dinsdag 16 juni 2009

Algemeen Nieuws

Patiënt laat pil met bijwerking staan

Patiënten laten geneesmiddelen die zij langdurig dan wel hun hele leven moeten slikken, staan als ze veel last van bijwerkingen hebben. Ze kiezen liever voor een minder effectief middel zonder bijverschijnselen dan voor een effectieve pil die vervelende bijeffecten heeft.

Dit constateert apotheker Hans-Peter Bootsma op basis van eigen onderzoek. Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van bijwerkingen op patiënten die een middel lang moeten gebruiken.

Dokters houden omvang eigen groep bewust krap

Opheffing van de numerus fixus is “buitengewoon onverstandig”, zegt KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman. “Het maakt de zorg duurder en het leidt tot kwaliteitsverlies.”
Minister Klink heeft onlangs de Raad van de Volksgezondheid en Zorg om advies gevraagd over afschaffing van de numerus fixus. Klink gaat ervan uit dat de salarissen van de medisch specialisten zo hoog zijn, vanwege de schaarste van het aanbod. Door meer artsen op te leiden, hoopt de minister de inkomens te temperen. De KNMG ziet meer in het promoten van een andere beroepsgroep, de “nurse practitioner”, die de patiënten tevredener zou maken. Het advies van de RVZ wordt na de zomer verwacht.

Fusie ziekenhuis en zorgverzekeraar niet verbieden

Er hoeft geen wettelijk verbod te komen op fusies tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg komen niet in het geding door fusies.
Dat blijkt uit het onderzoek van de commissie verticale integratie. Klink stuurde het eindrapport daarvan recent naar de Tweede Kamer.
Een fusieverbod is volgens de commissie geen oplossing voor de problemen die spelen op de zorgmarkt. Daarnaast is het wettelijk niet haalbaar om een verbod in te stellen, aangezien een verbod in strijd is met het Europees recht en zelfs makkelijk te omzeilen is.

Competenties spirituele zorg in de palliatieve fase

Het rapport 'Competenties voor het bieden van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten' biedt een basis voor verdere discussie.

Annemieke Kuin inventariseerde voor Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, verschillende visies van deskundigen op het gebied van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Het uiteindelijke doel is aandacht voor zingevingsvragen en spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Het omgaan met spirituele behoeften is de taak en verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener die zorg biedt aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, dus niet het alleenvertoningsrecht van geestelijke verzorgers.
Agora heeft dit project uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van VWS.

De patiëntenfederatie betaald door VWS: his masters voice?

De NPCS wordt vrijwel helemaal door de rijksoverheid betaald, voor een deel via de stichting PGO:,,een unit van het agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland” (eigen website).
Via PGO ontving de NPCF 1.331.581 plus 312.500 plus 1.673.132 dus 3.317213 euro. Opgeteld bij de 5.601.491 euro rechtstreeks uit de begroting van VWS is het totaal over 2007 dat de NPCS van VWS heeft gekregen: 8.918.704 euro.
Het valt bij sommigen op dat de NPCF vaak hetzelfde geluid laat horen als het ministerie van VWS.

CG-Raad: te weinig draagvlak voor snelle invoering EPD

De CG-Raad benadrukt dat een kleine half miljoen mensen bezwaar heeft gemaakt tegen opname in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Bovendien werd onlangs bekend dat eenderde van de artsen niet wil dat hun eigen medische gegevens in het EPD worden opgenomen. De artsen vinden dat de privacy onvoldoende is gewaarborgd en dat de veiligheid van het systeem nog onvoldoende is. Ook de correctheid en betrouwbaarheid van de patiëntgegevens vinden de artsen nog onvoldoende gegarandeerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een steekproef van het blad Medisch Contact. De CG-Raad vindt dat er daardoor onvoldoende draagvlak is om het EPD al per 2010 in te voeren.Recent is ook bekend geworden dat niemand officieel aansprakelijk is als er misbruik wordt gemaakt van patiëntgegevens uit het EPD. Mensen met klachten over misbruik kunnen bovendien nergens terecht. Ook is er geen meldplicht wanneer privégegevens in verkeerde handen vallen.

De CG-Raad vindt dat het EPD pas ingevoerd kan worden als de veiligheid, het eigendom van gegevens en het inzagerecht goed zijn geregeld. Daarnaast wil de CG-Raad dat het EPD alleen die gegevens bevat die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter