dinsdag 3 maart 2009

Instellingen Algemeen

Algemene Rekenkamer en RvT

De Algemene Rekenkamer vergeleek jaarverslagen van 84 raden van toezicht bij ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen. Conclusie in een vandaag verschenen rapport: ‘Ze geven vaak nog weinig inzicht in de manier waarop raden van toezicht hun taken vervullen.’

Het blijkt nauwelijks te achterhalen op welke gronden de raad van toezicht tot een beoordeling van bestuur en instelling komt. Laat staan dat de buitenwacht het zou kunnen volgen. Minder dan de helft van de raden meldt of het functioneren van het bestuur onderwerp van gesprek is geweest, en iets meer dan de helft slechts doet uitspraken over het behalen van doelstellingen.
Over de benoeming èn bezoldiging van bestuurders meldt de helft van de toezichthouders helemaal niets. Als positief punt noemt de Rekenkamer dat de toezichthouders meestal wel de moeite nemen om gebruik te maken van externe bronnen als een accountant. Ook blijkt één op de drie raden zelf de accountant te benoemen.

Ook de revalidatiezorg buiten de Revalidatiecentra wordt overgeheveld per 1-1-2010

Hoewel de bewindslieden zeggen dat een draagvlak daarvoor onontbeerlijk is, worden wordt de somatische revalidatie – voor zover die zich buiten de gevestigde revalidatiecentra afspeelt - overgeheveld naar Zorgverzekeringswet per 1-1-2010.
Eén financierings- en sturingssysteem draagt bij aan een goede afweging van alternatieven (welke vorm van zorg is het best voor de cliënt) en dus een betere organisatie van de zorgketen. Tot slot zorgt de overheveling voor meer logica in de financiering: revalidatiezorg die geleverd wordt door revalidatiecentra valt ook al onder de Zvw.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter