woensdag 15 april 2009

Algemeen Nieuws

Kabinetsmaatregelen

Het kabinet gaat € 1,2 miljard beknibbelen op de zorgtoeslag. Daarnaast zal Klink nog eens voor een zelfde bedrag geld vrij moeten maken, en zal daartoe de gezondheidszorg verder commercialiseren. Marktwerking zou de kosten van gezondheidszorg voor de overheid omlaag moeten brengen.

Bij het snijden in de zorgtoeslag zal wel gekeken worden naar draagkracht. De toeslag is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd. Een verplichte zorgverzekering verving het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering. Om de stijging van de zorgpremie te compenseren kwam er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag. Vorig jaar kwamen daar volgens voorlopige cijfers van de Belastingdienst ruim 5 miljoen huishoudens voor in aanmerking.

Meer vrije prijzen

Klink is van plan de andere € 1,2 miljard binnen te halen met een aantal plannen die al in de pen zitten.
Hij stuurt aan op een 'onomkeerbaar besluit' over een uitbreiding van het vrije segment per 1 januari 2011. Het vrije segment bedraagt nu 34% en kan omhoog naar 70%. De overige 30% betreft complexe behandelingen en acute zorg die altijd gereguleerd zal blijven. Verdere invoering van vrije prijzen in de ziekenhuizen zal de prijzen kunnen drukken. Chronisch zieken zullen meer door huisartsen geholpen moeten gaan worden dan in de, duurdere, ziekenhuizen. Ook moet er meer ruimte komen voor privaat geld in de zorg.
Daarom zou er een experiment moeten komen met uitkering van winst in de zorg.

Privaat Deltaplan voor de gezondheidszorg

Op dinsdag 7 april 2009 is door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden (AVMV) een Deltaplan voor de Gezondheidszorg in Nieuwspoort te Den Haag gelanceerd. Met het Deltaplan wil de AVMV een einde maken aan de al jaren steeds grotere en continue crisis in de gezondheidszorg: de kosten stijgen, de premies stijgen, de keuzevrijheid van patiënten daalt en de gezondheid neemt af.

Het kan anders, stelt de AVMV. Ziekte en invaliditeit kunnen met ten minste 50% worden teruggedrongen. De kosten in de gezondheidszorg kunnen met eenzelfde percentage omlaag. Maar dat vraagt om een heel andere aanpak. Het Deltaplan voorziet daarin.De AVMV, initiator van het Deltaplan, is al jaren zeer bezorgd over het feit dat het gezondheidspotentieel in Nederland (voeding en preventie) onvoldoende benut wordt, ten gunste van de te eenzijdige aandacht op de behandeling van ziekten met nagenoeg uitsluitend farmaceutische middelen, die vaak allerlei bijwerkingen vertonen.

Zorgprofessional gaat er relatief op vooruit

Afgezien van uitgesproken luxezorg, lijkt de vraag naar gezondheidszorg redelijk immuun voor veranderingen in patro­nen van besteding en consumptie.
Dit betekent voor de zorg een toekomst die er in dubbel opzicht gunstig uitziet: een blijvend solide economische basis, en een zo mogelijk hoger maatschap­pelijk aanzien.

Preventie levert geld op

De Nederlandse Hartstichting heeft in de afgelopen 25 jaar voor 334 miljoen euro bijgedragen aan daling van maatschappelijke kosten van hartinfarcten. Het geld zit voor een deel in verlenging van de levensduur en de kwaliteit van leven van mensen die door een hartinfarct zijn getroffen.

Deze rekensom is de uitkomst van een studie van een promovenda aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. De grootste ’winst’ van de Hartstichting zit ’m in de laatste categorie: levensduurverlenging. Later worden mogelijk ook het effect van de organisatie bij andere hart- en vaatziekten, zoals beroerte, geanalyseerd. De organisatie besteedde in 2005 elf miljoen aan de wetenschap, ongeveer 16 procent van het totaal dat er in Nederland wordt geïnvesteerd in onderzoek naar hart- en vaatziekten. In de afgelopen vijftien jaar leidde door haar gefinancierd onderzoek tot bijna 1400 publicaties in meer dan 125 tijdschriften.

Artsen vragen aandacht voor stralingsrisico's

De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen.

Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appèl van het Nationaal Platform Stralingsrisico's. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico's van mobiele telefoons en andere apparaten, maakte dit begin april bekend. Volgens de ondertekenaars is sprake van een algemene toename van chronische aandoeningen, zoals chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met ,,de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving'', onder meer via mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter