woensdag 16 december 2009

Rubricering aandachtspunten leden

N.a.v. de ALV NVAZ 26 november 2009

Algemeen

 • NVAZ …………. (verbinding) fourageplaats, ontmoetingsplaats voor alle verschillende vormen van antroposofische zorg.
 • De medische beweging tot één maatschappelijk beleidsinstrument verenigen - zoals de Sektion dat “naar binnen” als opgave heeft.
Kwaliteit

 • Kwaliteitsontwikkeling
  • Maatschappelijke relevantie
  • Explicitering van de zorg → vanuit pat. perspectief
 • Het maken van standaarden van behandeling en verwijzing naar antroposofische therapieën binnen antroposofische therapeutica op landelijk niveau.
 • Kwaliteitsontwikkeling - beschrijving / presentatie.
Onderzoek

 • Resultaten A. zorg zichtbaar maken
  • → onderzoek
  • methode zichtbaar / overdraagbaar maken
  • voor (1), (2), (3)
 • NVAZ als Ontwikkelacademie voor gezamenlijke ontwikkeling gecombineerd met medisch-pedagogische ontwikkeling.
 • gerichte perspectieven, de afzonderlijke therapeutische disciplinair overstijgend, als een basisopleiding voor de NVAZ participant breed, niet alleen gericht harde cijfermatige kant, maar ook de beelden en interactuele aspecten.
 • NVAZ als jaar …. voor onderzoek in de praktijk van de cure, care en eerstelijnsgezondheidszorg
 • Het zichtbaar maken van de zorg van antroposofische therapeutica in de vorm van een kosten en baten analyse. Hypothese is dat antroposofisch zorg preventief werkt en op lange termijn financieel gunstig is.
PR en communicatie

 • Belangenbehartiging / profileren
  naar buiten de NVAZ:
  * wettelijke kaders
  * zorgverzekeraars
  * “koepelfunctie” ook voor beroepsverenigingen
  facilitering → naar binnen de NVAZ
 • Zoeken naar een “vertaling” van de bron van waaruit je werkt, zodat je herkiesbaar bent vanuit je antroposofische bron en tegelijk een voor de mensen herkenbaar “product” neerzet.
  De tijdgeest maakt dat de mensen het makkelijk oppakken en zoeken.
  We kunnen nu ... & vrijmoediger mee naar buiten treden (niet sektarisch meer).
 • Maatschappelijk zichtbaar worden, ook in gremia de zorgverzekeraars, VWS en koepels. Dit is taak van NVAZ (Vooral 1e lijns zorg van belang).
 • NVAZ voortouw. Communicatie naar overheid, verzekeraars etc. Zowel voor:
  • 1e lijn (1)
  • voor cure (2)
  • voor care (3)
 • Verbinding tussen (1), (2) en (3)
 • Leren kennen van elkaar
 • Loketfunctie voor burgers en media
 • PR coördineren voor (1), (2), (3) faciliteren, delen van expertise

Marketing

 • Ontwikkelen van antwoorden op ontwikkelingen in de eerste lijn zoals bijv. de zorgketens. NVAZ zou hierin vooral moeten coördineren, expertise vanuit niet eerste lijn zou hierbij ingebracht kunnen worden.
 • Hoe bereik je jonge mensen van je beroepsgroepen. Hoe aansluiting maken.
  Multidisciplinaire aanpak is waardevol.
 • Publicitaire aandacht zoeken, elk feit aangrijpen om positieve aandacht te geven.
  Zichtbaar maken van antroposofisch geïnspir. zorg zal het leidende thema moeten zijn.
 • Belangenbehartiger en marketier naar externe (strategische) actoren
  waaronder verzekeraar, overheden, inspectie, maatschappelijke gremia.
 • En het vermarkten van deze antroposofische therapieën in de samenleving.
 • Het leggen van verbindingen in het maatschappelijk veld met collega zorgaanbieders en inkopers, instituties waardoor een “open gesprek” een aanvulling van expertise deskundigheid ontstaat en het delen van problemen.
 • In één stroom de eigen binnenwereld en de erkenning van de kwaliteit (als resultaat van de werkzaamheid van uit de binnenwereld) in de buitenwereld verzorgen.
 • Sterker maken voor de maatschappelijke erkenning van niet BIG geregistreerde beroepen.

Zorgverzekering

 • Antroposofische therapieën opgenomen in basispakket zorgverzekeraar.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter