog 50% en in 2008 liep dit terug naar 37%.

Sinds de invoering van de WMO is ook een stijging van het aantal aanvragen voor WMO-hulpmiddelen te zien, van 19 aanvragen per 1000 inwoners in 2006 naar 27 aanvragen per 1000 inwoners in 2007. Dit heeft echter niet geleid tot een stijging van het aantal toekenningen.

Gemeenten krijgen sigaar uit eigen doos

Gemeenten ‘krijgen’ extra geld voor mensen die door bezuinigingen op de AWBZ-hulp bij de gemeentelijke zorgverlening moeten aankloppen. Staatssecretaris Bussemaker VWS heeft met de gemeenten afgesproken dat ze daar bijna € 130 miljoen voor ‘krijgen’, zei ze op 1 april 2009 in de Tweede Kamer. Het is een sigaar uit eigen doos, want de gemeenten hebben vorig jaar gezamenlijk € 257 mln bespaard op de Wmo-uitgaven waarvan ze € 130 mln niet hoeven terug te geven.
De staatssecretaris wil dat alleen mensen die echt niet zonder kunnen, nog in aanmerking komen voor begeleiding die wordt betaald uit de volksverzekering AWBZ. Een deel van de AWBZ-klanten die hun zorg in rook zien opgaan, kan bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp. Om de gemeenten daar niet de dupe van te laten worden, mogen ze geld houden.
De ’bonte hond’
De Staatssecretaris gaat gemeenten overigens de namen verstrekken van personen die sinds begin dit jaar geen beroep meer kunnen doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten leveren in ruil daarvoor gegevens van chronisch zieken aan het ministerie.

Oudere niet beter van huisbezoek?
Huisbezoeken door wijkverpleegkundigen zouden geen effect hebben op de gezondheid van ouderen met gezondheidsklachten.

Deze bezoeken kunnen beter worden afgeschaft, zegt een epidemiologe op basis van een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De ouderenzorg krijgt vaak het verwijt dat ze te weinig huisbezoeken aflegt en dat dit de gezondheid van ouderen niet bevordert. Wel maakten de ouderen relatief meer gebruik van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Toch bleek dat de kosten van de gezondheidszorg niet werden beïnvloed.

"Yes we Care", Congres Ministerie VWS over Langdurige zorg, 5 juni 2009

Aan allen die de (langdurige) zorg een warm hart toedragen

De langdurige zorg is een prachtige sector waar vele cliënten elke dag zorg en aandacht ontvangen van hoog gemotiveerde professionals. Tegelijkertijd verandert de vraag naar zorg (meer ouderen, meer chronisch zieken, meer co/multi-morbiditeit) en neemt onverminderd toe. Mede daardoor blijven de kosten stijgen en groeit het beslag op de arbeidsmarkt.

De samenleving stelt hogere eisen en we zullen met verhoudingsgewijs minder mensen meer moeten gaan doen. Dit geldt misschien wel in het bijzonder voor de langdurige zorg.Tal van ingrijpende veranderingen hebben we de afgelopen jaren voor de kiezen gekregen; ook tijdens de eerste twee jaar van deze kabinetsperiode. En er staan ons nog de nodige uitdagingen te wachten.

Daarom nodigen wij iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de langdurige zorg uit voor Yes We Care, om op 5 juni in het Spant in Bussum met staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker, te spreken over de problemen en vooral de oplossingen van de komende twee jaar en verder.
Behalve met haar, kunt u tijdens Yes We Care in gesprek met onder meer futuroloog Paul Ostendorf, schrijver Kluun (‘Komt een vrouw bij de dokter’), Olympisch medaillewinnaar Maarten van der Weijden, Anne Mei The en vele anderen. Daarnaast zijn er meer dan 20 workshops over onderwerpen als Personeel en Arbeid in de zorg, tips & tricks uit de praktijk van de ouderenzorg, maar bijvoorbeeld ook over de beeldvorming rond de zorg door campagnestrateeg Kay van de Linde. Verder zijn er rondetafelgesprekken, een informatiemarkt en excursies naar zorginstellingen in de buurt.

Kijkt u op http://www.langdurigezorg.nl/ voor meer informatie over het programma en om u aan te melden als deelnemer. Daarnaast kunt op deze website nu al uw ideeën over de langdurige zorg met elkaar en staatssecretaris Bussemaker delen.

Deelname aan Yes We Care is gratis. We zien er naar uit om u op vrijdag 5 juni te ontmoeten in het Spant te Bussum! Yes We Care.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Weer heibel om verpleeghuiszorg

De zorg in het Amsterdamse verpleeghuis Jan Bonga (zorgketen Amsta) zou zo slecht zijn, dat bewoners voortijdig zouden zijn overleden.

In de afgelopen tijd hebben, niet tegelijkertijd, hebben de drie verpleeghuisartsen uit dit verpleeghuis een andere baan gezocht. Zij zoeken nu gezamenlijk de publiciteit. De Raad van Bestuur stelt een onafhankelijk onderzoek in alvorens de verwijten te bevestigen. Ook de inspectie is al bezoek geweest, en zegt dat de risico’s in Jan Bonga niet anders zijn dan in andere verpleeghuizen. Deze hebben vooral te maken met de lage scholingsgraad van het personeel. Bovendien is er overal veel te weinig geld.

Gehandicaptenzorg

Stichting Philadelphia Zorg start met de uitvoering van het herstelplan

De organisatie treft maatregelen om de organisatie weer financieel gezond te maken.
Ongeveer 80 medewerkers in overheadfuncties worden van werk naar werk begeleid. Voor hen is er sociaal beleid ontwikkeld. Indien er geen geschikte functies zijn en na een begeleiding van minimaal 6 maanden, volgt mogelijk een ontslagprocedure. Door natuurlijk verloop zijn er ongeveer 250 banen in de directe zorg verdwenen.

In totaal werken er 9.500 mensen bij Philadelphia.Er komen 14 regio's die ondersteund worden door een organisatie met meer aandacht voor de directe zorg en minder overhead. Medewerkers van wie afscheid genomen moet worden krijgen begeleiding. Deze ondersteuning is gebaseerd op het sociaal plan waarvoor begin maart jl. een principeakkoord met de bonden is afgesloten. Maar de zaak met de bonden is nog niet formeel rond.

GGZ

Therapie voor depressie voortaan vergoed

Therapieën om depressies te voorkomen worden voortaan volledig gedekt door de ziektekostenverzekering, maakte het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) onlangs bekend.

Het college denkt dat de risicogroep onder 12-jarigen en ouder, ruim 2 miljoen mensen bedraagt. Jaarlijks krijgt bijna 10 procent van de volwassenen te maken met depressieve klachten. Slechts 2 procent van hen zoekt in dit voorstadium van een depressie professionele hulp. Tot nu toe bepaalden verzekeraars per geval of de therapieën werden vergoed.
Het college wil ook dat de vergoeding voor aanvullende zorg aan kankerpatiënten wordt uitgebreid.

Minder langdurige separaties in de GGZ

Het aantal patiënten dat de afgelopen jaren langdurig in een separeercel verbleef is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
De separaties van langer dan een jaar zijn afgenomen van 44 in 2004 naar 24 in 2007.

Overig Nieuws

Kabinet wil salarissen specialisten aanpakken


Het Kabinet wil, net zoals de vorige kabinetten al geprobeerd hebben, snijden in de inkomens van een aantal groepen medisch specialisten.

Enige jaren geleden werd een nieuw urentarief voor medisch specialisten ingevoerd. Het idee was dat dit de hoogte van de salarissen zou beteugelen. Dat blijkt niet het geval, tonen voorlopige cijfers aan. Veel specialisten zijn er juist op vooruitgegaan. Sommige neurologen zouden 600.000 euro per jaar verdienen.
Minister Bos (Financiën) denkt dat een aantal groepen op jaarbasis voor enkele honderden miljoenen eu­ro's te veel declareren. Minis­ter Klink (Volksgezondheid, CDA) is het met hem eens. Zowel de ministeries als de Orde van Medisch Specialisten zeggen dat de oorzaak van de te hoge declaraties niet bekend is en dat ze de reden van de vermeende overschrijding niet kennen. Beide groepen zijn gestart met een onderzoek.

Veel bewindslieden hebben al de tanden gebroken op de Medisch Specialisten. Staatssecretaris Van der Reijden (1982-1986, zie foto) kondigde destijds ook maatregelen aan voor deze groep, en probeerde nadien de gemoederen tot bedaren te brengen met “u hoeft uw derde vrouw en uw vierde huis nog niet in te leveren”. Men was woest.
Voor het ministerie van vandaag is het een ‘nare’ bijkomstigheid, dat er marktwerking in den brede wordt verkondigd, maar dat het wel kwalijk wordt genomen als men zich in die markt als koopman gedraagt.
 
Site Meter