dinsdag 28 juli 2009

De Digitale Verbreding, Uitgave 9

Ook in deze zomerperiode een uitgave van De Digitale Verbreding.

In dit nummer o.a. een brief van het bestuur van de NVAZ over de omvorming van de bestuurlijke structuur en het bureau van de NVAZ.
Verder een aantal aankondigingen van Conferenties en Symposia. Die zullen nog wel eens worden aangekondigd, maar zoals bekend spreekwoord zegt: "de kracht van reclame is de herhaling".

Een nieuwe rubriek, die ook in de geprinte versie aanwezig was is: "de Column van Huib van den Doel". De heer van den Doel is o.a. voormalig voorzitter van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg en een bekend publicist. Hij is tevens redacteur van dit blad.

Zoals gebruikelijk ook in deze uitgave een nieuw overzicht van het Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.
Zoals ook in de vorige afleveringen vermeld zijn niet alle fomuleringen over het nieuws diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Wilt u reageren dan kan dat via de reactiemogelijkheid onder elk kopje, of door gewoon een mailtje te sturen naar: info@nvaz.nl

Algemeen Nieuws

EU verzet zich tegen ruime grensoverschrijdende zorg

Nederland en veel andere EU-landen willen niet zomaar instemmen met een Brussels plan om patiënten makkelijker in een ander land een operatie of behandeling te laten ondergaan, als er in eigen land bijvoorbeeld een wachtlijst is. Overheden vrezen een toestroom van buitenlandse patiënten en buitensporige kosten. Ze willen daarom beperkingen instellen, zoals voorafgaande toestemming en uitsluiting van privéklinieken. Ook Nederland pleitte bij het beraad voor voorafgaande toestemming als een grensoverschrijdende behandeling zo lang duurt dat een overnachting nodig is. De nationale zorgstelsels mogen niet ondermijnd worden, zo wordt gesteld. Het CDA en de VVD namen een genuanceerd standpunt in en stemden op sommige onderdelen – tevergeefs – voor.

Tal van protesten bij voorgenomen bezuinigingen in de AWBZ

Waar veel initiatieven erop rekenden gebruik te kunnen maken van de ruime mogelijkheden die eens de AWBZ bood, komen deze nu in aanraking met afkalving van deze mogelijkheden.

Dit leidt tot talrijke protesten waarbij zelfs gedreigd wordt met mensenlevens. De grootste boosdoener is al een poosje het wegvallen van de ondersteunende begeleiding.
Op 2 juli debatteerde de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de voortgang van de Pakketmaatregelen AWBZ. De VGN vroeg in een brief aan de Kamer specifieke aandacht in het debat voor de gevolgen voor de gehandicaptenzorg en de onterechte financiële gevolgen die nu ontstaan.

Stokpaardje ‘functionele bekostiging’ van stal gehaald

Minister Ab Klink van VWS verwacht blijkens een congrestoespraak op 3 juli dat na 2011 er meer keten-DBC’s ontstaan, maar alleen daar waar het nut heeft. Klink denkt hierbij aan de behandeling van depressie, artrose, obesitas, co- en multimorbiditeit. Ketenzorg is volgens hem een bittere noodzaak om de solidaire gezondheidszorg in Nederland in stand te kunnen houden.
“We verlaten de gedachte waarop ons zorgstelsel jarenlang was gebaseerd: geld betalen aan een ziekenhuis of een groep professionals. En we omarmen de gedachte waar ons zorgstelsel de komende jaren naar toe gaat: geld betalen voor een zorgplan, voor een complete behandeling. We gaan dus van het ‘wie’ naar het ‘wat’, aldus Klink.

Column: "Cowboys in de zorg"

Er is een brief van Klink en Bussemaker naar de Tweede Kamer over de commercialisering in de zorg, die besproken wordt in NRC/Handelsblad van 9 juli: “Kabinet maakt einde aan cowboys in de zorg”.
Eindelijk, zo wordt gesuggereerd, is de minister teruggekeerd op zijn schreden en roept nu de commercialisering een halt toe. In de eerste plaats heeft men niet door of hier Klink dan wel Bussemaker spreekt (zie NRC/Handelsblad van 17-8 in een artikel van twee hoogleraren). In de tweede plaats merkt men niet op, dat de zwarte piet van de bezuinigingen handig bij de (vermeende) cowboys wordt gelegd, zodat er tenminste zondebokken zijn die publiekelijk kunnen worden gelyncht.

Wat toch is het geval? De gehele zorg wordt overspoeld met de ene bezuinigingsgolf na de andere. Dit wordt door Den Haag geregisseerd als ware de gezondheidszorg een totalitair, bijna communistisch systeem, dat je van bovenaf kan aansturen. Om deze onheuse gang van zaken, die volstrekt uit de tijd is, te verbloemen, worden er commercialiseringplannen gelanceerd. Net of er veel te verdelen valt en of er vette winsten te boeken zijn. In werkelijkheid worden geen overschotten, maar tekorten verdeeld, of, zoals men het wel in Den Haag noemt, “verschmerzt”.
Het commerciële model wordt ingezet om de zorg zich intern uit te laten dunnen door concurrentie, zodat de bezuinigingstaakstelling die minister Klink heeft aanvaard, ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden zonder dat de bewindsman of –vrouw uitspraken of oordelen over zorginhouden hoeft te doen. Zo blijft hij/zij in de luwte, en laat hij het slagveld zelf zijn werk doen. De overheid denkt op deze manier geen waarden te hoeven kiezen of te verwerpen.

Daarom is het commercialiseringverhaal innerlijk tegenstrijdig en daardoor vals. Het gaat er alleen om, van de pijn van het geldtekort af te zijn, en het dure zorgvolk zichzelf te laten saneren, happend naar de wortel van rijkdom en winstdeling , maar stikkend in het ene tekort na het andere.
Geeft de brief van bewindslieden naar de Tweede Kamer soulaas? Het is heel gemakkelijk om de indruk te wekken dat de tekorten in de zorg alleen zouden ontstaan door de miskleunen bij de ‘corporate governance’. En dat de kwaliteit de overheid wel degelijk aan het hart zou gaan.
Net te doen of nu niet het economische maar de zorginhoud aan bod gaat komen, is echter een gotspe. Kwaliteit kan niet gediend worden met kortingen alleen. Als de overheid werkelijk begaan was met de inhoud van de zorg, had men geen lumpsum van 3,2 miljard aan bezuinigingen geaccepteerd, maar had men pal gestaan voor de gedetailleerde en gespecificeerde kwaliteit.
Politieke partijen die strijden voor of tegen de commercialisering, doen dat alleen om het eigen politieke vaandel rechts of links te laten wapperen, bij gebrek aan eigen visie en inhoud.

Het gevecht tussen wat ‘rechts’ en wat ‘links’ heet over de commercialisering van de gezondheidszorg, dient alleen het volksvermaak. Zo iets als de stierengevechten waarbij het voor de stier altijd verkeerd afloopt. De echte cowboys zitten in Den Haag.

Huib van den Doel

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Wisselingen bij Antroz (ouderenzorg)

Antroz neemt per 1 juli 2009 afscheid van de heer J.J.A. Schmitz als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer drs. G. van Barneveld, reeds lid Raad van Toezicht sinds maart 2004, vervult per 1 juli 2009 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. (Back in town). Er komen twee nieuwe leden van de RvT: de heer T. van der Meulen, afkomstig uit het bestuur van de ‘Verpleeg’-Zonnehuizen (vanuit de cliëntenraad) en mevrouw dr. J.P. Schermers MA. Mevrouw Schermers is momenteel lid van de Tweede Kamer voor de CDA-fractie. Zij ziet het bewaken van de kwaliteit in een gezondheidszorg waar marktwerking heerst, als een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.
Er wordt een nieuwe locatiemanager voor het Leendert Meeshuis in Bilthoven gezocht.

Volop vacatures in de antroposofisch geïnspireerde zorg

Het Louis Bolk Instituut vraag een onderzoeker, speciaal op het gebied van de voeding/gezondheidszorg. Er zijn vacatures bij de Raphaëlstichting, bij de Lievegoedzorggroep en bij Zonnehuizen Kind en jeugd en bij Volwassenen, om alleen maar de drie grootste te noemen. Ook de NVaZ (Antroposofische zorgaanbieders) zoekt drie beleidssecretarissen, tengevolge van de voorgenomen herstructurering van het bureau.

Zwitserland voorbeeldland voor complementair

De Zwitserse bevolking heeft op 17 mei via een referendum in haar grond­wet laten vastleggen dat er rekening gehouden moet worden met de com­plementaire geneeskunde. Dit is, na jarenlange golfbewegingen in de erkenning van de complementaire geneeskunde in Zwitserland, "het begin van een blijvende paradigma- wisseling", aldus voorzitter Holliger van de Zwitserse patiëntenvereniging Anthrosana.
Het nieuwe grondwetsartikel waarover gestemd werd, luidt: "De Bond (= de Zwitserse staat — DS) en de kantons zorgen in het kader van hun bevoegd­heden voor het rekening houden met de complementaire geneeskunde." Dit werd mede bereikt door het platform "Forum Vrijheid in het Gezondheidswezen" (FFG), later omgedoopt tot "Forum voor Heelheidsgeneeskunde". Waarom kan zoiets niet in Nederland?

Complementaire opleidingen slaan in Engeland niet aan

In Groot-Brittannië tonen aspirant-studenten weinig interesse voor nieuwe studierich­tingen als 'complementary and alternative medicine'. Een aantal universiteiten heeft daardoor noodgedwongen een aantal complementaire opleidingen (o.a. kruidentherapie en homeopathie) geschrapt. Het was niet gelukt om de minimale doelstel­ling van twintig studenten per jaar te realiseren. (Bron: The Times Higher Education).

Omvorming bestuurlijke structuur van de NVAZ

In juli vorig jaar heeft het bestuur van de NVAZ besloten om met de NVAZ een nieuwe koers in te zetten. In de Verbreding van december 2008 bent u daarover geïnformeerd onder het kopje: "Naar een nieuwe dynamiek voor de NVAZ".
Inmiddels is dit beleid verder geconcretiseerd en heeft het bestuur de leden op 6 juli 2009 een nieuwe brief geschreven. Vanwege het belang ervan en vanwege de openheid in deze nemen wij deze brief integraal op:

Geachte Leden,

1. Inleiding
Vorig jaar oktober hebben wij u bericht over de omvorming van de NVAZ naar een meer door de Leden gedragen vereniging, met een stimulerend en ondersteunend verenigingssecretariaat, zonder hiërarchie, met op inhoud gerichte inzet (zie bijlagen van 6 okt 08 Evaluatie NVAZ en begroting 2009). Dit was nodig omdat de NVAZ door de Leden (qua contributie) niet financierbaar bleek. Daarbij behoort ook een andere bestuurlijke structuur, meer op maat toegesneden van de (bescheiden) Vereniging. Ook hier geldt: inhoud, geen procedures.

Daarover is tussen Bestuur en Ledenraad intensief overlegd. Bijgaand vindt u onze conclusies.

2. Aanleiding
De aanleiding voor deze brief is ontstaan tijdens de laatste Ledenraad vergadering op 11 maart jl. In een nagesprek met de aanwezige leden en de voorzitter van het bestuur kwamen de bestuurlijke werkwijze en de resultaten van de NVAZ aan de orde en ontstond de mening dat er op beide gebieden verbeteringen mogelijk zijn.
Inhoudelijk is er de afgelopen twee jaar nog te weinig gebeurd. De aandacht is voornamelijk naar interne kwesties gegaan, met name naar financiële perikelen, en de daardoor noodzakelijke Bureauaanpassing. De gewenste samenhang tussen de zorgaanbieders kan beter. Het naar buiten zichtbaar maken en vermarkten van de antroposofische zorg is nog niet effectief
genoeg.

3. Wegen naar vernieuwing: evaluatie.
● Opheffen Ledenraad. Binnen de huidige setting is de Ledenraad niet productief. Dat blijkt uit de geringe opkomst bij de Ledenraad vergaderingen: de leden vragen zich af wat hun taak is en er zijn ook verschillen van inzicht opgetreden tussen bestuur en Ledenraad die niet vruchtbaar waren. De Ledenraad werd onbedoeld concurrerend aan het Bestuur. Bovendien zijn veel Leden niet in de Ledenraad vertegenwoordigd, anders dan getrapt via de sectoren. Die Leden komen op grote afstand te staan. Hun betrokkenheid bij de NVAZ is gering.
● Wisselen bestuursleden. De taak van het bestuur kan opnieuw worden gedefinieerd. Het is niet (meer) nodig dat bestuurders van instellingen uit de verschillende sectoren zitting hebben in het bestuur. Ook bestuursleden kunnen op inhoud intreden.

4. Wegen naar vernieuwing: opbouw
● Omvorming naar een verenigingsmodel: Voorstel is dat er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering komt die tenminste 2x per jaar bijeengeroepen wordt, waarvan één de jaarvergadering is.
● De Leden kunnen 1x per jaar (tijdens de jaarvergadering) stemmen over jaarstukken, begroting en benoeming bestuursleden en spreken over voornemens van het bestuur.
● Eventueel laten we de statuten nog in stand, formeel neemt in dat geval de Ledenraad op de “jaarvergadering” de statutaire besluiten na consultatie van de aanwezige Leden.
● Naast initiatieven die het bestuur op de drie kerngebieden Kwaliteit, PR/Communicatie en Onderzoek neemt, wordt ook ieder lid uitgenodigd eventueel met het bestuur, initiatieven te nemen en daarvoor (eventueel mede) de inhoudelijke en financiële (geldwerving, inkomsten en uitgaven-) verantwoording te nemen. Het verenigingssecretariaat verleent ondersteuning.

5. Overwegingen bij dit voorstel.
Wat worden de taken van het bestuur van NVAZ?
● Uitdragen van de belangen van de antroposofische zorg bij de overheid, parlement, zorgaanbieders etc. (taak voorzitter).
● Opstellen begroting, jaarstukken, bijeenroepen van de Ledenvergadering, alsmede opstellen beleidsvisie en prioriteiten.
● Faciliteren van initiatieven door:
financiering
coördinatie/advies vanuit het overzicht over het geheel.
● Samenhang verzorgen, verbindingen leggen, communicatie intern en extern.

Wat worden de taken van het verenigingssecretariaat?
● Interne communicatie.
● Ondersteuning van bestuur, leden en Algemene Ledenvergadering; ook op de inhoudelijke kernthema’s.
● Helpdesk, vragen beantwoording.
● Ondersteuning initiatieven.
● (Betaalde) ondersteuning sectoren/beroepsgroepen.

Wat zijn de taken van de Leden?
● Betalen van contributie
● Kosten voor het bureau en bestuur.
● Kosten initiatieven, beleidsthema’s.
● Kosten voor jaarstukken ed.
● Kosten voor interne communicatie en externe uitstraling.
● Vitaal houden van NVAZ op strategie, inhoud en uitvoering.

6. Tijdens de omvorming
De huidige bestuursleden zullen indien mogelijk nog ca. een jaar aanblijven en de taken voortzetten die ze op zich genomen hebben. Nieuwe bestuursleden zullen ondertussen geworven worden.
Op 24 november 2009 wordt een eerste ALV gehouden.

7. Verenigingssecretariaat
De formatie wordt afgeslankt, niet zozeer in aantal, maar wel in geld naar een Verenigingssecretariaat. Twee a drie beleidssecretarissen voor de kerngebieden Kwaliteit, PR/Communicatie en Onderzoek zullen met één secretaresse het verenigingssecretariaat gaan vormen. Het gaat om een dynamische professionalisering.

Wij vertrouwen erop u hiermede in voldoende mate te hebben ingelicht. Op de eerstvolgende ALV kunnen we desgewenst hierover nog nader in gesprek gaan met elkaar.

Hoogachtend, namens het NVAZ-bestuur,

Bert Vroon
voorzitter

Omvorming Bureau NVAZ

In het kader van de nieuwe dynamiek van de NVAZ zal ook het bureau worden afgeslankt en worden omgevormd tot een Verenigingssecretariaat.

Bij de begrotingbespreking 2009 is besloten om de functie van bureaumanager op te heffen. Annoesjka de Bruyn blijft voorlopig werkzaam bij de NVAZ.
De functie van directeur vervalt per 1 oktober 2009. Tot die tijd blijft Adri Benschop beschikbaar als directeur.
De financiële administratie is ondergebracht bij de Zonnehuizen. De bureaumedewerker administratie, Irma Visser, heeft een andere functie aanvaard en gaat per 1 september als projectmedewerker werken bij de GGD in Zeist.
Wil van Mourik heeft in juni de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar blijft vooralsnog voor 1 dag per week beschikbaar ter ondersteuning van het bureau en voor de NVAA.
Betty Kroes blijft als secretaris werkzaam ten behoeve van de IKBC.

Inmiddels is een nieuwe verenigingssecretaresse aangenomen ter ondersteuning van het bestuur en de ledenraad. Per 1 september treedt mevrouw Annet van den Brink in dienst.
Een procedure is gestart voor het werven van twee à drie beleidssecretarissen voor de kerngebieden Kwaliteit, PR/Communicatie en Onderzoek.

In dit omvormingsproces zal de bereikbaarheid van het bureau van de NVAZ soms te wensen overlaten. Voor vragen kunt u via de mail altijd contact opnemen via: info@nvaz.nl

Herfstconferentie 2009

….“Ik wil een ieder mens
Vanuit de kosmische geest ontsteken
Dat hij een vlam zal worden
En vurig de essentie van zijn wezen
Zal ontplooien.”……
Rudolf Steiner. 1925

Fakkeldragers in de 21e eeuw

Locatie: Zonnehuizen, Zeist
Data: 22, 23 en 24 oktober 2009

Iedereen is diep in zijn hart een fakkeldrager. In ieder mens is de goddelijke vonk verborgen.
Hoe sterker dat licht van binnen wordt, hoe meer er kan schijnen naar anderen.
Naar zorgvragers die aan ons toevertrouwd zijn, naar medewerkers en collega’s.
Die zo op hun beurt weer aangewakkerd worden om het wezenlijke in zichzelf aan het licht te laten komen.

De herfstconferentie van 2009 willen we inrichten vóór maar ook dóór Fakkeldragers in de Antroposofische zorg.
Drie dagen laten we het alledaagse los, om ons bezig te houden met de drie thema’s die bij het Fakkeldragen aan de orde zijn:

Hoe verzorg je de verdere ontwikkeling van je eigen lichtbron?
- Hoe zit het met je diepste verlangens en idealen ten aanzien van het werk?
- Hoe zorg je ervoor dat je innerlijk gevoed wordt?
- Waardoor raak je geïnspireerd?
- Hoe zorg je voor voldoende leegte in je denken om ingevingen te kunnen ervaren?
Hoe zet je je inspiratie om in handelen?
- Hoe geef je handen en voeten aan wat je wilt?
- Hoe leer je de kunst van het nemen van initiatieven?
- Hoe handel je naar eigen wijsheid ?
- Hoe bouw je een voedend en ondersteunend netwerk?
Hoe kan je anderen inspireren?
- Hoe inspirerend ben je naar anderen en wat is daarvoor nodig?

Wij willen deze conferentie vullen met een grote diversiteit aan workshops, zodat
iedereen naar eigen behoefte een keuze kan maken.
Naast inhoudelijke inspirerende deskundigen , werken we met inleiders die in diverse geledingen in de praktijk werkzaam zijn.
Tegelijkertijd zal een gedeelte van de bijeenkomst nog open blijven om ter plekke gevuld te worden met de inspiratie van de deelnemers. Wij bieden een gestructureerde open ruimte aan; de deelnemers zelf scheppen gezamenlijk de inhoud.

Dat betekent dus dat we JOU bij deze uitnodigen om actief bij te dragen aan de inhoud van de conferentie!

Doelgroep:

Het programma is bedoeld voor medewerkers uit de antroposofische zorginstellingen van de NVAZ, d.w.z. de heilpedagogische en sociaal therapeutische instellingen, de psychiatrie, verslavingszorg en de ouderenzorg.
En verder is iedereen die zich aangesproken voelt door het thema van harte welkom.

Conferentiekosten: € 275,-- incl. 5 maaltijden, excl. Verblijf. Aanmelding vindt plaats via het aanmeldingsformulier op volgorde van inschrijving. Er zijn maximaal 250 plaatsen.

Informatie:
- Raoul Grouls, Gebouw Lenteleven Zeist, Tel. 030-6945281 E-mail: rgrouls@zonnehuizen.nl
- Bureau NVAZ, Utrechtseweg 62, Zeist, Tel. 030-6945544 E-mail: info@nvaz.nl

Masterclass "Wetenschappelijk verantwoord onderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg"

In september 2009 sart de nieuwe Masterclass "Wetenschappelijk verantwoord onderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg".

De Hogeschool Leiden heeft, in samenwerking met de NVAZ, een masterclass ontwikkeld voor werkers in de gezondheidszorg die onderzoek willen doen.
Deelnemers krijgen ondersteuning om een onderzoeksvoorstel te schrijven dat kwalitatief goed genoeg is om in principe voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen en tevens praktisch goed uitvoerbaar is.

Meer informatie op de website van het Lectoraat:

http://www.hsleiden.nl/wetenschappelijk-onderzoek-antroposofische-gezondheidszorg/

Vooraankondiging symposium

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de erkenning van de opleidingen in antroposofische zorg en hulpverlening, organiseren wij op 12 november a.s. van 16.00 - 19.30 uur een Symposium.

Tijdens dit Symposium zal onze publicatie met de onderwijsvisie van het Edith Maryon College worden aangeboden aan mw. drs. Alma Kerling, directeur Onderwijs van het domein Mens en Maatschappij van het ROC Mondriaan. Prof. dr. Hans Reinders zal ingaan op de onderzoeken van de Bernard Lievegoed Leerstoel in relatie tot de onderwijsvisie van het
Edith Maryon College.
Een uitnodiging met verdere informatie zal in september aan alle belanghebbenden worden verzonden.

Voor meer informatie:

Esther van der Poel, Edith Maryon College Postbus 560 3700 AN Zeist
tel. 030 694 55 40 fax 030 694 55 90

e.vanderpoel@maryoncollege.nl
file://www.maryoncollege.nl/

Interdisciplinaire nascholing Hogeschool Leiden

Interdisciplinaire nascholing vanuit de Hogeschool Leiden voor medewerkers in de gezondheidszorg. Doelgroep HBO en academisch opgeleide medewerkers.

Wegens grote belangstelling wordt deze cursus in het najaar nogmaals in verkorte vorm aangeboden. Dez cursus zal dan inde Hogeschool Leiden plaatsvinden.

Thema:
De verstoorde verbinding
Over hechtingsproblematiek bij kinderen en volwassenen


Hechten is je verbinden met de mensen en met de wereld. Hechten is ook een veilige behuizing vinden in je eigen lichaam, goed in je vel komen te zitten. Het fundament voor dit proces van hechten wordt gelegd in de eerste drie jaren. Een eerste hechtingsstijl heeft zich ontwikkeld en op dit fundament wordt in het leven verder gebouwd.
Gedurende het hele leven speelt hechten en onthechten een rol, zoals bij ziekte en ouderdom, bij een scheiding, bij leven en dood. Ook kun je door de bril van hechting naar veel ontwikkelingsproblematiek kijken, dat is verhelderend en geeft handvatten voor de aanpak. Vanuit de antroposofie zijn er op het gebied van hechtingsproblematiek aanvullende gezichtspunten ontwikkeld die in deze cursus geïntegreerd met algemene gezichstpunten worden behandeld.
Naast hechtingsproblematiek in het algemeen kun je de reactieve hechtingsstoornis onderscheiden die ontstaat in reactie op een verwaarlozende en/of mishandelende opvoeding in de eerste vijf levensjaren. Deze kinderen, die we veel in de instellingen ontmoeten, stellen hun opvoeders voor een moeilijke opgave. Als ze volwassen worden resteert veelal een persoonlijkheids-problematiek. Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg blijken veel zogenoemde gedragsproblemen uiteindelijk te berusten op een hechtingsstoornis.

Het bieden van basisveiligheid en voldoende uitdaging helpt het fundament voor een veilige hechting en zelfvertrouwen te leggen. In deze cursus willen we ons verdiepen in dit thema en inspiratie opdoen om kinderen en volwassenen te helpen de verstoorde verbinding met het eigen lichaam en de wereld zoveel als mogelijk is te herstellen. We willen in beeld brengen welke uitdagingen dat aan ons als begeleiders en therapeuten stelt.
In de ochtenden staat het interdisciplinaire deel van het programma centraal met bijdragen uit verschillende vakgebieden en een gezamenlijke verdieping met behulp van kunsten. In de middagen volgt een uitwerking zoveel mogelijk naar het eigen vakgebied in werkgroepen met behulp van casuïstiek. In de tweede helft van de middag sluiten we gezamenlijk af met oefeningen en spelen.

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernickedreef !! , Leiden
Data: vrijdagen 2 en 16 oktober 2009 van 9.15 – 17.30 uur
Kosten : € 275 inclusief lunch, koffie en thee en reader
Inschrijven: Voor 7 september 2009 per mail middels het inschrijfformulier
Informatie: via http://www.hsleiden.nl/posthbo-kt/aanbod_nascholing of cluster zorg, kontaktpersoon Chantal Jurgens 071-5188414 of email jurgens.c@hslleiden.nl

StudieCamp 3x3

Wegens succes verlengd: StudieCamp3x3!

StudieCamp3x3: voor ‘shining stars’ in de zorgsector!

Ben jij er klaar voor om jouw eigen kwaliteiten in de wereld te zetten? Dan is StudieCamp3x3 dé plek voor jou. StudieCamp3x3 richt zich op jong talent in de antroposofische zorg. Tijdens 3x3 bijeenkomsten wordt er aan de hand van biografiewerk, communicatie en meditatie gewerkt aan alle aspecten van vertrouwen. De eerstvolgende studiedag start op 17 september a.s. in Hall bij Eerbeek.

Je bruist van talent en kwaliteiten. Maar waarom lukt het niet altijd om je talenten te laten stralen? En waarom is het soms lastig om je eigen mening over te brengen?
Het sleutelwoord is vertrouwen. Als je vertrouwen in jezelf hebt, durf je verder te kijken dan kennis en regels. Dan kun je een eigen visie ontwikkelen. Als je vertrouwen hebt in de ander, voel je de veiligheid om jezelf te laten zien. Vertrouwen in de geestelijke wereld geeft veerkracht en maakt je weerbaar voor de waan van de dag. Vertrouwen maakt de weg vrij om jezelf te ontplooien tot een ‘shining star’.

StudieCamp3x3 is een bijscholings- en bijtank-arrangement voor jonge talenten en ambitieuze medewerkers die werkzaam zijn in de antroposofische gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg, psychiatrie of in andere antroposofische werkvelden.

Blok 3: ‘Vertrouwen in de geestelijke wereld’ met Jaap van de Weg. Op 17 & 18 september, 15 & 16 oktober en 12 & 13 november 2009. Locatie: Natuurvriendenhuis ‘ABKhuis’ in Hall bij Eerbeek.

Blok 4: ‘Vertrouwen in jezelf/Praktische Menskunde’ met Inge van der Ploeg. Op 8 & 9 oktober 2009, 19 & 20 november 2009 en 17 & 18 december 2009. Locatie: het Zeehuis te Bergen aan Zee.

Blok 5: ‘Vertrouwen in de ander/Verbindende Communicatie’ met Jan van Koert. Op 21 & 22 januari, 18 & 19 februari 25 & 26 maart 2010. Locatie: het Zeehuis te Bergen aan Zee.

De kosten bedragen € 425,- voor een blok van 3 bijeenkomsten, inclusief overnachting en maaltijden. Deelname aan 3 blokken (9 bijeenkomsten) kost € 1200,-.
Meer informatie & aanmelden: http://www.studiecamp3x3.nl/

StudieCamp3x3 is ontwikkeld door Hannelore Speelman van biologisch-dynamische zorgboerderij de Noorderhoeve, Hans Lap van zorginstelling Scorlewald en Mirjam Erlings van het Huys in Houten. StudieCamp3x3 wordt gesponsord door het Camphill Nederland Fonds.

Contactpersoon :
Hannelore Speelman, biologisch-dynamische zorgboerderij de Noorderhoeve,
06 518 33 826 en info@StudieCamp3x3.nl

Eerstelijnszorg

Rijksvaccinatieprogramma op de helling

Naar aanleiding van het echec dat het rijksprogramma gelopen heeft bij de actie “baarmoederhalskanker”, toen slechts 50% van de geplande vaccinaties kon worden gerealiseerd, beraadt men zich nu grootscheeps over het aanbod van een massale vaccinatie tegen de zgn. Mexicaanse griep. Men wil brede groepen uit de bevolking betrekken bij de voorbereiding van de acceptatie en een tweede echec zien te voorkomen. Men ziet als oorzaak “angst” bij de bevolking, maar dit is een misrekening, want het denken over ziekte en gezondheid is sterk aan het veranderen, met steeds groter wantrouwen tegen wat centraal wordt aangeboden.
Onzekerheid over griepvaccin

Het Nationaal Influenza Centrum (NIC) stelt recent dat het onzeker is of Novartis en GlaxoSmithKline (GSK) het ‘Mexicaanse griepvaccin’ inderdaad in de herfst en volgens de afgesproken hoeveelheid van 34 miljoen doses zullen kunnen opleveren. Onzeker is ook, of hun door minister Klink van Volksgezondheid bestelde vaccin voldoende bescherming zal bieden.Er komen volgens het Centrum steeds meer aanwijzingen dat het pandemische H1N1-virus besmettelijker is dan de seizoensinfluenzavirussen. Bovendien is gebleken dat drie stammen van het nieuwe H1N1-virus resistent zijn voor de griepremmer Tamiflu. Ze zijn wel gevoelig voor de griepremmer Zanamivir (Relenza).

In Nederland lag het aantal ziektegevallen op 2 juli op 134. Twee patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn geen sterfgevallen gerapporteerd. Nog steeds is er in ons land geen besmetting van mens op mens vastgesteld.

Baby’s krijgen meer prikken dan nodig

Drie vaccinaties tegen pneumokokken volstaan. Kinderen krijgen vier inentingen tegen pneumokokken. Maar met eentje minder zijn ze net zo goed beschermd, zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht, het Nederlands Vaccin Instituut en het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem.

Klink geeft huisarts een centrale plaats in de zorg voor chronisch zieken
Minister Klink wil, blijkens een brief aan de Tweede Kamer, betere zorg voor chronisch zieken, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor staat z.i. de patiënt centraal en wordt de zorg z.i. beter afgestemd.
Betere zorg voor chronisch zieken is nodig omdat het aantal patiënten dat lijdt aan chronische aandoeningen in Nederland fors toeneemt. Op basis van demografische ontwikkelingen hebben in 2025 naar verwachting bijvoorbeeld 1,3 miljoen mensen diabetes type 1 of 2. Dat is een toename van 35% in 15 jaar tijd.
Bekostiging

De bekostiging gaat plaatsvinden op basis van integrale zorg (functionele bekostiging). Dat betekent dat er 1 prijs komt voor een bepaalde aandoening, en alle zorg die de patiënt voor die aandoening nodig heeft. Daaronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner huisartsen, nurse practitioner, verpleegkundig specialist, medisch specialist en diëtist.

Minister koopt medewerking van de huisartsen

De zorguitgaven stijgen sneller dan de economie en daarom zijn ingrijpende maatregelen in de gezondheidszorg noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat inzichtelijk wordt welke kwaliteit van zorg geleverd wordt tegen welke prijs. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld nog doelmatiger geneesmiddelen voorschrijven dan ze nu doen.

Dat onderschrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het gaat met name om maagzuurremmers en cholesterolverlagers. Om dit te stimuleren gaat minister Klink het inschrijftarief van huisartsen in 2010 verlagen met € 60 miljoen. Huisartsen kunnen dit in 2011 dan weer terugkrijgen als ze doelmatiger geneesmiddelen hebben voorgeschreven. Hiermee introduceert de minister een vorm van prestatiebeloning. Er wordt dus in feite niet gekort op de huisartsenzorg.

Instellingen Algemeen

Kortingen medisch specialisten

De medisch specialisten worden gemiddeld met 11% gekort, omdat er in 2008 bijna 500 miljoen te veel naar deze beroepsgroep ging. Dat komt deels door een te ruime compensatieregeling voor ondersteunend specialisten als radiologen en medisch microbiologen.

Klink gaat dit wel bijstellen, maar kan de miljoenen die deze specialisten te veel kregen niet meer terugvragen. De specialisten die te veel kregen, moeten nu per 1 januari 150 miljoen inleveren. Ook worden de normtijden voor bepaalde medische handelingen aangepast, wat dertig miljoen euro moet opleveren. De overige 190 miljoen euro moet worden opgebracht door artsen van alle 27 soorten medisch specialismen. De gemiddelde korting bedraagt ongeveer elf procent, heeft de NZa becijferd. De specialisten gaan contrair, stappen uit alle vormen van overleg met VWS en hebben een kort geding tegen de minister aangespannen.

Ziekenhuisdirectie meer macht over medisch specialist

Ziekenhuisdirecties krijgen meer greep op medisch specialisten. De directie moet opdrachten kunnen geven over de manier waarop de specialisten hun werk doen en hoe ze daar verantwoording over afleggen. Het maakt niet uit of de specialist in dienst is bij het ziekenhuis of daar voor eigen rekening werkt.
De minister vindt het onacceptabel dat artsen weet hebben van misstanden, maar de ziekenhuisdirectie er niets over vertellen. Nog erger zijn volgens hem artsen die gewoon doorwerken als ze weten dat de veiligheid van hun patiënten op het spel staat. (ANP)

Slechte liquiditeitspositie van de zorgsector

De liquiditeitspositie van de zorgsector is kwetsbaar. Uit de jaarcijfers van zorginstellingen over 2008 blijken forse negatieve kasstromen en een grote financieringsbehoefte. Tegelijk zijn de banken vanwege de kredietcrisis uiterst terughoudend met het verstrekken van leningen. Dat levert risico's en mogelijke problemen op voor instellingen met een eigen vermogen van minder dan tien procent van de omzet of met negatieve resultaten.

In de rapportage Healthcare sector-analyse 2008 zijn de resultaten en financiële positie over 2008 van de zorginstellingen op een rij gezet. Eén van de opvallendste uitkomsten is dat de zorgsector als geheel vorig jaar een negatieve kasstroom had. Uit de beschikbare jaarrekeningen blijkt dat het gaat om een bedrag van € 900 miljoen. In 2007 was dat nog zo'n € 150 miljoen negatief.Vooral in de ggz is het hard gegaan. De geestelijke hulpverleners hadden in 2007 nog een kasstroom van rond de nul, terwijl dat in 2008 is omgeslagen naar € 900 miljoen negatief. Hier wreekt zich de overgang naar de Zorgverzekeringswet, waarbij voor een groot deel van de opbrengsten het vaste voorschot is vervangen door declaraties per behandeling achteraf. Deze declaraties kunnen pas ingediend worden als de behandeling is afgesloten. Daardoor kan de sector gemiddeld pas een half jaar later zijn omzet afrekenen.

AMC zet gezinspolitiek op de agenda

Het Amsterdamse academisch ziekenhuis AMC zet de discussie over gezinspolitiek op scherp met een medisch-ethisch vraagstuk. Het wil alleenstaande vrouwen de mogelijkheid geven om eicellen in te vriezen. Tegen de tijd dat zij een geschikte partner hebben gevonden, kunnen de eicellen worden bevrucht en tot een zwangerschap leiden. Het AMC wil zo vrouwen de gelegenheid geven tot hun 50ste zwanger te worden.

De mogelijkheid die het AMC nu wil bieden, lijkt in strijd met de gezinspolitiek van het huidige kabinet. André Rouvoet, ChristenUnie-minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier, wordt niet moe vrouwen op te roepen jong moeder te worden. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland kinderen krijgen, is de hoogste ter wereld.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nieuwe franchise-keten voor demente ouderen

Hans van Putten is de bedenker van de Thomashuizen voor gehandicapte kinderen. Onder de naam Herbergier begint hij nu in de ouderenzorg, met kleinschalige opvang voor 12 à 16 dementerenden. ’Elke Herbergier is een kleine familie voor demente ouderen’. Gedacht wordt aan kleinschalige voorzieningen voor gemiddeld 12 à 16 dementerende ouderen. Iedere locatie wordt geleid door twee officieel erkende verpleegkundigen.

De financiering zou moeten worden opgebouwd uit de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van de cliënten. „In ieder huis is plaats voor drie of vier mensen met alleen AOW. Die betalen maandelijks 850 euro. Daarnaast zitten er mensen die meer betalen; dat kan oplopen tot 2000 euro. Die krijgen dan een groter appartement en wat meer luxe.”

Zorg voor stervenden voor onbepaalde tijd

Het wordt eenvoudiger om langer dan een jaar zorg of thuiszorg te krijgen voor ernstig zieke mensen die niet lang meer te leven hebben, want de periode van de indicatie is verlengd van éen jaar naar onbepaalde tijd.

Beperkte werking van geneesmiddelen tegen Alzheimer. Het Belgische Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) bestrijdt het opo grote schaal toedienen van niet-werkzame geneesmiddelen tegen Alzheimer. Het raadt het gebruik van psychofarmaca zelfs af omdat dat blijkbaar de sterftekans verhoogt.Van één soort, de acetylcholinesterase-inhibitoren, is bijvoorbeeld bewezen dat ze maar bij een op de tien patiënten 'de symptomen onder controle houden'. Toch worden die pillen genomen door 70 procent van de thuisverblijvende alzheimerpatiënten en 30 procent van hen die in een instelling verblijven. Voor andere geneesmiddelen (zoals Ginkgo Biloba) is de bewezen werkzaamheid nog lager.

Als alternatief wordt genoemd: het langer relatief zelfstandig wonen en mantelzorg. Naar de mening van een huisarts van de Belgische Domus Medica, worden deze niet werkzame middelen tijdelijk voorgeschreven totdat de cliënten en hun familie gaan geloven dat deze niet werken.

GGZ

Kortingen GGZ

De Tweede Kamer gaat akkoord met een korting voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De psychotherapeuten moeten volgend jaar 3,5 procent inleveren, omdat er in hun sector te veel is uitgegeven. Met de maatregel haalt minister Ab Klink (VWS) 119 miljoen euro binnen.
Klink is ervan overtuigd dat de ggz nog slimmer met het budget kan omgaan, zodat voor minder geld net zoveel mensen geholpen kunnen worden, hoewel de al zuinige instellingen daardoor dubbel getroffen worden.

De aanbiedersgroep “MEER GGZ” vindt de tariefkorting geen probleem en verwijt de collega’s gebrek aan transparantie en doelmatigheid. Maar om de bezuinigingen te realiseren zou er meer marktwerking in de GGZ moeten komen, en dat wordt nu juist op die plek door de politiek tegengehouden.

Akkoord bereikt over ggz-cao

De cao heeft een looptijd van 23 maanden. In de cao zijn de huidige ontziebepalingen en 55+ regelingen vervangen door een levensfasebudget. Dat betekent dat werknemers per jaar 35 uur extra verlof kunnen inzetten of opsparen. Per 1 oktober kunnen werknemers ingeroosterd worden op onconventionele uren en in bereikbaarheidsdiensten. Daarnaast wordt de leeftijd voor het stoppen met nachtdiensten per 1 januari 2010 verhoogd van 55 naar 57 jaar. De partijen zijn overeengekomen om hier nog alternatieven voor te zoeken. Verder is in de cao een loonstijging van één procent opgenomen voor dit jaar en volgend jaar, krijgen medewerkers een hogere eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering, daalt de pensioenpremie en krijgen stagiaires meer vergoeding.

Afkicken in luxe kliniek mag in basisverzekering

Zorgverzekeringen betalen nu ook de verblijfskosten in dure verslavingsklinieken. Een luxe omgeving blijkt belangrijk voor het herstel. Afkicken van een verslaving in een luxe resort wordt onderdeel van de basisverzekering.

Privékliniek U-Center in het Limburgse Epen heeft toestemming van het ministerie van Volksgezondheid om de behandeling vrijwel volledig door zorgverzekeraars te laten vergoeden.

Overig Nieuws

Meningsverschil binnen de coalitie over winst in de zorg

Vanwege de grote meningsverschillen tussen CDA en PvdA over de ‘zorg als markt’, hebben de bewindslieden een brief naar de Tweede Kamer geschreven, met een aantal compromis-formuleringen (zie ook onze column ‘cowboys in de zorg’). Ziekenhuizen mogen vanaf 2011 winst uitkeren, maar alleen als zij zich omvormen tot een maatschappelijke onderneming. Binnen deze rechtsvorm krijgen aandeelhouders weinig te vertellen. De bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen is voorbehouden aan het bestuur en de raad van toezicht. Daarbij worden de regels voor de zgn. corporate governance in de zorg betrokken en nieuwe regels voor steun bij fusies en deconfitures.

Bestuurders van zorginstellingen en leden van de raden van toezicht worden straks persoonlijk aansprakelijk voor wanbeleid in hun organisatie.
Klink en minister Hirsch Ballin van Justitie hebben een wetsvoorstel klaarliggen ter realisering van een en ander.
De mogelijkheid tot winstuitkering gaat niet gelden voor instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Private partijen in de thuiszorg, die nu al winst kunnen uitkeren, zullen zich straks moeten conformeren aan de regels van de maatschappelijke onderneming.
Het is nog niet duidelijk of het kabinet instemt met de plannen van Klink en Hirsch Ballin.
 
Site Meter