vrijdag 13 november 2009

Instellen Platform Onderzoek NVAZ

.
Zoals eerder bericht zijn in wisselwerking tussen bestuur en ledenraad NVAZ drie kernthema’s geformuleerd waarop de aandacht binnen de vereniging met name zal worden gericht, te weten Communicatie, Onderzoek en Kwaliteit.

Op 9 september is in het bestuur over het thema onderzoek gesproken, mede naar aanleiding van een uitgebreide inventarisatie van alle activiteiten op gebied van onderzoek die in het veld van de NVAZ gaande zijn. Tevens is gesproken over de wijze waarop onderzoeksactiviteiten in NVAZ-verband het beste kunnen worden gebundeld, er van uitgaande dat dit in een behoefte voorziet.

Uit deze bespreking zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
Er gebeurt zeer veel op gebied van onderzoek bij leden van de NVAZ. Er wordt zeker een meerwaarde verwacht wanneer dit op een geschikte wijze wordt gebundeld. Hierdoor kan een goed en actueel overzicht van activiteiten ontstaan, kan overlapping worden voorkomen en optimale aansluiting worden bevorderd.
Hiertoe wordt een Platform Onderzoek in het leven geroepen. Wezenlijk hierbij is dat het vorm krijgt als forum, dus niet zoals in de vroegere constellatie als mandaatgroep. Dit houdt mede verband met het gegeven dat in deze tijd bij de leden de nodige expertise en deskundigheid aanwezig is om onder eigen regie en verantwoordelijkheid onderzoeksactiviteiten te ontplooien.
Binnen het bestuur is ervoor gekozen dat bestuursleden van de NVAZ zich als portefeuillehouder (niet als mandaathouder) met een kernthema verbinden. Voor het thema Onderzoek was dit dhr. Hanno Niemeijer. Nu hij met ingang van 9 september zijn bestuurslidmaatschap heeft neergelegd is de portefeuille Onderzoek in het bestuur (nog) vacant.

Aan dhr. Piet Keesmaat is de vraag gesteld om het Platform Onderzoek voor te zitten. Het Platform zal worden samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, van het Lectoraat Hogeschool Leiden, vanuit de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en vanuit het secretariaat NVAZ. Het voornemen om op het verenigingssecretariaat een beleidssecretaris onderzoek aan te stellen wordt losgelaten.
Het Platform wordt ingesteld voor een periode van een jaar, waarna zal worden geëvalueerd.

Het bovenstaande is op 10 november 2009 per brief aan alle leden van de NVAZ kenbaar gemaakt, met het verzoek om onderzoeksactiviteiten die nog niet in de meegestuurde inventarisatie zijn opgenomen te melden.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter