dinsdag 28 juli 2009

Omvorming bestuurlijke structuur van de NVAZ

In juli vorig jaar heeft het bestuur van de NVAZ besloten om met de NVAZ een nieuwe koers in te zetten. In de Verbreding van december 2008 bent u daarover geïnformeerd onder het kopje: "Naar een nieuwe dynamiek voor de NVAZ".
Inmiddels is dit beleid verder geconcretiseerd en heeft het bestuur de leden op 6 juli 2009 een nieuwe brief geschreven. Vanwege het belang ervan en vanwege de openheid in deze nemen wij deze brief integraal op:

Geachte Leden,

1. Inleiding
Vorig jaar oktober hebben wij u bericht over de omvorming van de NVAZ naar een meer door de Leden gedragen vereniging, met een stimulerend en ondersteunend verenigingssecretariaat, zonder hiërarchie, met op inhoud gerichte inzet (zie bijlagen van 6 okt 08 Evaluatie NVAZ en begroting 2009). Dit was nodig omdat de NVAZ door de Leden (qua contributie) niet financierbaar bleek. Daarbij behoort ook een andere bestuurlijke structuur, meer op maat toegesneden van de (bescheiden) Vereniging. Ook hier geldt: inhoud, geen procedures.

Daarover is tussen Bestuur en Ledenraad intensief overlegd. Bijgaand vindt u onze conclusies.

2. Aanleiding
De aanleiding voor deze brief is ontstaan tijdens de laatste Ledenraad vergadering op 11 maart jl. In een nagesprek met de aanwezige leden en de voorzitter van het bestuur kwamen de bestuurlijke werkwijze en de resultaten van de NVAZ aan de orde en ontstond de mening dat er op beide gebieden verbeteringen mogelijk zijn.
Inhoudelijk is er de afgelopen twee jaar nog te weinig gebeurd. De aandacht is voornamelijk naar interne kwesties gegaan, met name naar financiële perikelen, en de daardoor noodzakelijke Bureauaanpassing. De gewenste samenhang tussen de zorgaanbieders kan beter. Het naar buiten zichtbaar maken en vermarkten van de antroposofische zorg is nog niet effectief
genoeg.

3. Wegen naar vernieuwing: evaluatie.
● Opheffen Ledenraad. Binnen de huidige setting is de Ledenraad niet productief. Dat blijkt uit de geringe opkomst bij de Ledenraad vergaderingen: de leden vragen zich af wat hun taak is en er zijn ook verschillen van inzicht opgetreden tussen bestuur en Ledenraad die niet vruchtbaar waren. De Ledenraad werd onbedoeld concurrerend aan het Bestuur. Bovendien zijn veel Leden niet in de Ledenraad vertegenwoordigd, anders dan getrapt via de sectoren. Die Leden komen op grote afstand te staan. Hun betrokkenheid bij de NVAZ is gering.
● Wisselen bestuursleden. De taak van het bestuur kan opnieuw worden gedefinieerd. Het is niet (meer) nodig dat bestuurders van instellingen uit de verschillende sectoren zitting hebben in het bestuur. Ook bestuursleden kunnen op inhoud intreden.

4. Wegen naar vernieuwing: opbouw
● Omvorming naar een verenigingsmodel: Voorstel is dat er een bestuur en een Algemene Ledenvergadering komt die tenminste 2x per jaar bijeengeroepen wordt, waarvan één de jaarvergadering is.
● De Leden kunnen 1x per jaar (tijdens de jaarvergadering) stemmen over jaarstukken, begroting en benoeming bestuursleden en spreken over voornemens van het bestuur.
● Eventueel laten we de statuten nog in stand, formeel neemt in dat geval de Ledenraad op de “jaarvergadering” de statutaire besluiten na consultatie van de aanwezige Leden.
● Naast initiatieven die het bestuur op de drie kerngebieden Kwaliteit, PR/Communicatie en Onderzoek neemt, wordt ook ieder lid uitgenodigd eventueel met het bestuur, initiatieven te nemen en daarvoor (eventueel mede) de inhoudelijke en financiële (geldwerving, inkomsten en uitgaven-) verantwoording te nemen. Het verenigingssecretariaat verleent ondersteuning.

5. Overwegingen bij dit voorstel.
Wat worden de taken van het bestuur van NVAZ?
● Uitdragen van de belangen van de antroposofische zorg bij de overheid, parlement, zorgaanbieders etc. (taak voorzitter).
● Opstellen begroting, jaarstukken, bijeenroepen van de Ledenvergadering, alsmede opstellen beleidsvisie en prioriteiten.
● Faciliteren van initiatieven door:
financiering
coördinatie/advies vanuit het overzicht over het geheel.
● Samenhang verzorgen, verbindingen leggen, communicatie intern en extern.

Wat worden de taken van het verenigingssecretariaat?
● Interne communicatie.
● Ondersteuning van bestuur, leden en Algemene Ledenvergadering; ook op de inhoudelijke kernthema’s.
● Helpdesk, vragen beantwoording.
● Ondersteuning initiatieven.
● (Betaalde) ondersteuning sectoren/beroepsgroepen.

Wat zijn de taken van de Leden?
● Betalen van contributie
● Kosten voor het bureau en bestuur.
● Kosten initiatieven, beleidsthema’s.
● Kosten voor jaarstukken ed.
● Kosten voor interne communicatie en externe uitstraling.
● Vitaal houden van NVAZ op strategie, inhoud en uitvoering.

6. Tijdens de omvorming
De huidige bestuursleden zullen indien mogelijk nog ca. een jaar aanblijven en de taken voortzetten die ze op zich genomen hebben. Nieuwe bestuursleden zullen ondertussen geworven worden.
Op 24 november 2009 wordt een eerste ALV gehouden.

7. Verenigingssecretariaat
De formatie wordt afgeslankt, niet zozeer in aantal, maar wel in geld naar een Verenigingssecretariaat. Twee a drie beleidssecretarissen voor de kerngebieden Kwaliteit, PR/Communicatie en Onderzoek zullen met één secretaresse het verenigingssecretariaat gaan vormen. Het gaat om een dynamische professionalisering.

Wij vertrouwen erop u hiermede in voldoende mate te hebben ingelicht. Op de eerstvolgende ALV kunnen we desgewenst hierover nog nader in gesprek gaan met elkaar.

Hoogachtend, namens het NVAZ-bestuur,

Bert Vroon
voorzitter

Geen opmerkingen:

 
Site Meter