dinsdag 1 september 2009

Algemeen Nieuws

Akkoord over wet cliëntenrechten zorg

De ministerraad heeft op 3 juli 2009 ingestemd met het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz).
De toekomstige wet cliëntenrechten zorg maakt het voor cliënten makkelijker om te kiezen voor de zorgaanbieder die het beste bij zijn zorgvraag past. De Wcz brengt de rechten van de cliënt bijeen in één wettelijk regeling. Daardoor krijgt de cliënt een sterkere positie ten opzichte van de zorgaan­bieder. De rechten gelden voortaan niet alleen bij geneeskundige behandeling, maar in alle relaties tussen cliënten en zorgaanbieders, dus ook in de care. De naleving van de rechten is straks gemak­kelijker afdwingbaar bij een externe geschillenin­stantie. Uit de rechten van cliënten vloeien uiter­aard verplichtingen voort voor zorgaanbieders.

Het bestuur van zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De eisen rond goed be­stuur worden daarom aangescherpt. De bedoeling is om de wet in 2011 in werking te laten treden.

Strengere selectie voor AWBZ-begeleiding

Zowel individuen, houders van een PGB, als ook instellingen hebben te maken met het schrappen van de zgn. “Ondersteunende begeleiding”uit de AWBZ.

Nu bestaat alleen nog de functie begeleiding.Het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) en BJZ (Bureaus JeugdZorg) beoordelen sinds 1 januari 2009 alle bestaande indicaties en nieuwe aanvragen voor AWBZ-begeleiding op een nieuwe manier. Wie een doorlopende indicatie heeft, krijgt daar eventueel pas vanaf 1 januari 2010 mee te maken. Deze nieuwe beoordelingsmethode wil ervoor zorgen dat alleen mensen met matige of ernstige beperkingen nog een indicatie voor AWBZ-begeleiding krijgen.

Mensen die vanwege psychosociale problemen recht hadden op ondersteunende begeleiding in dagdelen of op persoonlijke verzorging (de ‘grondslag psychosociaal’), moeten sinds 1 januari 2009 bij de gemeenten terecht. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of ontregelde gezinnen. De gemeenten verzorgen voor deze groep de begeleiding. Dat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wie zijn AWBZ-begeleiding in de loop van 2009 verliest, krijgt bovendien een gewenningperiode, waarin de oude indicatie begeleiding 3 tot 6 maanden doorloopt.

Zwaar gehandicapte kinderen van onder de vijf jaar oud komen zonder begeleiding te zitten door bezuinigingen op de ondersteunende en activerende begeleiding in de AWBZ. Staatssecretaris Bussemaker van VWS gaat ervoor zorgen dat de ouders toch verpleegkundige zorg voor hun kinderen krijgen.

Er is ook meningsverschil over de herkeuring die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dit jaar uitvoert,waardoor veel kinderen ineens veel minder uren medische begeleiding thuis te krijgen. Bovendien worden zwaar gehandicapte kinderen van onder de vijf jaar niet alleen bij individuele begeleiding, maar ook in de dagopvang door de herkeuring worden geraakt. Eric Spee van het CIZ zegt in het AD: “Er zijn regels voor wat reguliere zorg is. Als mensen zorg nodig hebben trekken we daar eerst de gebruikelijke zorg vanaf voordat ze eventueel hulp krijgen uit de AWBZ. “ Naar deze groep van kinderen wordt nu opnieuw gekeken.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Veel chronisch zieken en gehandicapten krijgen voortaan jaarlijks een algemene tegemoetkoming (ook wel 'forfait' genoemd).
Deze varieert van € 150 tot € 500, afhankelijk van de situatie. Het vaste bedrag dat chronisch zieken mochten optellen bij de buitengewone uitgaven, is komen te vervallen. Rechthebbenden krijgen automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK keert de algemene tegemoetkoming uit: achteraf in één keer (voor de eerste keer: eind 2010).
Er is geen vergoeding meer voor dieetkosten.

Geneesmiddelen op internet

VWS heeft een onderzoek uit laten voeren naar het kopen van geneesmiddelen op internet. Daaruit blijkt onder andere dat 3,3% van de Nederlandse bevolking medicijnen zonder recept op internet koopt, en 2,3% van de Nederlandse bevolking overweegt medicijnen op internet te kopen.
Ze zijn vooral op zoek naar medicijnen tegen overgewicht en seksgerelateerde medicijnen (bv. middelen bij erectiestoornissen). Belangrijke redenen om via internet te bestellen is het gemak waarmee besteld kan worden en het feit dat de medicijnen thuis worden bezorgd.

Vertrouwen in EPD

Bijna zeven van de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens.

Een grote meerderheid (85 procent) denkt bovendien dat door de invoering van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren. Hoewel de media vaak een negatief beeld schets, lijkt het dus wel mee te vallen met de kritiek o p het landelijk EPD. Dit blijkt uit een onderzoek door TNS Nipo, in opdracht van de Nederlandse Patiënten-Consumenten Federatie (NPCF). 33 procent is bang dat na invoering van het EPD hun medische gegevens ‘op straat komen te liggen'. Ook denkt een derde van de ondervraagden dat zorgverzekeraars toegang hebben tot het EPD en dat er niet te allen tijde bezwaar kan worden gemaakt.

Marktwerking in zorg draagt niet bij aan hogere kwaliteit

Consumenten menen dat de marktwerking in de zorg niet heeft geleid tot een betere kwaliteit van dienstverlening. Dat blijkt uit het rapport `Gezondheidszorg monitor 2009` van NewCom Research & Consultancy op basis van online onderzoek begin 2009.

In 2006 noemde 42% de zorg patiëntvriendelijk en 39% vond de zorg persoonlijk. In 2009 is dat gedaald naar respectievelijk 38% en 35%. Mensen hebben wel vertrouwen in de deskundigheid van de hulpverleners (80%) en de kwaliteit van de zorg (65%). Over de hele linie scoort de zorg hierdoor een 6,5. Uit het onderzoek blijkt dat de waardering voor de klantgerichtheid van ziekenhuizen op alle fronten is gedaald. Marktwerking moest juist voor verbetering zorgen. In 2007 gaven ziekenhuisbezoekers nog een 7,5 voor de patiëntvriendelijkheid; nu is dat een 7. Voor duidelijkheid over de behandeling was de score in 2007 eveneens een 7,5 en nu minder dan een 7. Bijna de helft van de ondervraagden voelt zich in het ziekenhuis een nummer.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter