vrijdag 13 november 2009

Instellingen

.
Hoera! Garantie Ondernemingsfinanciering ook voor instellingen

Ziekenhuizen en andere curatieve zorginstellingen vallen nu ook onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van het ministerie van Economische Zaken. De garantie betekent dat banken bij leningen voor bouwinvesteringen van ziekenhuizen tot 50 miljoen per instelling een staatsgarantie van 50% kunnen krijgen. Deze kredietcrisis-maatregel moet een positief effect hebben op de instandhouding van de werkgelegenheid in de bouw en het op peil houden van de kwaliteit van de gebouwen in de zorg. Banken kunnen bij leningverstrekking aan instellingen in de curatieve zorg nu dus een beroep doen op de regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg’, ook wel de GO Cure genoemd.

Gebrek aan normen bij managers

Integriteit en normbesef bij managers, ondernemers en bestuurders moet hoognodig worden bijgespijkerd. Een gebrek aan ethisch en moreel handelen is mede oorzaak geweest van de economische crisis. Daarom wil minister Van der Hoeven (Economische Zaken) in een maatschappelijk debat ethiek en ondernemen aan de orde stellen. Het blijkt dat het normbesef ook bij jonge managers te wensen overlaat. De ‘bestuurders van morgen’ zijn volgens de ondervraagde ondernemingen arrogant, gemakzuchtig, te theoretisch, ontberen verantwoordelijkheidsgevoel, respect en vragen een te hoge beloning. De werkgevers hebben al woedend gereageerd, maar de ruzie met de bewindsvrouwe is inmiddels bijgelegd.

Salarisexplosie doet de kosten van de intramurale zorg stijgen

De kosten van de curatieve zorg lopen volgens adviesbureau Gupta steeds verder uit de pas met de ontwikkeling van de economie. Als reden voor de stijgende kosten geldt ondermeer dalende productiviteit (onderproductie), stijgende personeelskosten en nieuwe administratieve problemen. Bovendien is er sprake van stijgende salariskosten, met op sommige plaatsen een groeiend tekort van gekwalificeerd personeel bij de algemene ziekenhuizen. Het tekort aan arbeidskrachten manifesteert zich ook in de groei van het aantal externe werknemers. Hoewel extern personeel vooralsnog maar twee procent van het totale personeelsbestand uitmaakt, is het aantal externen in 2008 met 28 procent gestegen. Door dit alles zijn de totale arbeidskosten voor ziekenhuizen in 2008 met 8 procent gestegen. Bovendien moeten de zestig algemene ziekenhuizen samen een miljard euro bezuinigen om financieel weerbaar te worden. Dat vergt een kostenbesparing van 13,5 procent. De meeste algemene ziekenhuizen staan er financieel zwak voor en tenminste tien ziekenhuizen ‘zeer zwak’.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt loondienst specialisten ‘non issue’

De vraag of medisch specialisten in loondienst moeten, is wat de NVZ (vereniging van ziekenhuizen) betreft een ‘non issue’. Dat heeft de branchevereniging bij monde van voorzitter Roelf de Boer op een recent symposium in de Rode Hoed laten weten. Naar aanleiding van de hoge verdiensten en moeizame aansturing van medisch specialisten is recentelijk de roep om alle specialisten in loondienst te nemen weer aangewakkerd. De NVZ keert zich tegen van hogerhand opgelegde, uniforme maatregelen. Volgens de NVZ moeten de ziekenhuizen en medisch specialisten in onderling overleg uitmaken welke arbeidsverhouding het beste past in de gegeven situatie. Met dit standpunt wordt het al veel jaren opgebouwde en vormgegeven streven naar specialisten-in-loondienst om zeep geholpen.

Zorgverzekeraars en instellingen onaangenaam verrast door verhoging solvabiliteitsvereisten

Naar aanleiding van de recente besluitvorming over het risicovereveningssysteem 2010 is door het ministerie van Financiën besloten om de solvabiliteitsvereisten voor de zorgverzekering te verhogen met 1 procentpunt. Deze verhoging kwam voor de zorgverzekeraars volledig uit de lucht vallen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dan ook direct gereageerd met een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën.

In de brieven geeft ZN aan dat het tijdstip erg merkwaardig is. Zorgverzekeraars zijn wettelijk gehouden vóór 15 november a.s. hun verzekerden de nieuwe polis inclusief premie voor het jaar 2010 aan te bieden. Dat betekent in de praktijk dat het merendeel van de zorgverzekeraars vóór medio oktober de calculatie van de premie voor het nieuwe jaar moet hebben afgerond, opdat er nog voldoende tijd resteert voor het logistieke traject van drukken en verzenden. De solvabiliteitsvereisten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de premiecalculatie. Het is dan ook noodzakelijk dat duidelijk is welke solvabiliteitsvereisten van toepassing zijn.

Erger is, dat sommige financiële units van de zorgverzekeraars in paniek geslagen zijn en ineens geld terugeisen voor verleende voorschotten aan instellingen. Ook dat heeft voor de nodige opschudding gezorgd. De Kamerleden Van der Veen (Pvda) en Smilde (CDA) hebben Kamervragen gesteld over de aangescherpte solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars, die ook voor hen uit de lucht kwam vallen. De gestelde vragen zijn van strategisch belang, ook voor de positie van de zorgaanbieders. Als deze ook aan de gestelde solvabiliteitseisen moeten voldoen, betekent dat kaalslag. De Kamerleden hopen antwoord te ontvangen voor de behandeling van de VWS-begroting (10-12 november).

Wet beloning topmanagers in de maak

Er komt een wetteli
jke norm voor de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Deze geldt ook voor bestuurders in de zorg, dit in tegenstelling tot wat de pers ons wil doen geloven. De zgn. Balkenendenorm (dat er niet meer verdiend mag worden dan de minister-president) wordt echter losgelaten. De nieuwe norm wordt een brutosalaris van 181.773 euro plus een mogelijke onkostenvergoeding (maximaal 15.685 euro) plus de reguliere pensioenpremie (maximaal 28.771 euro). Samen 226.229 euro. De limiet voor feitelijke beloningen kan hoger uitvallen dan 226.229 euro, omdat het kabinet per sector aparte beloningsovereenkomsten wil afsluiten. Die kunnen onder de norm komen, maar ook erboven.

Inmiddels is er een akkoord over de salarissen van de directeuren (bestuurders) van zorginstellingen, dat een bindend karakter heeft. Het akkoord geeft een wegwijzer om uit te rekenen wat zo iemand mag verdienen.
Emolumenten mogen niet hoger zijn dan in de CAO’s voor de medewerkers is voorgeschreven. De regeling ging in per 1 september 2009.

Zorg Consult in Bilthoven in zwaar weer

Adviesbureau Zorg Consult Nederland in Bilthoven verkeert in surseance van betaling. Directeur Bart Durlinger verwacht dat de rechtbank Zorg Consult op korte termijn failliet verklaart. Zorg Consult Nederland heeft op 12 oktober uitstel van betaling gevraagd. Directeur Bart Durlinger wijt de problemen van Zorg Consult Nederland aan de moeilijke marktomstandigheden. Vanwege schrale budgetten zijn zorginstellingen steeds voorzichtiger met het inhuren van extern advies en interim-management. ‘Er is sprake van een teruglopende vraag in de markt, met name in de care-sector’, aldus Durlinger. ‘Dat merken we ook in onze contacten met andere adviesbureaus.’ Bij Zorg Consult Nederland werken zo’n 35 mensen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter