woensdag 18 februari 2009

Algemeen nieuws

Baarmoederhalskanker

Vanaf 10 februari krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Dit is een eenmalige actie om meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden te laten vaccineren. In september starten de reguliere inentingen van 12-jarige meisjes binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een half jaar.
De NVAA heeft een Folder uitgebracht over de Vaccinatie tegen dit Humaan Papilloma Virus (HPV). U kunt de Folder hier downloaden.

Congres “Samen genezen”

Op 20 maart vindt in Utrecht het congres “Samen genezen” plaats, dat de samnenwerking tussen regulier en complementair beoogt. Het gaat uit van de ABB (Biofysische geneeskunde). Zie www.samen-genezen.nl

Kanker nu doodsoorzaak nummer één

In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten.

Kanker is in 2008 voor het eerst de belangrijkste doodsoorzaak. In de eerste tien maanden van vorig jaar overleden 33,9 dui­zend mensen aan kanker, tegen 33,1 duizend aan een hart- of vaatziekte. Bij mannen is kanker al sinds 2005 de belangrijk­ste doodsoorzaak. Bij vrouwen staat kanker nog op de tweede plaats, maar het verschil met hart- en vaatziekten neemt snel af.

Bussemaker: Meer allochtonen laten instromen in de zorg

Zorginstellingen moeten profiteren van de economische problemen. Ze moeten ervoor zorgen dat meer allochtonen geïnteresseerd raken en instromen in de directe zorg, aldus de staatssecretaris in haar toespraak tijdens de aftrap van het project ‘Kleurrijke Zorg Werkt!’ in het MCH Westeinde in Den Haag.
Het doel van het project is om meer allochtonen te laten instromen en participeren in de sector zorg en welzijn. Dat probeert het project te bereiken door middel van trajecten van scholing en begeleiding.
De gezondheidszorg krijgt steeds meer cliënten uit andere culturen en het tekort aan personeel groeit. Het werven en opleiden van allochtonen is één van de mogelijkheden om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden.

Uitstel invoering Elektronisch Patiëntendossier


De verplichte aansluiting op het elektronisch patiëntendossier (EPD) van huisartsen en andere zorgverleners wordt uitgesteld.

De minister gaat ervan uit dat de verplichte aansluiting op het EPD een paar maanden tot een half jaar langer op zich zal laten wachten. Dat zal gebeuren als het leeuwendeel van de huisartsen, apothekers en specialisten is aangesloten. Nu zijn dat er 88; de eerste helft van dit jaar moeten het er achthonderd zijn. Het grootste gedeelte van de zorgaanbieders zal zich naar verwachting tegen het einde van dit jaar aansluiten op het landelijke elektronisch patiëntendossier.
Begin 2010 zouden 6500 zorgaanbieders moeten zijn aangesloten.De minister benadrukte dat iedere patiënt straks zijn eigen EPD kan inzien via zijn eigen computer. Ook kan iedereen deze gegevens zelf opslaan en uitprinten. De bezwaren van de sceptici en tegenstanders wuift de minister weg.

PGO-organisaties bundelen kennis

De Chronisch zieken en Gehan­dicapten Raad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Oude- renorganisaties (CSO) en de Ne­derlandse Patiënten Consumen­ten Federatie (NPCF) hebben, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijk Gehandi­capten (PlatformVG), de krach­ten gebundeld.
Zij hebben hun ondersteuningsprogramma's voor lidorganisaties met elkaar verbonden en uitgebreid. Samen hebben zij het Programma Versterking en Ondersteuning PGO-organisaties, PGOsupport, opgezet. Een van de eerste acties van PGO­support is de lancering van een website, http://www.pgosupport.nl/ op 15 januari 2009 jl.
Op deze interac­tieve site kunnen PGO-organisaties hun kennis en informatie delen met PGOsupport, maar vooral ook onderling. De site biedt een forum waar PGO-organisaties ideeën en meningen met elkaar kunnen uit­wisselen over thema's die zij zelf belangrijk vinden. De uitkomst van zo'n discussie wordt opgenomen in een document, waarop organisa­ties op Wikipedia-achtige manier kunnen reageren. Zo ontstaat een document waarin alle kennis en ervaring van de verschillende par­tijen verwerkt is. Dat eindproduct wordt dan in een kennisbank op­genomen.

Regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten
Vanaf 2009 krijgen chronisch zieken en gehandicapten automatisch op basis van een aantal indicaties een tegemoetkoming in de kosten.
Hoogte ervan varieert van 150 tot 500 euro, afhankelijk van zorgbehoefte en leeftijd (65+ 0f 65-). Het geld wordt in november 2010 overgemaakt. Arbeidsongeschikten (meer dan 35% op 1 juli 2009 ) met een uitkering via het uwv, krijgen rond augustus 2009 een netto tegemoetkoming van 350 euro.
Hier staat tegenover dat voor aftrek bij de fiscus de volgende posten vervallen: verzekeringspremies incl. aanvullende verzekering, huisapotheek, uitgaven wegens ouderdom, chronisch ziekte en arbeidsongeschiktheid, visuele hulpmiddelen als bril en lenzen, ooglaser-behandelingen, eigen bijdrage awbz/wmo (hiervoor in de plaats komt korting op de eigen bijdrage voor deze kosten), uitgaven voor adoptie, overlijden en kraamhulp.
Nog wél aftrekbaar blijven: genees- en heelkundige hulp (zoals eigen bijdragen kronen en bruggen), vervoer, eigen bijdrage medicijnen, dieetkosten, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek (0,19 ct.) en niet-visuele hulpmiddelen, zoals steunzolen, kunstgebit, aanpassing woning.Zie voor uitgebreide informatie over deze nieuwe regeling de website van het ministerie van volksgezondheid (http://www.minvws.nl/) of vraag de belastingtelefoon: 0800-0543

Geen opmerkingen:

 
Site Meter