dinsdag 1 september 2009

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Verpleeghuisarts wordt specialist ouderengeneeskunde

Vanaf 15 juli 2009 heet de ver­pleeghuisarts officieel specialist ouderengeneeskunde. De minis­ter van VWS heeft hiermee op 15 januari ingestemd.

De naam ver­pleeghuisarts is vanaf 15 juli geen beschermde titel meer. Vanaf die datum is 'specialist ouderengeneeskunde' de officiële bescherm­de titel waaronder geregistreerde leden van de beroepsgroep in liet betreffende specialisten register staan ingeschreven.
NVVA, de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal ge­riaters, heeft destijds het initiatief genomen voor een wijziging van de naam van de beroepsgroep.

De aanleiding was de verbreding van het vakgebied, waarvan ook de sociale geriatrie nu deel uitmaakt. Ouderen en chronisch zieken wil­len bij voorkeur in hun eigen om­geving blijven wonen. Ook als zij als gevolg van multiple pathologie kwetsbaar zijn, moeten zij daar complexe professionele zorg en behandeling kunnen ontvangen. Omdat dit betekent dat de ver­pleeghuisarts niet langer alleen zorg verleent in het verpleeghuis, maar ook in het verzorgingshuis en bij mensen thuis, was de naam niet meer passend. De verbreding van het vakgebied stelt ook nieuwe eisen aan de beroepsuitoefening. Dit heeft geleid tot een verzwaring van de opleiding.

Met de komst van de nieuwe naam voor de beroepsgroep verandert ook de naam van de vereniging. Verenso is de nieuwe naam voor de NVVA. Verenso is een samenvoe­ging van vereniging en specialisten ouderengeneeskunde/sociaal-geriaters. De nieuwe naam benadrukt zowel de zakelijke kant van de ver­eniging als de menselijke kant van de beroepsgroep.

Verzorgingshuizen dwingen vrijwillige bijdrage af

Verpleeg- en verzorgingshuizen bieden hun bewoners de laatste jaren meer extra service.

Het gaat dan om de zgn. bewassing, extra eten en drinken, kapper of pedicure, vervoer bij uitstapjes en kranten of internet. Deze extraatjes vallen niet onder de AWBZ. De prijzen daarvoor lopen per instelling sterk uiteen. Bussemaker staat achter het principe dat mensen voor extra's in de zorg ook extra betalen. Alleen moet de basiszorg wel voldoende zijn, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze stelt vast dat er instellingen zijn die niet voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg maar hun bewoners wel confronteren met extra bijdragen.
Dit noemt ze 'onwenselijk'

Bemoeizorg voor ouderen: betuttelend of beschermend?

Huisartsenvoorzieningen worden geconfronteerd met een groeiend aantal zeer kwetsbare ouderen, waarop de probleemgestuurde huisartsenzorg nog onvoldoende is ingesteld.

De probleemgestuurde werkwijze van Nederlandse huisartsen wordt gewaardeerd door patiënten, maar is voor zeer kwetsbare ouderen minder geschikt. Voor hen verdient een proactieve en soms zelfs paternalistische werkwijze de voorkeur. Ook de ziekenhuiszorg is nog onvoldoende toegesneden op het verblijf en herstel van zeer kwetsbare ouderen. In het ziekenhuis vormt met name de coördinatie van de medisch specialistische zorg bij multimorbiditeit een complex probleem, waarvoor inmiddels succesvolle oplossingen zijn bedacht en uitgeprobeerd.

Het KNMG-congres ‘Van het concert des levens’ op donderdag 1 oktober 2009 wijdt een workshop aan deze kwetsbare ouderen. Wat zijn de nieuwe werkwijzen in de zorgverlening voor deze patiëntengroep in de huisartsenvoorziening en het ziekenhuis?

Geen opmerkingen:

 
Site Meter