woensdag 27 mei 2009

Algemeen Nieuws

Onderzoek: Marktwerking leidt niet tot klantvriendelijker en persoonlijker imago

Omdat Nederlanders de deskundigheid en kwaliteit van zorg positief beoordelen krijgt de zorgsector in Nederland nog steeds een voldoende (6,5). Toch staat deze waardering van de zorg in de breedte onder druk en is van een patiëntvriendelijk imago geen sprake. Hoekstenen van de marktwerking, zoals klantgerichtheid en persoonlijke aandacht, scoren slecht, zo blijkt uit de Gezondheidszorgmonitor 2009 van Newcom Research & Consultancy.

Verplicht gebruik BSN in de zorg

Vanaf 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht te werken met het burgerservicenummer (BSN) volgens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). De wet is sinds 1 juni 2008 van kracht.
Vanaf deze datum zijn zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht het BSN op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over patiënten en cliënten. Dit is tevens een voorwaarde voor het invoeren van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

Wijzigingen beleid buitenlandse zorgconsumptie

Het Europees Parlement heeft een richtlijn aangenomen om de toegang tot zorg in het buitenland te versoepelen. Van een volledige harmonisatie van de Europese gezondheidszorg is geen sprake; er blijven beperkingen voor de grensoverschrijdende zorgverlening.
De oorspronkelijke richtlijn van de Europese Commissie was zo ontworpen dat alle patiënten het recht zouden krijgen om in de 27 lidstaten van de Europese Unie de nodige zorg te ontvangen, dit tegen dezelfde voorwaarden als in hun eigen land. Het Parlement besloot anders. Volgens de gewijzigde richtlijn hebben patiënten wel het recht om te kiezen voor grensoverschrijdende zorg, maar kunnen de lidstaten een systeem bedenken om op voorhand toestemming te eisen.

Door de nieuwe EU-richtlijn kunnen patiënten, wanneer hun arts het daarmee eens is, zonder veel bureaucratische rompslomp in andere EU-lidstaten geholpen worden. Vooral zullen patiënten met een zeldzame ziekte hiervan kunnen profiteren.

Zwarte lijst voor artsen etc.

Er komt een zwarte lijst voor artsen en verpleegkundigen. Op een nog in te richten website kan dan iedereen zoeken naar specialisten, (huis)artsen of verpleegkundigen die geschorst zijn of hun beroep niet meer mogen uitoefenen.
Op de lijst van de website komen waarschijnlijk 100 à 200 namen van artsen die tijdelijk of voor altijd hun beroep niet meer mogen uitoefenen. De lijst wordt samengesteld op een moment dat onderzoek loopt naar de handelwijze van een chirurg in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Zes van zijn patiënten zijn overleden na een maagverkleiningsoperatie. Van vier van hen bestaat een „sterk vermoeden” dat hun overlijden verband houdt met de behandeling in dat ziekenhuis.

Stijging zorguitgaven in 2008 met ruim 6%!

De uitgaven aan zorg zijn vorig jaar met ruim zes procent gestegen naar 79 miljard euro. De inkomsten van zorgaanbieders stegen met bijna zeven procent tot 46,4 miljard euro. Aan welzijnszorg werd 5,7 procent meer uitgegeven, tot een totaalbedrag van 30,2 miljard euro. Uitgaven aan de zorg maakten vorig jaar 13,3 procent uit van het bruto binnenlands product(bbp) van Nederland. (In 2007: 13,1 procent.)

De uitgaven aan huisartsenpraktijken en paramedische en verloskundigenpraktijken zijn in 2008 met respectievelijk 1,5 en 4,4 procent gestegen.
De uitgaven aan gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn in 2008 gestegen met respectievelijk 9,0 en 11,6 procent. Het cijfer over de geestelijke gezondheidszorg is door de invoering van een nieuwe financieringssystematiek met extra onzekerheden omgeven. Aan ouderenzorg is ruim 5 procent meer besteed.

Artsen lusten geen koekje van eigen deeg

Bijna eenderde van de artsen (31 procent) heeft via een bezwaarformulier protest aangetekend tegen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Zij willen hun eigen medische gegevens niet delen met andere hulpverleners.

Ze vinden dat het EPD „te vroeg” wordt ingevoerd en hebben nog „onvoldoende vertrouwen in de veiligheid” van een landelijk digitaal patiëntendossier. Zo bestaat de vrees dat de gegevens zullen worden gehackt, dat het beroepsgeheim niet veilig is en dat overheid en verzekeraars privacygevoelige informatie zullen gebruiken. Ook is volgens ondervraagde artsen „de correctheid en betrouwbaarheid van de patiëntgegevens onvoldoende gegarandeerd”.
Artsenorganisatie KNMG noemt de EPD-wet „prematuur” en heeft de Eerste Kamer gevraagd tegen de wet te stemmen. Het is de bedoeling dat de senaat nog voor de zomer over de wet een beslissing neemt.

Meeste Nederlanders zouden vertrouwen hebben in EPD

Bijna 70 procent van de Nederlanders zou vertrouwen hebben in de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch patiëntendossier (EPD). Een meerderheid van 85 procent denkt bovendien dat door de invoering van het landelijke EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren, e.e.a. volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) via een eigen onderzoek.
De Tweede Kamer heeft in februari ingestemd met de invoering van het EPD. De bedoeling is dat artsen en andere zorgverleners in het voorjaar van 2010 worden verplicht om zich aan te sluiten op het computersysteem waarmee ze informatie over patiënten en hun medicijngebruik kunnen uitwisselen. Het voorstel moet nog vóor het zomerreces worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Werk in de zorg voor 5000 werklozen

ActiZ en ABVAKABO FNV gaan de komende twee jaar 5.000 werkloze jongeren opleiden voor een baan in de zorg bij een verpleeg-, verzorgingshuis, de thuiszorg of kraamzorg. Ook gaan de organisaties nog eens 1.000 mensen van bedreigd werk naar werk in de zorg begeleiden. Als een van de grootste arbeidssectoren willen ActiZ en ABVAKABO FNV zo een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Regieraad Kwaliteit van Zorg geïnstalleerd

De Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft onder andere als taak te zorgen voor meer structuur en aansturing in het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen. De Raad maakt een knelpuntenanalyse en aan de hand daarvan biedt ze handvatten aan in de vorm van gestandaardiseerde procedures. Daarmee worden partijen gestimuleerd richtlijnen te ontwikkelen en gebruiken.
De regieraad zal in overleg met alle betrokken partijen concrete, prioritaire thema’s benoemen, waar de ontwikkeling en/of de implementatie van richtlijnen aandacht behoeft.
De Regieraad bestaat uit de volgende 7 leden: Pieter Vierhout, Chiel Bos, Olenka van Ardenne, Erik Buskens, Thea Poortenaar, Janneke van Vliet en Jos Werner.

Rechten en plichten bij hulpvraag Euthanasie

Het Humanistisch Verbond pleit voor meer rechten voor de hulpvragen bij euthanasie en meer plichten voor de artsen. Volgens de organisatie kan de hulpvrager geen kant op als een (verpleeghuis-) arts hulp weigert. Het Humanistisch Verbond roept de wetgever op om expliciet het patiëntenrecht op zelfbeschikking bij een waardig levenseinde op te nemen in de wet. 'Bij voldoende indicatie zou dit een afdwingbaar recht moeten zijn, met verschoningsrecht voor de individuele arts, die vervolgens wel voor een verwijzing moet zorgen. Bij blijvende weigering van hulpverlening zonder alternatief, moet een arts vervolgd kunnen worden wegens verwaarlozing van zijn medische plicht.’

(Tenminste) éenderde ziekten komt door levensstijl

Eenderde van de ziektegevallen in Nederland komt door een ongezonde levensstijl. Vooral roken, alcoholgebruik, ongezond eten en te weinig bewegen zorgen voor veel ziekten en verlagen het aantal jaren dat iemand in gezondheid leeft fors, e.e.a. volgens een rapport van de De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Roken vormt 13 procent van het aantal levensjaren dat verloren gaat. Alcohol, te weinig bewegen en een verkeerd eetpatroon zorgen voor de rest van het genoemde verlies.
Vooral lagere inkomensgroepen leveren levensjaren in.

Kwart van alle artsen geen orgaandonor

Van alle artsen in Nederland heeft ruim een kwart geen donorcodicil. Ruim 70 procent van de huisartsen en medisch specialisten heeft er echter wel een.

Dat blijkt uit een onderzoek van het medisch vakblad Mednet onder duizend artsen. Van degenen die geen donor zijn, laat een derde de uiteindelijke keuze over aan de nabestaanden. „De overige niet-donoren noemen als reden: laksheid, twijfel aan de status van klinisch dood en negatieve ervaringen rond orgaandonatie en “ruziënde uitnameteams”, aldus het magazine.
Een klein deel van de artsen is geen donor uit onvrede met het beleid van de overheid. Ze zijn vooral negatief gestemd omdat het actief donorregistratie­systeem niet wordt ingevoerd. Met dat systeem is in principe iedereen donor, tenzij men laat registreren dat niet te willen zijn.

1 opmerking:

Michel Gastkemper zei

@ ‘Bijna 70 procent van de Nederlanders zou vertrouwen hebben in de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch patiëntendossier (EPD).’
Lees hierover ook de weblog ‘Opklaringen’ van Marc Chavannes van afgelopen maandag op de website van NRC Handelsblad, met de mooie titel ‘“94% vóór EPD”: actievoeren met een “opiniepeiling”’:
‘Enqûetes zijn leuk, het volk spreekt. Vaak zijn ze ook onzinnig, zeker als ze worden samengevat door de opdrachtgever. Maar het levert altijd wel een stukje voor de krant op zoals dit in BN/De Stem van 25 mei (...)’
Zie: http://weblogs3.nrc.nl/opklaringen/2009/05/25/94-voor-epd-actievoeren-met-een-opiniepeiling/
Michel Gastkemper

 
Site Meter