vrijdag 13 november 2009

Pleidooien voor antroposofica

Maar daarmee is al het leed nog niet gedaan. Wat nog altijd wel speelt, is het probleem dat specifiek antroposofische medicijnen niet geregistreerd kunnen worden. Ook dit is al een jarenlang slepende kwestie, waarvan getrouw verslag wordt gedaan op het gedeelte van de website van Antroposana over de zogenaamde antroposofica.

De genoemde ‘Named Patient-procedure’ houdt het volgende in: de Nederlandse wet voorziet in de mogelijkheid om in Nederland niet geregistreerde geneesmiddelen via verzoeken van artsen toch beschikbaar te krijgen. Het is de apotheek die het verzoek doorleidt aan de Inspectie en deze laatste geeft de apotheek wel of niet toestemming om het betreffende geneesmiddel in Nederland te importeren ten behoeve van de betreffende patiënt.

Op 28 september werd bericht over ‘De Bezwaarschriftencommissie als mediator’:
Op 22 september 2009 werden de twee partijen, Weleda en de Inspectie van de Volksgezondheid, door de Bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van VWS gehoord inzake de ‘Named Patient-procedure’ voor het antroposofisch geneesmiddel Digestodoron.

Nadat in april de Inspectie van de Volksgezondheid het verzoek van Weleda om de ‘Named Patient-procedure’ in werking te stellen voor het antroposofisch geneesmiddel Digestodoron afgewezen had, diende Weleda een bezwaarschrift in. Er volgde een gesprek met de Inspectie en VWS waarna Weleda een aanvullend bezwaar indiende.

De Bezwaarschriftencommissie van VWS had beide partijen op 22 september uitgenodigd om ieders standpunten te vernemen, voordat zij een uitspraak doet.

De jurist van Weleda gaf een mondelinge toelichting op het gemaakte bezwaarschrift, waarna de Inspectie spreektijd kreeg voor verweer. Ook Antroposana en de artsenvereniging NVAA waren bij de behandeling aanwezig en werden door de Bezwaarschriftencommissie gehoord.

De Commissie adviseerde de beide partijen, ondanks eerdere pogingen, opnieuw met elkaar in gesprek te gaan en onderling tot een oplossing te komen. Dit gesprek vindt op 28 september 2009 plaats. Afhankelijk van dat resultaat zal de Bezwaarschriftencommissie vervolgens met een uitspraak komen. Mocht de uitspraak negatief zijn, dan kan Weleda beroep aantekenen bij de Rechtbank en vervolgens nog bij de Raad van State.

De Inspecteur van Volksgezondheid zal de uitspraak van de Bezwaarschriftencommissie over Digestodoron betrekken bij zijn besluit aangaande het tweede ingediende verzoek van Weleda voor de ‘Named Patient-regeling’ voor Iscador. Een uitspraak van de Inspectie over Iscador zal daarom langer op zich laten wachten.
Op 3 november volgde hierop het bericht ‘Mondeling pleidooi inzake de antroposofica’:
Op 2 november hebben de juristen van de beide partijen (Antroposana c.s.* en de Staat der Nederlanden**) een mondeling pleidooi gevoerd in het Hoger Beroep van de Bodemprocedure, inzake de antroposofica.

Antroposana c.s. vordert in Hoger Beroep de generieke mogelijkheid – eventueel in tijd begrensd – om de antroposofica op de Nederlandse markt te behouden totdat de Europese wetgever voor deze geneesmiddelen een passende registratievorm heeft ontwikkeld.

Antroposana is van mening dat voor de intentie daartoe er steeds duidelijker aanwijzingen zijn. De mogelijkheid die de Nederlandse overheid heeft tot een ‘gecontroleerd gedogen’ ligt volgens Antroposana in de Europese wetgeving zelf, namelijk door toepassing van de zogenaamde ‘Named Patiënt-regeling’.
Tijdens de zitting kregen beide partijen de gelegenheid de eigen pleitnota toe te lichten en vervolgens te reageren op het pleidooi van de tegenpartij.

Nu is het wachten op de uitspraak van de rechter, die op 15 december verwacht wordt.
* Tot ‘Antroposana c.s.’ behoren:
Antroposana, landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg
Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Artsen (NVAA)
Producenten Weleda Nederland N.V. en Wala Nederland N.V.

** Tot ‘Staat der Nederlanden’ behoren:
Ministerie van VWS
Ministerie van Justitie

Geen opmerkingen:

 
Site Meter