woensdag 16 december 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering NVAZ


Verslag Algemene Ledenvergadering NVAZ
d.d. 24 november 2009

Onderstaand het verslag dat gemaakt is van de ALV op 24-11-2009. Bewust is ervoor gekozen om – gezien het belang van het moment – het verslag hiermee vrijwel onverkort in De Digitale Verbreding op te nemen. Enkele details, onder meer de opmerkingen in de rondvraag, zijn hier weggelaten. Het volledige verslag wordt in concept aan de leden toegestuurd en zal in de voorjaarsvergadering worden vastgesteld.

Welkom en introductie

Voorzitter dhr. Bert Vroon heet de aanwezige leden welkom. Welkom geheten wordt met name ook prof. Hans Reinders, speciaal genodigd in verband met de presentatie van de resultaten van de Lievegoed Leerstoel.

Ter introductie leest de voorzitter een vertaling van het gedicht ‘Stufen’ van Hermann Hesse:

Zoals iedere bloei verwelkt en iedere jeugd
voor de ouderdom wijkt,
zo bloeit ook iedere wijsheid op en iedere deugd
tot hun tijd gekomen is, want het kan niet eeuwig duren.
Zo moet het hart bij iedere levensroeping
bereid zijn afscheid te nemen
en opnieuw te beginnen,
om zich moedig en zonder treuren
in andere, nieuwe verbindingen te begeven.
Maar bij ieder nieuw begin
woont een engel in
die ons beschermt en die ons helpt te leven.
Wij moeten blijmoedig ruimte na ruimte doorschrijden,
en aan geen mogen wij vastklampen.
De wereldgeest zal ons niet binden en verengen.
Hij zal ons fase na fase omhoogheffen en verruimen.
Nauwelijks zijn wij in een levenskring thuis
en door en door ingeburgerd,
er dreigt alweer indutten.
Alleen wie tot opbreken bereid is en op weg te gaan,
kan zich aan een verlammende gewenning ontworstelen.
Zelfs wellicht nog in het doodsuur
zullen nieuwe ruimten ons weer jong maken.
De roep van het leven aan ons zal nooit eindigen.
Welaan dan hart, neem afscheid en blijf gezond.

Dit gedicht is passend bij het huidige moment in de korte biografie van de NVAZ, waarbij een moeilijke periode wordt afgesloten, en opnieuw een visie en perspectief voor de toekomst geformuleerd kunnen worden.

Reeds een half jaar na het samengaan van de activiteiten van HPV en FAG in de NVAZ, zoals juridisch, financieel en organisatorisch vormgegeven door het Oprichtingsbestuur – niet zijnde het (huidige) sinds september 2007 opererende bestuur – rezen aanzienlijke financiële problemen. De organisatorische NVAZ-werkelijkheid en de contributiekracht van de leden waren volledig uit balans. De NVAZ was simpelweg in die vorm niet financierbaar.

Dat de NVAZ nog bestaat is mede te danken aan de hulp in financiële zin van enkele grote instellingen. Het personeel kon met inzet van een detacheringconstructie worden ondergebracht bij Zonnehuizen, hierdoor kon de continuïteit gewaarborgd blijven. Bij alle moeilijkheden is de overtuiging blijven bestaan dat de antroposofisch geïnspireerde zorg, met een omvang van ± 1% van de totale zorg in Nederland, over een unique selling point beschikt en dat het toch niet zo mag zijn dat de bundeling tot een herkenbaar gezicht en aanspreekpunt verdwijnt. Sinds de aanvang zijn de contributiebijdragen met in totaal zo’n 20% teruggebracht.

Inspiratie puttend uit de antroposofische identiteit kunnen naar de toekomst toe vier kernthema’s worden onderscheiden:

1. Communicatie; zichtbaar worden van een herkenbare identiteit

2. Onderzoek; verhelderen wat antroposofisch geïnspireerde zorg inhoudt

3. Kwaliteit; zichtbaar maken, onderzoeken: is kwaliteit van antroposofisch geïnspireerde zorg zichtbaar te maken in de huidige gangbare modellen, of moet een extra instrument worden ontwikkeld?

4. Lobbyen; proactief invloed uitoefenen op de overheid met als doel: maximale beschikbaarheid van therapieën en medicijnen, zo mogelijk btw-vrij

Voorgesteld wordt om niet uitgebreid in te gaan op de negatieve ontwikkelingen van de NVAZ tot nu toe, deze zijn voldoende in de stukken te lezen. De voorzitter hecht er waarde aan om deze periode af te sluiten en met name constructief naar de toekomst te kijken. Dat is ook de reden dat later in de vergadering het woord aan de leden is om aan te geven wat de speerpunten voor beleid moeten zijn.

Goedkeuren van het Jaarverslag 2008

Voor een compleet beeld van de gebeurtenissen is ook het jaarverslag 2007 meegezonden. Het jaarverslag 2008 is met name geschreven voor onszelf, het is geen verslag om trots mee naar buiten te treden. Het geeft met name het georganiseerde onvermogen weer dat helaas de overhand had. Het financieel jaarverslag als onderdeel is reeds goedgekeurd in de Ledenraad op 13 juni 2009. Hierbij wordt door de vergadering aan het Jaarverslag 2008 in zijn geheel goedkeuring verleend, informeel door de Algemene Ledenvergadering, formeel door de Ledenraad, ter vergadering vertegenwoordigd door vijf leden.

Wijziging van de structuur van de NVAZ

Voorgesteld wordt het bestuur te mandateren al het nodige te doen om tot een wijziging van de statuten te komen overeenkomstig de voorgenomen structuurverandering. Hierbij zal de Ledenraad worden opgeheven, en zal daarvoor in de plaats een Algemene Ledenvergadering in de statuten worden opgenomen.

Ter introductie wordt de achtergrond van dit voorstel samengevat. Deze is gelegen in het gegeven dat de constructie met bestuur en ledenraad niet goed werkte. Er ontstond ongewild een concurrerende verhouding en negatieve energie. Bovendien werd de ontmoeting met de leden gemist, deze waren niet alle in de Ledenraad gerepresenteerd. De Ledenraad heeft reeds formeel met het voorstel tot structuurverandering ingestemd in zijn vergadering van 13 juni 2009. De vormgeving van het stemrecht zal voor de nieuwe structuur nog worden uitgewerkt. Formeel is de Ledenraad nog de bevoegde instantie in overeenstemming met de vigerende statuten.

Het onderwerp komt terug in de voorjaarsvergadering 2010 van de ALV.
De vergadering stemt in met de voorgestelde structuurwijziging en procedure.

Vaststellen begroting 2010

Ten aanzien van de begroting wordt het volgende toegelicht:

Vermoedelijk zal het jaar 2009 weer met een licht positief resultaat kunnen worden afgesloten. Er zal de komende jaren echter nog een negatief eigen vermogen afgebouwd moeten worden, hetgeen nog 3 à 4 jaren in beslag zal nemen. Positief was dat in 2008 de toenmalige HPV-leden zich bereid hebben getoond samen de kosten van Lectoraat, Leerstoel en overige onderzoeksactiviteiten te blijven dragen, hetgeen de begroting NVAZ heeft ontlast.

De voorgestelde begroting 2010 – met een krimp van 10% ten opzichte van 2009 – laat een ondergrens zien, datgene wat minimaal nodig is om De Digitale Verbreding in de huidige vorm en de meest noodzakelijke projectondersteuning te kunnen realiseren. We zijn in de magere jaren van de vereniging; het zou wenselijk zijn wanneer op termijn meer ingezet kan worden op basis van wat de vereniging wil ten aanzien van de genoemde kernthema’s.

In de begroting 2010 is de Leerstoel tot 01-09-2010 opgenomen. In de voorjaarsvergade­ring zal de discussie gevoerd en het besluit genomen worden over een mogelijk vervolg, waarvoor dan ook een aanvullende begroting vastgesteld moet worden.

De huidige financiering van het Lectoraat gaat tot eind 2010. De Lector zal gevraagd worden in de voorjaarsvergadering een presentatie te geven; ten aanzien van de Lectoraat zal in de najaarsvergadering een besluit genomen worden over een mogelijk vervolg.

Ten slotte wordt de begroting NVAZ 2010 in de vergadering formeel vastgesteld door de Ledenraad.

De overige aanwezigen spreken zich namens de betreffende leden informeel instemmend uit ten aanzien van de begroting 2010.

Presentatie Bernard Lievegoed Leerstoel

Zoals bekend wordt vanuit de NVAZ door de voormalig HPV-leden de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gefinancierd. Deze loopt af per 01-09-2010, waarmee in de begroting rekening is gehouden.

In de Algemene Ledenvergadering van voorjaar 2010 zal de vraag aan de orde worden gesteld of de Leerstoel toch moet worden voortgezet tegen een overeenkomstige contributieverhoging.

Vooruitlopend op de te voeren discussie is prof. Hans Reinders, houder van de Leerstoel, uitgenodigd om ter vergadering een presentatie te geven over de Leerstoel. Dit gebeurt aan de hand van de recent verschenen publicatie ‘De kunst van het zorgen’, waarvan aan alle deelnemers een exemplaar wordt uitgereikt. Daarbij worden fragmenten vertoond van een film die ter gelegenheid van het onderzoek werd gemaakt.

De kracht van het boek ligt erin dat het niet de zoveelste publicatie is die over de betekenis van verbinding handelt, maar dat vooral concreet beschreven wordt hoe verbinding in zijn werk gaat. De gedachtegang erachter is dat de kwaliteit van zorg in werkelijkheid met de huidige instrumenten zoals het HKZ-certificatieschema niet te meten is. Met behulp van een andere discipline – in dit geval de culturele antropologie – wordt in dit onderzoek de kwaliteit niet gemeten, maar vanuit deelnemersperspectief beschreven. Beoogd wordt om hierop voortbordurend een model te ontwikkelen als alternatief voor instrumenten als HKZ, om kwaliteit van zorg op een andere wijze toch weldegelijk vergelijkbaar te maken. In plaats van in getallen wordt kwaliteit hierbij in beelden weergegeven.

Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de antroposofische identiteit van de zorg, maar om zichtbaar te maken waar het überhaupt in de langdurige zorg werkelijk om gaat. De echte dragende kracht van kwaliteit in dit type van zorg is met name de relatie tussen de zorgende en de cliënt. Er is bewust voor gekozen om het boek bij een reguliere uitgever uit te brengen.

Dit onderzoek is een eerste vrucht van de Lievegoed Leerstoel. Er lopen nog een vijftal projecten, nog twee projecten liggen in het verschiet.

Vanuit Inspectie, een zorgverzekeraar en het ministerie wordt deze ontwikkeling met belangstelling gevolgd. Er liggen voor de komende jaren voor dergelijk onderzoek – waarbij het om maatschappelijk uiterst relevante onderwerpen gaat – veel kansen.

In de ALV voorjaar 2010 zal aan de hand van een notitie de vraag naar een mogelijk vervolg van de Lievegoed Leerstoel aan de orde worden gesteld.

De leden aan het woord over de NVAZ

In een dynamische werkvorm worden ten slotte de aanwezige leden uitgedaagd zich te uiten over de speerpunten van beleid en taken voor de toekomstige NVAZ. Dit gebeurt in groepjes van drie leden, bij voorkeur dezelfde sector vertegenwoordigend. Gevraagd wordt om ten aanzien van de in de introductie genoemde vier kernthema’s aan te geven wat de beleidsvoornemens van de NVAZ zouden moeten zijn. Het resultaat zal onverkort in De Digitale Verbreding worden weergegeven. Het bestuur zal zich over de resultaten buigen en gemotiveerd aangeven wat wel en wat niet in een nieuw te formuleren beleidsplan voor 2010 e.v. wordt overgenomen.

Sluiting

Met dank aan ieders aanwezigheid en bijdrage sluit de voorzitter na de rondvraag ten slotte de vergadering.

Verslag: Maarten Michiel Mahler

Geen opmerkingen:

 
Site Meter